Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 05/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2020/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2349/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc trình HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

1. Phí thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân làm chủ dự án hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường khi lập dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thì phải nộp phí thẩm định.

b) Mức thu

- Trường hợp thẩm định lần đầu báo cáo ĐTM: Theo quy mô dự án; nhóm dự án hoặc mức độ phức tạp của công tác thẩm định, với mức thu theo các hạng mức sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

≤50

>50 và ≤100

>100 và ≤200

>200 và ≤500

>500

Nhóm dự án

 

 

 

 

 

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

7,5

8,3

9,1

10,0

11,0

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

8,0

8,7

9,6

10,6

11,6

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

8,4

9,2

10,2

11,2

12,3

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

8,7

9,6

10,5

11,6

12,7

Nhóm 5. Dự án Giao thông

9,0

9,9

10,9

12,0

13,2

Nhóm 6. Dự án Công nghiệp

9,3

10,2

11,3

12,4

13,6

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

7,5

8,3

9,1

10,0

11,0

- Trường hợp thẩm định lại báo cáo ĐTM (đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường không được thông qua lần đầu): Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định báo cáo lần đầu.

- Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí có mức thu cao nhất.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí.

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 40% số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm đúng theo quy định của pháp luật.

+ Tiền phí được để lại: Quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; chi phí cho hoạt động kiểm tra, khảo sát thực tế, chi vật tư văn phòng phẩm, chi phí giao nhận hồ sơ; tổ chức thẩm định (bản nhận xét, cán bộ giúp việc) và lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia liên quan để phục vụ việc thẩm định và trình phê duyệt; mức chi theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

2. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân làm chủ phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

b) Mức thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

≤50

>50 và ≤100

>100 và ≤200

>200 và ≤500

>500

Phương án cải tạo phục hồi môi trường

9,3

10,2

11,3

12,4

13,6

- Trường hợp thẩm định lại phương án (đối với phương án không được hội đồng thông qua lần đầu); Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định báo cáo lần đầu.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 40% số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm đúng theo quy định của pháp luật.

+ Tiền phí được để lại: Quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; chi phí cho hoạt động kiểm tra, khảo sát thực tế, chi vật tư văn phòng phẩm, chi phí giao nhận hồ sơ; tổ chức thẩm định (bản nhận xét, cán bộ giúp việc); mức chi theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

3. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp thì phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

b) Mức thu

- Thẩm định hồ sơ trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất:

ĐVT: đồng/hồ sơ

STT

Nội dung

Mức thu

1

Diện tích cấp dưới 0,50 ha

600.000

2

Diện tích cấp từ 0,50 ha đến dưới 0,60 ha

750.000

3

Diện tích cấp từ 0,60 ha đến dưới 0,70 ha

900.000

4

Diện tích cấp từ 0,70 ha đến dưới 0,80 ha

1.050.000

5

Diện tích cấp từ 0,80 ha đến dưới 0,90 ha

1.200.000

6

Diện tích cấp từ 0,90 ha đến dưới 1,00 ha

1.350.000

7

Diện tích cấp từ 1,00 ha đến dưới 3,00 ha

1.500.000

8

Diện tích cấp từ 3,00 ha đến dưới 5,00 ha

2.500.000

9

Diện tích cấp từ 5,00 ha đến dưới 7,00 ha

3.000.000

10

Diện tích cấp từ 7,00 ha đến dưới 10,00 ha

3.750.000

11

Diện tích cấp từ 10,00 ha trở lên

4.500.000

- Thẩm định hồ sơ trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất:

ĐVT: đồng/hồ sơ

STT

Nội dung

Mức thu

1

Diện tích cấp dưới 0,50 ha

1.500.000

2

Diện tích cấp từ 0,50 ha đến dưới 1,00 ha

2.250.000

3

Diện tích cấp từ 1,00 ha đến dưới 3,00 ha

3.000.000

4

Diện tích cấp từ 3,00 ha đến dưới 5,00 ha

3.750.000

5

Diện tích cấp từ 5,00 ha đến dưới 7,00 ha

4.500.000

6

Diện tích cấp từ 7,00 ha đến dưới 10,00 ha

5.250.000

7

Diện tích cấp từ 10,00 ha trở lên

6.000.000

- Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu:

ĐVT: đồng/hồ sơ

Số TT

Nội dung

Mức thu

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

100.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

200.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

300.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

500.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

700.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

1.000.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

200.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

400.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

500.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

600.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

800.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

1.200.000

Đối với tổ chức:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

200.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

400.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

600.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

900.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1.200.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.500.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

2.000.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

3.000.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

5.000.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

6.300.000

11

Diện tích trên 500 ha

7.500.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

300.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

600.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

800.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

1.100.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1.400.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.600.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

2.100.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

3.100.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

5.100.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

6.400.000

11

Diện tích trên 500 ha

7.600.000

- Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (kể cả trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cho người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Không thay đổi tư liệu đo đạc so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (kể cả trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cho người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp:

ĐVT: đồng/hồ sơ

STT

Nội dung

Mức thu

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

70.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

140.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

210.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

350.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

490.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

700.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

140.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

280.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

350.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

420.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

560.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

840.000

Đối với tổ chức:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

140.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

280.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

420.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

630.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

840.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.050.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.400.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.100.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

3.500.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

4.410.000

11

Diện tích trên 500 ha

5.250.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

210.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

420.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

560.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

770.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

980.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.120.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.470.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.170.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

3.570.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

4.480.000

11

Diện tích trên 500 ha

5.320.000

+ Có thay đổi tư liệu đo đạc so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (kể cả trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cho người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp:

ĐVT: đồng/hồ sơ

Số TT

Nội dung

Mức thu

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

90.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

180.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

270.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

450.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

630.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

900.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

180.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

360.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

450.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

540.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

720.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

1.080.000

Đối với tổ chức:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

180.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

360.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

540.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

810.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1.080.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.350.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.800.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.700.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

4.500.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

5.670.000

11

Diện tích trên 500 ha

6.750.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

270.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

540.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

720.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

990.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1.260.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.440.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.890.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.790.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

4.590.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

5.760.000

11

Diện tích trên 500 ha

6.840.000

- Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất:

+ Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất kèm cấp mới GCN:

ĐVT: đồng/hồ sơ

STT

Nội dung

Mức thu

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

90.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

180.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

270.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

450.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

630.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

900.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

180.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

360.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

450.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

540.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

720.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

1.080.000

Đối với tổ chức:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

180.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

360.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

540.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

810.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1.080.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.350.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.800.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.700.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

4.500.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

5.670.000

11

Diện tích trên 500 ha

6.750.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

270.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

540.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

720.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

990.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

1.260.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.440.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.890.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.790.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

4.590.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

5.760.000

11

Diện tích trên 500 ha

6.840.000

+ Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất không cấp mới GCN:

ĐVT: đồng/hồ sơ

STT

Nội dung

Mức thu

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

70.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

140.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

210.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

350.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

490.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

700.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

140.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

280.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

350.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

420.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2

560.000

6

Diện tích trên 3.000 m2

840.000

Đối với tổ chức:

Đất Nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

140.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

280.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

420.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

630.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

840.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.050.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.400.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.100.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

3.500.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

4.410.000

11

Diện tích trên 500 ha

5.250.000

Đất ở, đất Phi nông nghiệp

1

Diện tích dưới 100 m2

210.000

2

Diện tích từ 100 m2 đến dưới 300 m2

420.000

3

Diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2

560.000

4

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

770.000

5

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

980.000

6

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.120.000

7

Diện tích từ 1 ha đến dưới 10 ha

1.470.000

8

Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha

2.170.000

9

Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

3.570.000

10

Diện tích từ 100 ha đến 500 ha

4.480.000

11

Diện tích trên 500 ha

5.320.000

- Mỗi hồ sơ tương ứng là một thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau thì mức thu sẽ được tính số tiền của một loại đất có giá cao nhất.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu:

+ Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí Thẩm định hồ sơ trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất và Thẩm định hồ sơ trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố thu phí Thẩm định hồ sơ trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất và Thẩm định hồ sơ trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

+ Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí: Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (kể cả trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cho người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo và hộ gia đình cá nhân.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí (Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố) trích để lại 30% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 70% còn lại vào ngân sách; đồng thời thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

+ Đơn vị thu phí (Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) trích để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 20% còn lại vào ngân sách; đồng thời thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

4. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai thì phải nộp phí theo quy định của pháp luật (không thu phí đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 9, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

b) Mức thu

STT

Loại tài liệu

Đơn vị tính

Tính cho 01 thửa/trang/mảnh đầu tiên

Tính cho thửa/trang/mảnh tiếp theo

Thông tin dạng giấy

Thông tin dạng số

Thông tin dạng giấy

I.

Cung cấp trực tiếp

1

Số liệu hồ sơ địa chính

đồng/01 thửa

75.000

60.000

8.000

2

Hồ sơ tài liệu

đồng/01 trang

50.000

40.000

5.500

3

Các loại bản đồ

3.1

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

đồng/01 mảnh

250.000

220.000

27.500

3.2

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

đồng/01 mảnh

250.000

220.000

27.500

3.3

Bản đồ chuyên đề

đồng/01 mảnh

300.000

300.000

55.000

3.4

Bản đồ địa chính

đồng/01 mảnh

300.000

300.000

55.000

II

Cung cấp qua đường bưu điện, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử

1

Số liệu hồ sơ địa chính

đồng/01 thửa

80.000

65.000

8.500

2

Hồ sơ tài liệu

đồng/01 trang

55.000

50.000

6.000

3

Các loại bản đồ

3.1

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

đồng/01 mảnh

255.000

225.000

28.000

3.2

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

đồng/01 mảnh

255.000

225.000

28.000

3.3

Bản đô chuyên đề

đồng/01 mảnh

505.000

475.000

55.500

3.4

Bản đồ địa chính

đồng/01 mảnh

505.000

475.000

55.500

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu

+ Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 100% trên tổng số tiền phí thu được và quản lý, sử dụng phí theo quy định của pháp luật.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

5. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

b) Mức thu

Nội dung

Mức thu

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

30.000 đồng/hồ sơ

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 20% còn lại vào ngân sách. Riêng thành phố Trà Vinh trích để lại 50% tổng số tiền phí thu được và nộp 50% còn lại vào ngân sách.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

6. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện các hoạt động như: đăng ký giao dịch bảo đảm, thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký, thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm và xoá đăng ký giao dịch bảo đảm thì phải nộp phí theo quy định của pháp luật (không thu phí đối với các trường hợp quy định tại Điều 5, Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính).

b) Mức thu

STT

Nội dung

Mức thu

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000 đồng/hồ sơ

2

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000 đồng/hồ sơ

3

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

30.000 đồng/hồ sơ

4

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm

25.000 đồng/trường hợp

5

Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000 đồng/hồ sơ

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 10% còn lại vào ngân sách. Riêng thành phố Trà Vinh trích để lại 50% tổng số tiền phí thu được và nộp 50% còn lại vào ngân sách

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

7. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định của pháp luật phải có đê án, báo cáo và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thì phải nộp phí thẩm định.

b) Mức thu

STT

Nội dung

Mức thu

Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

1

Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

300.000 đồng/01 đề án.

2

Đề án, báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm

700.000 đồng/01 đề án

3

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

1.650.000 đồng/01 đề án

4

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

3.300.000 đồng/01 đề án

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

1

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm

300.000 đồng/báo cáo

2

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng có lưu lượng từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm

1.050.000 đồng/báo cáo

3

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng có lưu lượng từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

2.550.000 đồng/báo cáo

4

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng có lưu lượng từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

4.500.000 đồng/báo cáo.

* Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy lần đầu.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 50% số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

8. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức và cá nhân có nhu cầu hành nghề khoan nước dưới đất, theo quy định của pháp luật phải thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất thì phải nộp phí thẩm định theo quy định.

b) Mức thu

- Mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất là 1.000.000 đồng/hồ sơ

* Trường hợp thẩm định gia hạn áp dụng mức thu tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 50% số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

9. Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển theo quy định của pháp luật phải thẩm định hồ sơ thì phải nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

b) Mức thu

STT

Nội dung

Mức thu

1

Đề án/ Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác có lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

450.000 đồng/ 1 đề án, báo cáo

2

Đề án/ Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 đến 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

1.350.000 đồng/1 đề án, báo cáo

3

Đề án/ Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm

3.300.000 đồng/1 đề án, báo cáo

4

Đề án/ Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

6.300.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

* Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy lần đầu.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 50% số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

10. Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật phải thẩm định hồ sơ thì phải nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

b) Mức thu

STT

Nội dung

Mức thu

1

Đề án/ Báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm

450.000 đồng/1 đề án, báo cáo

2

Đề án/ Báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm

1.350.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

3

Đe án/ Báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

3.300.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

4

Đề án/ Báo cáo cổ lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 10.000 m3/ngày đêm

6.300.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

5

Đề án/ Báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

8.700.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

6

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 m3 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

11.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

* Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy lần đầu.

c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

+ Đơn vị thu phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí thu được và nộp 50% số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các loại Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 3. Nhằm hỗ trợ người dân cũng như các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, áp dụng giảm 50% đối với 2 loại phí: (1) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; (2) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Thời gian áp dụng từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, TN và MT;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN và MT, TC, TP, Cục thuế, Cục thống kê tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 quy định về các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!