Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Hồng My
Ngày ban hành: 09/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 9 tháng 5 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định 24/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-BKTNS ngày 05/5/2009 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 15 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành lệ phí chứng thực đối với các trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu phí: Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

2. Đối tơựng nộp phí: Là cá nhân, tổ chức có yêu cầu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký theo quy định của Pháp luật.

3. Mức thu lệ phí:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản sao.

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 1.000 đồng/trang; từ 03 trang trở lên thu 500 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 70.000 đồng/bản.

- Chứng thực chữ ký: 7.000 đồng/trường hợp.

4. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được:

Lệ phí thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 9 tháng 5 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL(BTP);
- TT. Tỉnh uỷ Cà Mau;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND,UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hồng My

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND ngày 09/05/2009 ban hành lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.601

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14