Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 04/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 12/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tư số: 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 94/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số: 41/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 94/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mức thu phí đấu giá tài sản

a) Điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản ( có phụ lục kèm theo).

b) Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá tài sản ( có phụ lục kèm theo).

c) Quản lý và sử dụng:

- Cơ quan thực hiện thu phí đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp).

80% số phí thu được để lại cho đơn vị để trang trải các chi phí đấu giá tài sản, 20% số phí thu được còn lại đơn vị có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, được phép bán đấu giá tài sản theo quy định. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, đơn vị thu phí phải thực hiện quyết toán thuế số tiền phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế và các quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

a) Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (có phụ lục kèm theo).

- Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điểm 1 khoản a, mục 2, Điều 1 Nghị quyết này được thực hiện theo Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao với mức 150.000đồng/hồ sơ.

b) Quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, kỳ họp thứ thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số: 04/ 2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)

1. Điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản.

Stt

Giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá

Mức thu theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND

Điều chỉnh theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC

1

Dưới 50 triệu đồng

 

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

 

2,5 triệu +1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

12 Tr+0,2% phần GT vượt 5 tỷ

16,75 triệu+0,2% giá trị TS bán được vượt 1 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

12Tr+0,2% phần GT vượt 5 tỷ

34,75 triệu +0,15% giá trị TS bán được vượt 10 tỷ đồng

5

Từ trên 20 tỷ đồng

12 Tr+0,2% phần GT vượt 5 tỷ

49,75 triệu+0,1% giá trị TS bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá.

2. Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá tài sản.

Stt

Giá khởi điểm của tài sản

Đơn vị tính

Mức thu theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND

Điều chỉnh theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

Đồng/hồ sơ

20.000

50.000

2

Từ trên 20 triệu đến 50 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

50.000

100.000

3

Từ trên 50 triệu đến 100 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

100.000

150.000

4

Từ trên 100 triệu đến 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

200.000

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

500.000

500.000

3. Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Stt

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Đơn vị tính

Mức thu theo QĐ 3105/QĐ-UBND tỉnh

Điều chỉnh theo TT số 48/2012/TT-BTC

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

Đồng/hồ sơ

70.000

100.000

2

Từ trên 200 triệu đến 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

200.000

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

0

500.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117