Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2020

Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

GIẢM MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ KHOẢN THU ĐÓNG GÓP TỪ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỂ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG, KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI TRONG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19;

Xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai: Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc ban hành quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc ban hành quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc ban hành Nghị quyết quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo số 72/BC-KTNS ngày 11 tháng 6 năm 2020, Báo cáo số 73/BC-KTNS ngày 11 tháng 6 năm 2020, Báo cáo số 75/BC-KTNS ngày 11 tháng 6 năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2020 như sau:

1. Giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai:

a) Mức thu phí sau khi giảm:

STT

Nội dung thu

Mức thu (đồng/lần/xe)

Xe vận tải hàng hóa là nông sản của Việt Nam xuất khẩu

Xe vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu khác

1

Xe ô tô có trọng tải dưới 4 tấn

50.000

80.000

2

Xe ô tô có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

140.000

210.000

3

Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn

280.000

350.000

Xe container 20 feet

210.000

4

Xe ô tô có trọng tải từ 18 tấn trở lên

490.000

560.000

Xe container 40 feet

350.000

b) Các nội dung khác về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Miễn, giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 và Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai:

a) Mức thu phí sau khi giảm:

STT

Điểm tham quan

Mức thu (đồng/người/lần)

Người từ 16 tuổi trở lên

Trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi

I

Các điểm tham quan trên địa bàn thị xã Sa Pa

 

 

1

Điểm tham quan Thác Bạc

15.000

5.000

2

Tuyến Sa Pa – Sín Chải – Sa Pa

30.000

15.000

3

Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa

30.000

15.000

4

Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang- Sa Pa

30.000

15.000

5

Tuyến Sa Pa - Sa Pả - Hầu Thào- Sử Pán- Tả Van - Sapa

30.000

15.000

6

Tuyến Trạm Tôn- Suối vàng - Thác tình yêu - Trạm Tôn

70.000

30.000

7

Tuyến Trạm Tôn- Rừng già - Trạm Tôn

40.000

Không được tham gia

8

Tuyến leo núi FanSiPan

150.000

Không được tham gia

9

Tuyến tham quan Hàm Rồng

50.000

20.000

II

Các điểm tham quan trên địa bàn huyện Bắc Hà

 

 

01

Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Hoàng A Tưởng

Miễn thu

Miễn thu

b) Các nội dung khác về phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 và Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

3. Giảm mức thu khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai:

a) Mức thu phí sau khi giảm:

STT

Nội dung thu

Mức thu (đồng/tấn)

1

Tinh quặng đồng (Đã qua sàng tuyển, không phân biệt hàm lượng đồng)

250.000

2

Quặng, tinh quặng sắt

50.000

 

Riêng đối với:

- Quặng sắt, tinh quặng sắt đưa vào sản xuất tại Nhà máy gang thép Lào Cai

 

15.000

 

- Quặng sắt Deluvi, quặng sắt có hàm lượng thấp phải qua tuyển mới tiêu thụ được

15.000

3

Quặng Apatit

 

 

- Quặng Apatit Loại I, Loại II, Loại tuyển

30.000

 

- Quặng Apatit Loại III

10.000

b) Các nội dung khác về thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Thời gian miễn, giảm

Mức thu các loại phí, thu đóng góp quy định tại Điều 1 Nghị quyết này áp dụng thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 01/01/2021, tiếp tục thực hiện mức thu theo các quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện,
TX, TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Công báo tỉnh, Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Văn phòng: HĐND tỉnh
, UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


97

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217