Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 52-CP năm 1996 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Số hiệu: 52-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/09/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52-CP NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công nghiệp và thuế hàng hoá, Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN ngày 10 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;
Căn cứ mức trượt giá từ 1994 đến nay;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Từ năm 1997 các tổ chức và cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài theo các mức sau: 850.000 đ, 550.000 đ, 325.000 đ, 165.000 đ , 60.000 đ, 25.000 đ. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể căn cứ tính thuế môn bài theo các mức trên.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế các mức thuế môn bài quy định tại Nghị định số 180/CP ngày 7 tháng 11 năm1994 của Chính phủ.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 52-CP

Hanoi,,Stember 09,1996

 

DECREE

ON THE ADJUSTMENT OF TRADE-LICENSE TAX RATES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulations on Industrial-Commercial Taxes issued together with Decision No.200/NQ-TVQH of January 18, 1996 of the National Assembly Standing Committee, the Ordinance of March 3, 1989 of the State Council on amending and supplementing a number of articles in the Ordinances and Regulations on industrial-commercial taxes and commodity taxes, Resolution No.473/NQ-HDNN of September 10, 1991 of the State Council on trade-license tax and slaughter-house tax;
Considering the price-hike rates since 1994;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Article 1.- From 1997 trade organizations and traders shall pay the following trade-license tax rates: 850,000 VND, 550,000 VND, 325,000 VND, 165,000 VND, 60,000 VND, and 25,000 VND. The Ministry of Finance shall give concrete guidance on the calculation of trade-license taxes according to the above-mentioned rates.

Article 2.- This Decree takes effects on the date of its signing and replaces the trade-license tax rates stipulated in Decree No.180-CP of November 7, 1994 of the Government.

Article 3.- The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 52-CP năm 1996 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.250
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126