Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 72/KH-BCĐ triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 72/KH-BCĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 16/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HOÁ
BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ SDĐPNN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-BCĐ

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

Thực hiện Văn bản số 242/CT-TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc: “ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ( sau đây viết tắt là SDĐPNN ) “; và Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc: “ Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp “.

Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá lập Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1 Mục đích: Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh Hoá khi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012; quản lý tốt đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, chống thất thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước;...

1.2. Yêu cầu: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải được triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các đoàn thể quần chúng và nhân dân. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Thuế SDĐPNN.

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cụ thể hoá bằng các công việc phải triển khai thực hiện, đơn vị được giao chủ chì, đơn vị phối hợp tham gia, thời gian thực hiện và hoàn thành công việc ( Theo phụ lục Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐPNN ).

3. Tổ chức thực hiện.

1.1. Căn cứ mục đích, yêu cầu và Kế hoạch chi tiết các ngành, các đơn vị được phân công chủ trì chủ động phối hợp với các ngành có liên quan cụ thể hoá nội dung công việc và tổ chức thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của tỉnh ( Cục Thuế Thanh Hoá ).

1.2. Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nhiệm vụ, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo ( Cục Thuế Thanh Hoá ) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1.3. Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị được phân công địa bàn và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất trình Ban chỉ đạo tỉnh xử lý kịp thời những phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục thuế (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh (để thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, TP (để thực hiện);
- Các tổ chức chính trị - xã hội (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTC Thn2011811 (100).

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Đình Thọ

 


KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 16/12/2011 của Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐPNN )

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp và tham gia

Ghi chú

I

Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

1

Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền nội dung của luật thuế SD ĐPNN đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân nộp thuế

Tháng 10/2011

Tháng 03/2012

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Cục Thuế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình, Báo Thanh Hoá, Sở Tư pháp.

 

2

Tuyên truyền Luật thuế SDĐPNN qua hệ thống thông tin đại chúng

Tháng 10/2011

Tháng 12/2012

Cục Thuế, Sở Thông tin và Truyền thông

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá, Báo Thanh Hoá.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

3

Đăng tải nội dung Thông tư, Nghị định về thuế SDĐPNN trên trang Web về phổ biến pháp luật của tỉnh

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2012

Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

4

Tổ chức in ấn và phát hành tờ rơi tuyên truyền về Luật thuế SDĐPNN

Tháng 11 năm 2011

Tháng 6 năm 2012

Cục Thuế

Chi cục Thuế, UBND các xã, phường, thị trấn.

 

5

Triển khai hoạt động các đường dây nóng và các bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế SDĐPNN.

Tháng 11/2011

Thường xuyên

- Cục Thuế

- Chi cục Thuế

- Đ/c Kỳ - ĐT: 0376255129

- Đ/c Hoạt - ĐT: 037666035

- Đ/c Quy - ĐT:

- Đ/c Hải - ĐT: 037666034

 

II

Thực hiện và tăng cường các biện pháp quản lý, hỗ trợ triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐPNN.

1

Chỉ đạo Sở TN và MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rà soát các quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở, làm căn cứ tính thuế.

Tháng 12/2011

Thường xuyên

Sở TN và MT

UBND các huyên, thị xã, thành phố

 

2

Phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN và MT các cấp trong việc cung cấp các dữ liệu về đất đai, nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Tháng 12/2011

Thường xuyên

Cục Thuế, Sở TN và MT

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chi cục Thuế.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

4

Tổ chức tập huấn chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế SDĐPNN cho cán bộ ngành thuế.

05/12/2011

31/12/2011

Cục Thuế

Chi cục Thuế.

 

5

Tổ chức tập huấn cho các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất và cho thuê đất thuộc Cục thuế quản lý.

05/12/2011

31/12/2011

Cục Thuế

Các Sở, ngành và UBND các cấp.

 

6

Tổ chức tập huấn cho các tổ chức kinh tế, uỷ nhiệm thu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thuộc Chi cục thuế quản lý.

20/12/2011

31/12/2011

Chi cục Thuế

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- UBND các xã, phường, thị trấn.

 

7

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thuế, lập sổ bộ thuế và quyết toán thuế SDĐPNN.

Tháng 12/2011

Tháng 12/2012

Cục Thuế

Chi cục Thuế.

 

8

Chỉ đạo công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành Pháp luật về thuế

Tháng 06/2012

Thường xuyên

Cục Thuế

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chi cục Thuế.

 

III

Một số công việc khác.

1

Kiểm tra và đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố về việc thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Tháng 12/2011

31/12/2011

Ban chỉ đạo tỉnh

Các huyện, thị xã, thành phố.

 

2

Kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN.

Tháng 12/2011

31/12/2012

Ban chỉ đạo tỉnh

Các Sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố.

 

3

Theo dõi, chỉ đạo ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng kế hoạch đã được Ban chỉ đạo tỉnh thông qua.

Tháng 12/2011

Thường xuyên trong năm 2012

Ban chỉ đạo tỉnh

Thành viên BCĐ tỉnh.

 

IV

Chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế.

1

In ấn tờ khai thuế

Tháng 11/2011

31/01/2012

Cục Thuế

 

 

2

Phát tờ khai; hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế.

Tháng 01/2012

30/03/2012

Chi cục Thuế

UBND các xã, phường, thị trấn.

 

3

Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai thuế.

Tháng 12/2011

31/03/2012

Cục Thuế

- Chi cục Thuế

- Các xã, phường, thị trấn

- Cán bộ uỷ nhiệm thu, địa chính

 

4

Thu hồi tờ khai.

Tháng 03/2012

30/6/2012

Chi cục Thuế

UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ uỷ nhiệm thu

 

5

Lập bộ, ra thông báo nộp thuế. Công khai bộ thuế tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Tháng 6/2012

30/9/2012

Chi cục Thuế

UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ uỷ nhiệm thu

 

6

Tổng hợp nhanh kết quả triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN định kỳ hàng tháng.

Báo cáo vào ngày 25 hàng tháng

Hàng tháng

Tổ giúp việc BCĐ

Ban chỉ đạo các huyên, thị xã, thành phố

 

V

Tổng kết 01 năm thực hiện Luật Thuế SDĐPNN.

1

Ban hanh văn ban hướng dẫn tổng kết.

Tháng 12/2012

Tháng 12/2012

Ban chỉ đạo tỉnh

Cục Thuế và Tổ giúp việc BCĐ tỉnh

 

2

Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổng kết và gửi báo cáo về BCĐ tỉnh.

Tháng 01/2013

31/01/2013

Ban chỉ đạo tỉnh

Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố

 

3

Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN trong tỉnh và trình BCĐ tỉnh.

Tháng 02/2013

Hết tháng 02/2013

Tổ giúp việc BCĐ tỉnh

Thành viên Tổ giúp việc BCĐ tỉnh

 

4

Lập báo cáo 01 năm tổ chức thực hiện Luật thuế SDĐPNN.

Tháng 03/2013

31/03/2013

Ban chỉ đạo tỉnh

Cục Thuế và Tổ giúp việc BCĐ tỉnh

 

Ghi chú: Kế hoạch này có thể được điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của cấp trên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 72/KH-BCĐ triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.810
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251