Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 504/QD-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 504/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định chức năng nhiệm vụ các Đội thuộc Chi cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUẾ THUỘC CHI CỤC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Phần I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý.

Nhiệm vụ cụ thể:

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn;

1.2. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

1.3. Thực hiện công tác hỗ trợ về thuế; là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, các thủ tục hành chính về thuế, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định;

1.4. Hướng dẫn, hỗ trợ và cấp hóa đơn lẻ cho các tổ chức, cá nhân có phát sinh doanh thu không thường xuyên kê khai, nộp thuế;

1.5. Chủ trì, phối hợp với các Đội thuộc Chi cục Thuế, các tổ chức liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế trên địa bàn;

1.6. Cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do cơ quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;

1.7. Tổng hợp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

1.8. Tổng hợp đề xuất việc khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;

1.9. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ, tuyên truyền về thuế, công tác khen thưởng, tôn vinh người nộp thuế và công tác cải cách hành chính thuế; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyền truyền về thuế;

1.10. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

2- Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế.

Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế và tin học của Chi cục Thuế;

2.2. Thực hiện công tác đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho người nộp thuế trên địa bàn; quản lý việc thay đổi tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các thủ tục chuyển đổi và đóng mã số thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế;

2.3. Trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, các tài liệu, chứng từ có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định, nhập dữ liệu, hạch toán ghi chép toàn bộ các thông tin trên tờ khai, chứng từ nộp thuế và các tài liệu có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;

2.4. Kiểm tra ban đầu các hồ sơ khai thuế, yêu cầu người nộp thuế điều chỉnh kịp thời nếu phát hiện kê khai không quy định; thực hiện việc điều chỉnh các số liệu về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi nhận được tờ khai điều chỉnh, các quyết định xử lý hành chính về thuế hoặc thông tin điều chỉnh khác của người nộp thuế theo quy định;

2.5. Xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm của người nộp thuế về thủ tục đăng ký thuế, nộp hồ sơ kê khai thuế, ngưng nghỉ kinh doanh, bỏ địa bàn kinh doanh thuộc phạm vi quản lý;

2.6. Tiếp nhận và đề xuất xử lý các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế, thời hạn nộp thuế;

2.7. Phân loại, xử lý các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định; thực hiện miễn, giảm thuế không thuộc diện phải kiểm tra trước; chuyển hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước cho Đội Kiểm tra thuế;

2.8. Tính tiền thuế và thông báo số thuế phải nộp; ấn định thuế đối với các trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai thuế;

2.9. Phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu, xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước của người nộp thuế; đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế, thời hạn nộp thuế;

2.10. Thực hiện công tác kế toán đối với người nộp thuế bao gồm: kế toán thuế người nộp thuế, kế toán tài khoản tạm thu, kế toán tài khoản tạm giữ, thoái trả tiền thuế cho người nộp thuế theo quy định và công tác thống kê thuế; thực hiện các chế độ báo cáo kế toán thuế, thống kê thuế theo quy định;

2.11. Lập danh mục, cập nhật thông tin, lưu trữ, quản lý các hồ sơ thuế của người nộp thuế; cung cấp thông tin về người nộp thuế và các tài liệu khác có liên quan theo đề nghị của các đơn vị trong và ngoài ngành thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;

2.12. Đề xuất nhu cầu, lắp đặt, quản lý, vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, trang thiết bị tin học tại Chi cục Thuế;

2.13. Tiếp nhận các chương trình ứng dụng và tổ chức cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ thuế vận hành, sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý tại Chi cục Thuế;

2.14. Quản lý dữ liệu thông tin về người nộp thuế; sao lưu dữ liệu, kiểm tra độ an toàn của dữ liệu, bảo mật dữ liệu và phòng chống sự xâm nhập từ bên ngoài và virus máy tính;

2.15. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác xử lý hồ sơ khai thuế và kế toán thuế, công tác quản lý thiết bị tin học và ứng dụng tin học; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế;

2.16. Tổ chức thực hiện công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

3- Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

Nhiệm vụ cụ thể:

3.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt trên địa bàn;

3.2. Thực hiện các thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền phạt; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thu hồi tiền thuế nợ, tiền phạt vào ngân sách nhà nước; thực hiện xác nhận tình trạng nợ ngân sách nhà nước;

3.3. Theo dõi tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế, phân loại nợ thuế theo quy định; phân tích tình trạng nợ thuế của từng người nộp thuế trên địa bàn;

3.4. Thu thập thông tin về người nộp thuế còn nợ tiền thuế; đề xuất biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ tiền thuế, tiền phạt; cung cấp thông tin về tình hình nợ thuế theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật và theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Thuế; cung cấp danh sách các tổ chức và cá nhân chây ỳ nợ thuế để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

3.5. Tham mưu, đề xuất xử lý các hồ sơ xin khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ thuế, tiền phạt và giải quyết các hồ sơ xử lý khác về nợ thuế; thẩm định trình cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc quyết định theo thẩm quyền việc khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;

3.6. Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế;

3.7. Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định; hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ xử lý nợ thuế;

3.8. Lập hồ sơ đề nghị cưỡng chế và đề xuất biện pháp thực hiện cưỡng chế thu tiền thuế nợ trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ra quyết định và thực hiện cưỡng chế theo thẩm quyền hoặc tham mưu, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, thực hiện cưỡng chế thu tiền thuế nợ theo quy định;

3.9. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc phạm vi Chi cục quản lý; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;

3.10. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

3.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

4- Đội Kiểm tra thuế:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải quyết tố cáo liên quan đến người nộp thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

Nhiệm vụ cụ thể:

4.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế trên địa bàn;

4.2. Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;

4.3. Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng của người nộp thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế; kiểm tra tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế; phát hiện những nghi vấn, bất thường trong kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc điều chỉnh kịp thời;

4.4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại trụ sở của người nộp thuế; kiểm tra các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;

4.5. Kiểm tra các hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước; thực hiện các thủ tục miễn thuế, giảm thuế, trình Lãnh đạo Chi cục ra quyết định; chuyển hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế không thuộc thẩm quyền cho cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định;

4.6. ấn định thuế đối với các trường hợp khai thuế không đủ căn cứ, không đúng thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được;

4.7. Xác định các trường hợp có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thuế để chuyển hồ sơ cho bộ phận thanh tra của cơ quan thuế cấp trên giải quyết;

4.8. Kiểm tra các trường hợp người nộp thuế sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, bỏ trốn, mất tích, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp...;

4.9. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu xác minh hoá đơn và trả lời kết quả xác minh hoá đơn theo quy định; xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng hoá đơn, sai phạm về thuế theo kết quả xác minh hoá đơn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí;

4.10. Xử lý và kiến nghị xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế phát hiện khi kiểm tra thuế;

4.11. Tổ chức hoạt động tiếp dân tại trụ sở cơ quan thuế để nắm bắt, xem xét, giải quyết những thông tin phản ánh của nhân dân về hành vi vi phạm chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế;

4.12. Kiểm tra xác minh, giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế; đề xuất ý kiến đối với các hồ sơ tố cáo về thuế không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế, chuyển cho các cơ quan thuế cấp trên và các cơ quan khác có liên quan giải quyết;

4.13. Cung cấp các thông tin điều chỉnh về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; thông tin, kết luận sau kiểm tra cho bộ phận chức năng có liên quan; Rà soát, đôn đốc, theo dõi việc thực thi các quyết định xử lý, xử phạt về thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

4.14. Nhận dự toán thu ngân sách của người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý (trừ các đối tượng thuộc quản lý của Đội thuế liên xã, phường, thị trấn, dự toán thuế thu nhập cá nhân); trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý;

4.15. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra thuế; giải quyết tố cáo liên quan đến người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý;

4.16. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

4.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

5- Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế;

Nhiệm vụ cụ thể:

5.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn và chỉ đạo các đội thuế có liên quan tổ chức thực hiện;

5.2. Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế;

5.3. Xây dựng chương trình kế hoạch và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế là các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện quản lý (trừ các đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh do Đội Kiểm tra thực hiện). Cụ thể:

5.3.1. Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế; kiểm tra tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân; phát hiện những nghi vấn, bất thường trong kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc điều chỉnh kịp thời;

5.3.2. Kiểm tra các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân; thực hiện các thủ tục miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân, trình Lãnh đạo Chi cục ra quyết định; chuyển hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân không thuộc thẩm quyền cho cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định;

5.3.3. ấn định thuế đối với các trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân không đủ căn cứ, không đúng thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được;

5.3.4. Xác định các trường hợp có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thuế thu nhập cá nhân để chuyển hồ sơ cho bộ phận thanh tra của cơ quan thuế cấp trên giải quyết;

5.3.5. Kiểm tra các trường hợp người nộp thuế thu nhập cá nhân ngừng kê khai, bỏ trốn, mất tích...

5.3.6. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế phát hiện khi kiểm tra thuế;

5.4. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị chi trả thu nhập, các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế;

5.5. Kiểm tra xác minh, giải quyết khiếu nại về thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế; đề xuất ý kiến đối với các hồ sơ khiếu nại về thuế thu nhập cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế, chuyển cho các cơ quan thuế cấp trên và các cơ quan khác có liên quan giải quyết;

5.6. Cung cấp các thông tin điều chỉnh về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế; thông tin, kết luận sau kiểm tra cho bộ phận chức năng có liên quan; Rà soát, đôn đốc, theo dõi việc thực thi các quyết định xử lý, xử phạt về thuế thu nhập cá nhân, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân;

5.7. Đề xuất các giải pháp và tham mưu cho Chi cục Thuế chỉ đạo các Đội thuế thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế thu nhập cá nhân được giao cho Chi cục Thuế; trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý;

5.8. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý;

5.9. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

5.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

6- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán:

Giúp Chi Cục trưởng Chi cục Thuế hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế trong Chi cục Thuế; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao của Chi cục Thuế.

Nhiệm vụ cụ thể:

6.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xây dựng dự toán thu; triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế cho các bộ phận, công chức thuế trong Chi cục Thuế;

6.2. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và các biến động ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN; đánh giá, dự báo khả năng thu NSNN, tiến độ thực hiện dự toán thu thuế của Chi cục Thuế; phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan triển khai các biện pháp quản lý thu thuế trên địa bàn;

6.3. Xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền và tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Thuế giao dự toán thu NSNN cho các Đội; tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng tháng, quý, năm trên địa bàn quản lý; Tham mưu, đề xuất với cơ quan thuế cấp trên, lãnh đạo Chi cục các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế;

6.4. Cung cấp thông tin số liệu tổng hợp về kết quả thu ngân sách cho các cơ quan, ban ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân quận, huyện; tham gia với các ngành, các cấp về chủ trương biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế địa phương, chống buôn lậu, chống kinh doanh trái phép...;

6.5. Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ phận, cán bộ, công chức thuế thuộc Chi cục Thuế triển khai thực hiện chính sách, pháp luật thuế, nghiệp vụ quản lý thuế và các quy định về công tác uỷ nhiệm thu các khoản thu về đất đai, phí, lệ phí và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khoán thuế ổn định;

6.6. Đề xuất với cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế của Chi cục Thuế, việc chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thuế chưa phù hợp với tình hình thực tế phát sinh;

6.7. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi cục Thuế hàng tháng, quý, năm; theo dõi, đôn đốc và tham mưu cho lãnh đạo Chi cục chỉ đạo triển khai kế hoạch, chương trình công tác của Chi cục Thuế;

6.8. Tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế của Chi cục Thuế;

6.9. Rà soát, thẩm định về nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do Chi cục Thuế soạn thảo; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật hiện hành;

6.10. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong việc giải quyết tranh chấp, các quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật;

6.11. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

6.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

7 - Đội Kiểm tra nội bộ: (Đối với những Chi cục nhỏ thì giao nhiệm vụ kiểm tra nội bộ cho Đội Kiểm tra thuế thực hiện).

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại các quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế và khiếu nại liên quan trong nội bộ cơ quan thuế, công chức thuế), tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ và bảo vệ sự liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

Nhiệm vụ cụ thể:

7.1. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ trên địa bàn quản lý;

7.2. Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan của các bộ phận và công chức thuế trong Chi cục Thuế; kiểm tra tính liêm chính của cán bộ thuế trong việc thực hiện công tác quản lý thuế, quản lý chi tiêu tài chính, quản lý ấn chỉ thuế trong nội bộ Chi cục Thuế;

7.3. Tổ chức phúc tra kết quả kiểm tra của Đội kiểm tra thuế theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Thuế hoặc khi có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm tra thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế (nếu Chi cục không tổ chức riêng Đội Kiểm tra nội bộ thì nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền của Phòng Kiểm tra nội bộ thuộc Cục Thuế);

7.4. Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế;

7.5. Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các bộ phận thuộc Chi cục Thuế, công chức thuế vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế phát hiện khi kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

7.6. Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức thuế bị đe doạ, uy hiếp, vu khống... trong khi thi hành công vụ;

7.7. Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Chi cục Thuế;

7.8. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội bộ cơ quan thuế, công chức thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý; đề xuất sửa đổi các quy định, quy trình nghiệp vụ, các biện pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức thuế; kiến nghị việc đánh giá, khen thưởng cơ quan thuế, công chức thuế;

7.9. Thực hiện công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

7.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

8- Đội Trước bạ và thu khác:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, thuế tài sản (sau này), phí, lệ phí và các khoản thu khác (sau đây gọi chung là các khoản thu về đất bao gồm cả thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng, lệ phí trước bạ và thu khác) phát sinh trên địa bàn thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý.

Nhiệm vụ cụ thể:

8.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quản lý thu đối với các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác trên địa bàn;

8.2. Tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế; kiểm tra hồ sơ khai thuế; tính thuế; phát hành thông báo thu các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác;

8.3. Tổ chức thu nộp hoặc phối hợp với Kho bạc để thu nộp tiền thuế về các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác theo thông báo;

8.4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác của người nộp thuế trên địa bàn quản lý;

8.5. Đề xuất xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác; đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm;

8.6. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

8.7. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân nếu Chi cục chưa thành lập Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân;

8.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

9- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - ấn chỉ:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị; quản lý ấn chỉ trong nội bộ Chi cục Thuế quản lý.

Nhiệm vụ cụ thể:

9.1. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và quản lý ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế hàng năm;

9.2. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; xây dựng và thực hiện dự toán kinh phí, quản lý kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện làm việc, trang phục, quản lý ấn chỉ thuế; thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp 3 của Chi cục Thuế;

9.3. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Chi cục Thuế;

9.4. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế, chế độ quản lý, sử dụng công chức thuế, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng công chức thuế, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Chi cục Thuế theo phân cấp quản lý;

9.5. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với cán bộ, công chức thuế vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định, quy trình quản lý thuế theo phân cấp quản lý cán bộ;

9.6. Tổ chức các phong trào thi đua của ngành, của địa phương; theo dõi và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ Chi cục Thuế theo quy định;

9.7. Thực hiện công tác phục vụ cho các hoạt động của nội bộ Chi cục Thuế; tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, kho tàng ấn chỉ, tài sản, phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, vệ sinh cơ quan; quản lý cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và tài sản công; phối hợp với các phòng đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế và kỷ luật lao động;

9.8. Tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý;

9.9. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội và của Chi cục Thuế theo quy định hiện hành về văn thư, lưu trữ;

9.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

10- Đội Thanh tra thuế:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế triển khai thực hiện công tác thanh tra người nộp thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế; giải quyết tố cáo về hành vi trốn lậu thuế, gian lận thuế liên quan đến người nộp thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý;

Nhiệm vụ cụ thể:

10.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra người nộp thuế hàng năm; tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ đề nghị thanh tra người nộp thuế của Đội Kiểm tra thuế và các Đội khác chuyển đến;

10.2. Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thuộc đối tượng thanh tra;

10.3. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra thuế theo chương trình kế hoạch thanh tra của Chi cục Thuế; thanh tra các trường hợp do Đội Kiểm tra thuế và các Đội khác đề nghị và chuyển hồ sơ; hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

10.4. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế phát hiện được khi thanh tra thuế;

10.5. Phối hợp với cơ quan chức năng khác trong việc thanh tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế;

10.6. Lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế theo quy định;

10.7. Tổ chức hoạt động tiếp dân tại trụ sở cơ quan thuế để nắm bắt, xem xét, giải quyết những thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế;

10.8. Thanh tra xác minh, giải quyết các tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế; đề xuất ý kiến đối với các hồ sơ tố cáo về thuế không thuộc thẩm quyền của Chi cục Thuế chuyển cho cơ quan cấp trên và các cơ quan khác có liên quan giải quyết;

10.9. Thực hiện giám định về thuế theo trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương hoặc theo phân công của Cục Thuế;

10.10. Cung cấp thông tin, kết luận sau thanh tra cho các bộ phận chức năng có liên quan để phối hợp quản lý thuế;

10.11. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá chất lượng công tác thanh tra thuế, tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người nộp thuế trong phạm vi toàn Chi cục Thuế; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế;

10.12. Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ, công chức thuế thuộc lĩnh vực được giao;

10.13. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội theo quy định;

10.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

11. Đội thuế liên xã, phường, thị trấn:

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu thuế các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công (bao gồm các hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ, kể cả hộ nộp thuế thu nhập cá nhân; thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên ...).

Nhiệm vụ cụ thể:

11.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn được phân công;

11.2. Nắm tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn; lập danh sách và sơ đồ quản lý người nộp thuế;

11.3. Tổ chức cho người nộp thuế trên địa bàn được đăng ký mã số thuế; hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn thực hiện pháp luật về thuế;

11.4. Thực hiện điều tra doanh thu, ấn định thuế với trường hợp khoán ổn định đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Đội theo quy định của pháp luật;

11.5. Tiếp nhận tờ khai đăng ký thuế, tờ khai thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (nếu có) chuyển Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học xử lý; tiếp nhận đơn ngừng nghỉ kinh doanh, đơn xin miễn giảm thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

11.6. Đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của hộ kinh doanh cá thể thuộc địa bàn quản lý;

11.7. Phát hiện, theo dõi, quản lý thu đối với cơ sở xây dựng cơ bản vãng lai;

11.8. Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định;

11.9. Thực hiện phân loại quản lý thu nợ, đôn đốc thu tiền thuế nợ, tiền phạt; chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thu nợ thực hiện cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của đội thuế liên xã, phường;

11.10. Đề xuất quyết định uỷ nhiệm thu và đôn đốc uỷ nhiệm thu thực hiện thu nộp thuế theo đúng quy định; giám sát công tác uỷ nhiệm thu, phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm để uốn nắn; đôn đốc uỷ nhiệm thu thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào Ngân sách, chống lạm thu, chống nợ đọng thuế (nếu có);

11.11. Thực hiện công tác đối chiếu xác minh hoá đơn và trả lời kết quả xác minh hoá đơn theo yêu cầu;

11.12. Phối hợp với Đội Kiểm tra thuế tham gia kiểm tra người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế, các quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật;

11.13. Xử lý hoặc đề nghị xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế của người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế;

11.14. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;

11.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.

Phần II.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quản lý thuê trên địa bàn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Chi cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Tổng cục Thuế để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 504/QD-TCT

Ha Noi, March 29, 2010

 

DECISION

ON STIPULATING FUNCTIONS AND DUTIES OF THE TEAMS OF SUB-DEPARTMENT OF TAXATION

GENERAL DIRECTOR OF GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

Pursuant to Decision No. 115/2009/QD-TTg dated September 28, 2009 of the Prime Minister on functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Taxation directly under the Ministry of Finance;

Pursuant to Decision No. 108/QD-BTC dated January 14, 2010 of the Minister of Finance on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Taxation directly under the General Department of Taxation;

Pursuant to Decision No. 503/QD-TCT dated March 29, 2010 of the General Director of the General Department of Taxation on functions, tasks, powers and organizational structure of the Sub-Department of Taxation under the Department of Taxation.

At the proposal of the Director of Department of Personnel and Organization and the General Department of Taxation,

DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision takes effect from its signing date and supersedes the regulation on functions and duties of the Teams of the Sub- Department of Taxation issued together with Decision No. 729/QD-TCT dated June 18, 2007 of the General Director of General Department of Taxation.

Article 3. Director of Department of Taxation of centrally-affiliated provinces and cities, Director of Department of Personnel and Organization, Chief of Office of the General Department of Taxation and heads of departments and units directly under the General Department of Taxation are liable to execute this Decision. /.

 

GENERAL DIRECTOR
Dang Hanh Thu

 

REGULATION

ON FUNCTIONS AND DUTIES OF THE TAXATION TEAMS OF SUB-DEPARTMENT OF TAXATION
(Issued together with Decision No. 504/QD-TCT on March 29, 2010 by the General Director of General Department of Taxation)

Part I.

SPECIFIC FUNCTION AND DUTIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation in the implementation of propagation on policy and tax law; supporting taxpayers within management of the Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

1.1. Developing programs and plans on taxpayer support, propagating policy and tax laws to taxpayers, citizens and other agencies and organizations in the area;

1.2. Implementing the propagation and dissemination of policy and tax laws to taxpayers, citizens and other agencies and organizations in the area;

1.3. Implementing the tax assistance; acting as a hub to receive, guide and answer the problems related to tax policy, tax administration procedures, settling a number of tax administration procedures for taxpayers as prescribed;

1.4. Guiding, supporting and issuing retail invoices to organizations and individuals that have occasional revenues to declare and pay taxes;

1.5. Assuming the prime responsibility and coordinating with the Teams of the Sub-Department of Taxation and relevant organizations to hold dialogue with the taxpayers in the area.

1.6. Providing the taxpayer warning information and other supporting information on the basis of information systems managed by the tax authorities in accordance with the law and the sector;

1.7. Reviewing the problems of taxpayers about tax policy and tax administration procedures, making report to the leadership of the Sub-Department for settlement or requesting the competent authority for consideration and for settlement;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.9. Monitoring, reviewing and making report on the results of the implementation of support and propagation on tax, the commendation and reward and honor to the taxpayers and the tax administration reform; proposing measures to improve the efficiency of support to the taxpayers and tax propagation;

1.10. Organizing the preservation and archive of business records and other State legal documents within the scope of management of the Team;

1.11. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

2- Declaration – Tax accounting and informatics Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to perform the tax registration, tax return processing, tax accounting, tax statistics under management decentralization; management and operation; system management and operation of IT equipment; deployment and installation and instruction of the use of informatics application softwares in service of tax management.

Specific duties:

2.1. Developing program and plan for implementation of tax declaration record processing, tax accounting and informatics of the Sub-Department of Taxation.

2.2. Implementing the tax registration and issuing tax identification number to the taxpayers in the area; managing the change of business and production operations and implementing procedures for conversion and closing tax identification number for the taxpayers under the management area of the Sub-Department of taxation;

2.3. Directly receiving and processing tax declaration records, tax refund records, documents and vouchers relating to the tax obligations of the taxpayer in accordance with data entry, accounting and recording of all information on the declaration, tax payment vouchers and other documents related to the tax obligation of the taxpayers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5. Handling and proposing the handling of violations of taxpayers on tax registration procedures, submitting tax declaration records, stopping business and leaving the business area within the scope of management.

2.6. Receiving and proposing the processing of records applied for extension of time limit for tax declaration and tax payment.

2.7. Classifying and processing records of tax refund, tax exemption and tax reduction as prescribed; Implementing the tax exemption and reduction not subject to the advance checking; transferring records of tax exemption, reduction and refund subject to the advance checking to the tax inspection Team.

2.8. Calculating tax and notifying the amount of tax payable; defining tax for cases where the taxpayers fail to submit tax declaration.

2.9. Coordinating with other relevant agencies to compare and certify the result of performance of tax obligations for the state budget of the taxpayer; proposing the settlement of records applied for extension of the time limit for tax declaration and payment;

2.10. Performing accounting work for taxpayers including: tax accounting of taxpayers, accounting of temporarily receivable accounts, accounting of imprest accounts, refunding tax to the taxpayers in accordance with regulation and tax statistics; implementing regulation on tax accounting report and tax statistics as prescribed;

2.11. Making list, updating information, keeping and managing taxpayers’ tax records, providing information on the taxpayers and other relevant documents at the proposal of the units inside and outside tax sector as prescribed by law and sector.

2.12. Proposing needs, installation, management, operation, warranty, network maintenance, IT equipment at the Sub-Department of Taxation;

2.13. Receiving application programs, setting up, instructing and supporting tax officials to operate and use applied software application in service of the management at the Sub-Department of Taxation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.15. Monitoring, reviewing, evaluating, and reporting the result of the processing of tax declaration records and tax accounting, the management of IT equipment and IT application; proposing measures to improve the efficiency of the tax declaration records, tax accounting and IT application in tax administration;

2.16. Organizing the preservation and archive of business records and other State legal documents within the scope of management of the Team;

2.17. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

3- Debt management and tax debt enforcement Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to perform the management of tax debt, enforcement of tax debt and fine collection for the taxpayer within the scope of management of the Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

3.1. Developing programs and plans for management of tax debt and enforcement of tax debt and fine collection in the area.

3.2. Performing procedures for collection of tax debt, fine, monitoring, urging and summing up the results of collection of tax debt and fine in the State budget;

3.3. Monitoring the declaration, tax payment of the taxpayers, classifying tax debt as prescribed, analyzing debt condition of each taxpayer in the area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5. Advising and proposing the processing of records for freezing, rescheduling and elimination of debt and processing other records of tax debt; appraising and submitting the competent authorities for settlement the freezing, rescheduling and elimination of debt, tax and fine.

3.6. Monitoring the result of debt settlement of the superior tax agencies and implementing the decisions on debt settlement for the taxpayers.

3.7. Appraising and requesting the competent authorities to settle bad debts as prescribed; guiding the taxpayers to prepare record of tax debt settlement

3.8. Preparing record to propose enforcement and proposing measures to implement enforcement of tax debt collection for submission to leadership of Sub-Department of Taxation to make a decision and carry out the enforcement under competence or advise and coordinate with the competent authorities to carry out the enforcement of tax debt as prescribed;

3.9. Reviewing and making report on the result of implementation of debt management and enforcement of tax debt within the scope managed by the Sub-Department; proposing measures to improve the effectiveness of debt management and enforcement of tax debt;

3.10. Organizing the preservation and archive of business records and other legal documents of the State in the field of management team;

3.11. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

4- Tax inspection Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to inspect, supervise tax declaration, settle denunciation related to the taxpayers; take responsibility for collection estimate within the scope of management of Sub-Department of Taxation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. Preparing programs and plans to implement the inspection and supervision of tax declaration in the area;

4.2. Collecting information related to the identification of tax obligations of the taxpayers;

4.3. Mining data of monthly tax declaration records of the taxpayers, collecting information, analyzing, evaluating and comparing with information data of the tax agencies; checking the truthfulness and accuracy of tax declaration record; detecting suspicious and usual things in tax declaration and requiring the taxpayer to explain or make prompt adjustment.

4.4. Inspecting the compliance with policies and laws on tax at the taxpayers’ head offices; inspecting organizations authorized to collect tax as prescribed by the Law on tax management.

4.5. Checking records of tax exemption, reduction and refund subject to advance checking; implementing procedures for tax exemption and reduction and submit the leadership of Sub-Department for decision; transferring records of tax refund, exemption and reduction not under the competence to the superior agencies for settlement as prescribed;

4.6. Determining tax for cases of tax declaration with insufficient grounds and not in line with the actual arising that the taxpayers cannot explain.

4.7. Identifying cases with signs of tax evasion, tax fraud to transfer records to the inspection department of the superior tax authorities for settlement;

4.8. Checking cases where taxpayers have merged, dissolved, broke, stopped declaration, fled, missed, transformed form of ownership or re-organized and restructured or equitized enterprises. ...;

4.9. Checking and comparing, verifying invoices and replying the results of invoice verification as prescribed; handling and proposing the handling of violation on the management and use of invoices, tax violations according to the results of invoice verification; inspecting the observance of regulations on management and use of receipts and other tax prints of taxpayers and organizations, and individuals authorized by the tax authorities to collect tax, charges and fees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.11. Organizing people meeting activities at the head office of tax agencies in order to grasp, review and settle information reflected by people on acts of violation of policy and laws on tax of taxpayers.

4.12. Checking, verifying and settling denunciation of acts of violations of laws on tax of the taxpayers within the management competence of the Sub-Department of Tax; giving opinions for records of tax denunciation not under the management competence of the Sub-Department of Taxation and forwarding the case to the superior tax agencies and relevant agencies for settlement.

4.13. Receiving estimate of budget revenue of the taxpayers under the management of the Sub-Department of Taxation (except for subjects under management of inter-commune, ward and town tax Team, estimate of personal income tax); directly taking responsibilities for implementation of estimate of revenue for the taxpayers within the scope of management.

4.15. Reviewing, evaluating and reporting the result of implementation of tax inspection, settling denunciation related to the taxpayers under the management of the Sub-Department of Taxation.

4.16. Organizing the preservation and archive of business records and other State legal documents within the scope of management of the Team;

4.17. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

5- Personal income tax management Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to inspect and supervise the declaration of personal income tax and taking responsibilities for implementation of estimate of personal income tax collection within the scope of management of Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Collecting information related to the determination of personal income tax obligations of the taxpayers.

5.3. Developing programs and plans and directly inspecting and supervising the personal income tax declaration of the taxpayers that are non-business administrative agencies, organizations under and directly under management of district-level People’s Committee (except for subjects that are business and production establishments implemented by the inspection Team). Particularly:

5.3.1. Mining data of tax declaration records of the taxpayers, collecting information, analyzing, evaluating and comparing with information data of the tax agencies; checking the truthfulness and accuracy of records of personal income tax declaration; detecting suspicious and usual things in tax declaration and requiring the taxpayer to explain or make prompt adjustment.

5.3.2. Checking records of personal income tax settlement, records of exemption, reduction and refund of personal income tax; implementing procedures for the exemption or reduction of personal income tax for submission to the leadership of Sub-Department for decision; transferring records of exemption, reduction and refund of personal income tax does not under the competence to the superior tax agencies for settlement as prescribed;

5.3.3. Determining tax for cases of tax declaration with insufficient grounds and not in line with the actual arising that the taxpayers cannot explain.

5.3.4. Identifying cases with signs of tax evasion, tax fraud to transfer records to the inspection department of the superior tax authorities for settlement;

5.3.5. Checking the cases where the payers of personal income tax have stopped the tax declaration, fled, missing

5.3.6. Handling and proposing to handle the cases where taxpayers have acts of violation of law on tax detected upon tax inspection;

5.4. Inspecting or coordinating to inspect the implementation of policies and laws on personal income tax of income paying units, organizations authorized to collect personal income tax as prescribed by the Law on tax management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6. Providing regulatory information on tax obligation of the taxpayers, information and conclusion after inspection for the relevant departments; reviewing, urging and monitoring the implementation of decisions on handling and sanction of personal income tax, decisions on sanction of administrative violation in personal income tax area.

5.7. Proposing solutions and advising the Sub-Department of Taxation to direct tax Teams to carried out to fulfill the rate of estimate of personal income tax assigned to the Department of Taxation; directly taking responsibility for implementing the estimates of personal income tax collection for taxpayers under its management;

5.8. Reviewing, evaluating, and reporting the results of the inspection, settlement of complaints relating to personal income tax of the taxpayer within the management of the Sub-Department of Taxation.

5.9. Organizing the preservation and archive of business records and other legal documents of the State in the field of management team;

5.10. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

6- Review - Profession – Estimate Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to guide the tax management operations, tax policies and laws to tax officials in Sub-Department of Taxation; developing and implementing the estimate of state budget revenue assigned to the Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

6.1. Developing programs and plans for preparing estimate of revenue; deploying and guiding tax management operations to tax departments and officials in the Sub-Department of Taxation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Preparing estimates for submission to the competent authorities and advising the leardership of the Sub-Department of Taxation to assign estimate of state budget revenue to the Teams and organizations for implementation of monthly, quarterly and yearly estimate of tax revenue in the management area; advising and proposing measures to improve efficiency of tax collection management.

6.4. Providing information and general data on the result of budget revenue for agencies and relevant sectors and district People’s Committee; joining with sectors and levels on the policies and measures to encourage local economic development, preventing smuggling and illegal business…

6.5. Guiding and supporting departments, officials and employees of the Sub- Department of Taxation to implement tax policy and tax law, tax management operation and regulations on the authorized collection of revenues on land, fees and charges and tax management for household management task mandated to collect revenues on landbelt, charges, fees and taxes for business households with stable presumptive tax;

6.6. Proposing the superior level or competent agencies to settle difficulties arising in implementation of tax management of the Sub-Department of Taxation and the compliance with tax obligations of the taxpayers; proposing and requesting adjustment and supplementation of guiding documents of tax operation not in line with the actual situation.

6.7. Developing programs and operation plans of the Sub-Department of Taxation monthly, quarterly and yearly; monitoring, urging and advising leadership of the Sub-Department to direct and deploy programs and operation plans to the Sub-Department of Taxation.

6.8. Reviewing, analyzing and comprehensively evaluating the implementation of the tax administration tasks; organizing the preliminary and general review of the tax management tasks of the Sub-Department of Taxation;

6.9. Reviewing and appraising the contents, forms, administrative procedures of documents made by the Sub-Department of Taxation; proposing the competent agencies to suspend the implementation or annul regulations contrary to the current legal documents.

6.10. Advising and assisting the Head of Sub-Department of Taxation in settlement of disputes, procedural rights and obligations as prescribed by law;

6.11. Organizing the preservation and archive of business records and other State legal documents within the scope of management of the Team;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 - Internal inspection Team: (Assigning the tasks of internal control to the internal inspection Team for small Sub-Department)

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to inspect the compliance with the law, integrity of tax agencies, tax officials; settling complaints (including complaints about decisions on handling of tax of the tax agencies and relevant complaints inside the tax agencies, tax officials), denunciation related to the compliance with the pubic affairs and protecting the integrity of the tax agencies and tax officials under the competence of the Head of Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

7.1. Developing contents and programs and plans for internal inspection in the management area;

7.2. Inspecting the compliance with the law on tax and other relevant legal documents of tax departments and officials in the Sub-Department of Taxation; inspecting the integrity of tax officials in implementation of tax management, financial expenditure management, tax print management inside the Sub-Department of Taxation.

7.3. Organizing the revision of inspection result of tax inspection Team under the direction of the Head of Sub-Department of Taxation or when there is petition to denounce acts of violation of law in tax inspection activities under competence of settlement of the Head of Sub-Department of Taxation (if the Sub-Department does not establish its own the internal inspection Team, this task is under the competence of the internal inspection Division under Department of Taxation);

7.4. Inspecting, verifying and settling complaints and denunciation related to the implementation of public affairs of the tax agencies and officials under competence of settlement of the Head of Sub-Department of Taxation;

7.5. Proposing measures of handling over departments under the Sub-Department of Taxation and tax officials violating law, rule, regulation and tax management operation process detected upon internal inspection and settlement of complaints and denunciation.

7.6. Coordinating with the relevant competent authorities to protect tax public servant and officials who are threatened, bullied, slandered ... while on duty;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.8. Reviewing and making report on the result of internal inspection, settlement of complaints and denunciation related to internal tax agencies and officials within the scope of management of the Sub-Department of Taxation; proposing amendment of regulations, operation process and measures to improve the quality of tax officials; proposing the evaluation, commendation and reward to the tax agencies and officials.

7.9. Organizing the preservation and archive of business records and other State legal documents within the scope of management of the Team;

7.10. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

8- Registration and other revenues Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to manage registration fee collection, tax on the transfer of land use right, land use right assignment revenue, land rental, property tax (later), fees and other evenues (hereinafter referred to as the land revenues, including personal income tax for transfer of real estate, inheritance, donation, registration fee and other revenues) arising in the area under the management of the Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

8.1. Developing programs and plans for revenue management for land revenue, registration fee and other revenues in the area;

8.2. Receiving tax declaration records of the taxpayers; checking tax declaration records, calculating tax and issuing announcements of collection of revenues on land, registration fee and other revenues.

8.3. Organizing collection and remittance or coordinating with the Treasury in order to collect and remit tax in terms of revenues on land, registration fee and other revenues.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.5. Proposing to handle the cases where the taxpayers have acts of violation of law on tax in the compliance with obligations to pay revenues in terms of land, registration fee and other revenues; urging the implementation of decisions on handling of violation;

8.6. Organizing the preservation and archive of business records and other legal documents of the State in the field of management team;

8.7. Performing the functions and duties of the personal income tax management Team if the Sub-Department has not established this Team.

8.8. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

9- Administration – Human resource – Finance – Print Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to perform administrative, clerical and archiving tasks; management of human resources, finance, administration and management of prints inside the Sub-Department of Taxation.

Specific duties:

9.1. Developing yearly plans on investment in material facilities, operating fund and managing tax prints of the Sub-Department of Taxation annually.

9.2. Organizing the implementation of administrative, clerical and archiving tasks; preparing and implementing estimate of cost, operating cost management, working equipment and instruments, clothing, management of tax prints; performing the tasks of level-3 estimate unit of the Sub-Department of Taxation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4. Organizing the implementation of regulations on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Sub-Department of Taxation, regulation on management and use of tax officials, labor, salary, training, fostering of tax officials, internal political protection of the Sub-Department of Taxation under management decentralization;

9.5. Proposing the competent authorities to consider the handling for tax officials and public servants violating law, regulations and process of tax management by decentralization of official management;

9.6. Organizing emulation movements of sector, localities; monitoring and reviewing the emulation, commendation and reward inside the Sub-Department of Taxation as prescribed;

9.7. Performing work for internal activities of the Sub-Department of Taxation; organizing the protection of agencies, treasure, prints, assets, fire prevention and combat, safety assurance, sanitation of agencies; managing material facilities, means of transport and and public assets; coordinating with other departments to urge the implementation of rules, regulations and labor discipline;

9.8. Reviewing and reporting the personnel, administrative, clerical and archiving tasks, the management of financial management, administration, print management within the scope of management of the Sub-Department of Taxation.

9.9. Organizing the preservation and archive of business records and other legal documents of the State in the area of management of the Team and of the Sub-Department of Taxation in accordance with current regulations on tax documents and archive;

9.10. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

10- Tax inspection Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to deploy the implementation of inspection of taxpayer in compliance with tax laws; settling denunciation of tax evasion, tax fraud related to the taxpayer within the scope of the Sub-Department of Taxation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1. Developing programs and plans for inspection of taxpayers annually; receiving request and records for inspection of taxpayers of tax inspection Team and other Teams that have moved to.

10.2. Collecting information related to the determination of tax obligations of the taxpayers subject to inspection.

10.3. Implementing tax inspection under the inspection programs and plans of the Sub-Department of Taxation; inspecting the cases proposed by the tax inspection Team and other Teams and transferring records or on the requirements of the superior tax agencies and state competent agencies.

10.4. Handling or proposing to handle as prescribed for cases where organizations and individuals violate tax laws detected upon tax inspection.

10.5. Coordinating with other relevant agencies in the inspection, prevention of smuggling, trade fraud, unauthorized trading, tax evasion;

10.6. Preparing records to request competent authorities to prosecute organizations and individuals violating tax laws as prescribed;

10.7. Organizing people meeting activities at the head office of tax agencies in order to grasp, review and settle information reflected by people on acts of violation of policy and laws on tax of taxpayers.

10.8. Inspecting, verifying and settling denunciations on acts of violation of tax laws of the taxpayer; giving opinions for records of tax denunciation not under the competence of the Sub-Department of Taxation and forwarding the case to the superior tax agencies and other relevant agencies for settlement.

10.9. Implementing tax assessment according to assessment solicitation of local agency proceeding or as assigned by the Sub-Department of Taxation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.11. Reviewing, reporting and evaluating the quality of tax inspection, reviewing the results of denunciation and complaints relating to the taxpayers within the Sub-Department of Taxation; studying and proposing measures to improve the efficiency of tax inspections;

10.12. Compiling materials and training tax officials and public servants in the area assigned;

10.13. Implementing the preservation and archive of business records, materials and state legal documents in the management area of Team as prescribed;

10.14. Performing other tasks assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

11. Inter-commune, ward and town tax Team:

Assisting the Head of Sub-Department of Taxation to manage tax collection of organizations (if any) and individuals paying tax in the area of commune and ward assigned (including households of industrial and commercial production and business and services, including households paying personal income tax, land and housing tax, agricultural land use tax, natural resources tax, etc.).

Specific duties:

11.1. Developing programs and plans for tax management of the taxpayers in the area assigned.

11.2. Grasping situation of business and production in the area; making list and management diagram of the taxpayers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.4. Inspecting revenues and determining tax for the cases of stable presumptive tax for the taxpayers within the scope of management of the Team as prescribed by law.

11.5. Receiving tax registration declaration, tax declaration, records of tax exemption and reduction (if any) and transferring them to the declaration – Tax accounting and informatics Team for processing; receiving application for suspension or stoppage of business, tax exemption and reduction of business households in the area for submission to the competent authorities for consideration and decision.

11.6. Urging tax declaration, tax payment and tax settlement of individual households in the management area;

11.7. Detecting, monitoring and managing collection for the current capital construction establishment;

11.8. Implementing tax publicity as prescribed; sending tax announcement to the taxpayers as prescribed;

11.9. Classifying debt collection management, urging the collection of tax debt, fine; assuming the prime responsibility and coordinating with debt collection management Team to perform enforcement of collection of tax debt and fine for the taxpayers within the scope of management of inter-commune and ward tax Team.

11.10. Proposing the decision on authorized collection and urging authorized collection to implement tax collection and remittance as prescribed; monitoring the authorized collection, promptly detecting signs of violation for redress; urging authorized collection to properly and fully collect and promptly remit to the budget, prevent abusive collection and tax arrears (if any);

11.11. Comparing and verifying invoices and feedback the result of invoice verification as prescribed.

11.12. Coordinating with tax inspection Team to examine the taxpayers, organizations and individuals authorized to collect tax in observance of tax laws, administrative decisions on tax as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.14. Organizing the preservation and archive of business records and other legal documents of the State in the field of management team;

11.15. Performing other duties assigned by the Head of Sub-Department of Taxation.

Part II.

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. Director of Department of Taxation of centrally-afiliated cities and provinces, head of Sub-Department of Taxation shall fully implement the functions, tasks of tax management in the area to ensure completion of tasks assigned.

2. Any difficulty arising during the course of implementation should be promptly reported to the General Department of Taxation for consideration, admendment and supplementation.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 504/QD-TCT of March 29, 2010, on stipulating functions and duties of the teams of sub-department of taxation

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.203

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!