Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 45/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân Cầu Giẽ thành phố Hà Nội

Số hiệu: 45/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 07/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN ĐƯỜNG PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 159/2013/TT-BTC).

Điều 2. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Quy trình thu phí và chứng từ thu phí

1. Quy trình thu phí

a) Tại Trạm vào: Người điều khiển phương tiện dừng lại tại cabin làn vào. Nhân viên thu phí phát cho người điều khiển phương tiện Thẻ vào đường (thẻ thông minh; vé từ hoặc vé mã vạch).

b) Tại Trạm ra: Khi tới làn ra, người điều khiển phương tiện dừng lại tại cabin làn ra đưa Thẻ vào đường cho nhân viên thu phí, thanh toán tiền phí và nhận chứng từ thu phí.

c) Riêng Trạm thu phí (tại Km 212+200) dùng chung với Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Trường hợp xe đi từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến trạm thu phí, chủ phương tiện phải trả Thẻ vào đường cao tốc, nộp tiền phí sử dụng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (theo quy định về thu phí của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), nhận chứng từ thu phí của dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và nhận Thẻ vào đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trường hợp xe đi từ đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến trạm thu phí, chủ phương tiện trả Thẻ sử dụng đường Pháp Vân- Cầu Giẽ, nộp phí sử dụng đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (theo mức thu quy định tại Thông tư này), nhận chứng từ thu phí và Thẻ vào đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

2. Đối với xe sử dụng vé tháng, vé quý

Chủ phương tiện mua vé tháng, vé quý sẽ được cấp thẻ vé tháng (có giá trị sử dụng kể từ ngày 01 đến ngày kết thúc tháng), thẻ vé quý (kể từ ngày 01 của tháng đầu quý đến ngày kết thúc quý) và chứng từ thu phí. Khi qua trạm thu phí, chủ phương tiện thực hiện quẹt thẻ tại trạm vào, trạm ra và không phải nộp phí khi qua trạm.

Vé tháng, vé quý được sử dụng theo đúng đoạn tuyến theo quy định, nếu phương tiện đi vào các đoạn tuyến khác, chủ phương tiện phải mua vé của đoạn tuyến đó theo quy định. Khi hết hạn vé tháng, thì thẻ không còn giá trị sử dụng, chủ phương tiện phải mua vé tháng, vé quý tiếp theo để sử dụng.

3. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng tại trạm thu phí đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 159/2013/TT-BTC.

Điều 4. Quản lý, sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền thu phí hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội.

2. Đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bán kịp thời đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế thời gian bán vé tháng, vé quý;

b) Thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ theo quy định;

c) Báo cáo kết quả thu phí định kỳ tháng, quý, năm theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2015.

Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công báo, Website chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN ĐƯỜNG PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015 của Bộ Tài chính)

1. Mức thu vé lượt

Đơn vị: đồng/vé/lượt

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Đoạn tuyến

Pháp Vân - Thường Tín và ngược lại

Pháp Vân - Vạn Điểm và ngược lại

Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

Thường Tín - Vạn Điểm và ngược lại

Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

Vạn Điểm - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

15.000

35.000

45.000

45.000

15.000

30.000

30.000

10.000

10.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

25.000

50.000

60.000

60.000

25.000

45.000

40.000

20.000

15.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

30.000

65.000

75.000

75.000

35.000

60.000

55.000

25.000

20.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit

40.000

80.000

115.000

110.000

40.000

75.000

70.000

30.000

25.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit

65.000

130.000

180.000

175.000

70.000

120.000

110.000

50.000

40.000

2. Mức thu vé tháng

Đơn vị: đồng/vé/tháng

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Đoạn tuyến

Pháp Vân - Thường Tín và ngược lại

Pháp Vân - Vạn Điểm và ngược lại

Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

Thường Tín - Vạn Điểm và ngược lại

Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

Vạn Điểm - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

450.000

1.050.000

1.350.000

1.350.000

450.000

900.000

900.000

300.000

300.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

750.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000

750.000

1.350.000

1.200.000

600.000

450.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

900.000

1.950.000

2.250.000

2.250.000

1.050.000

1.800.000

1.650.000

750.000

600.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit

1.200.000

2.400.000

3.450.000

3.300.000

1.200.000

2.250.000

2.100.000

900.000

750.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit

1.950.000

3.900.000

5.400.000

5.250.000

2.100.000

3.600.000

3.300.000

1.500.000

1.200.000

3. Mức thu vé quý

Đơn vị: đồng/vé/quý

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Đoạn tuyến

Pháp Vân - Thường Tín và ngược lại

Pháp Vân - Vạn Điểm và ngược lại

Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

Thường Tín - Vạn Điểm và ngược lại

Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

Vạn Điểm - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại

Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

1.215.000

2.835.000

3.645.000

3.645.000

1.215.000

2.430.000

2.430.000

810.000

810.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

2.025.000

4.050.000

4.860.000

4.860.000

2.025.000

3.645.000

3.240.000

1.620.000

1.215.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

2.430.000

5.265.000

6.075.000

6.075.000

2.835.000

4.860.000

4.455.000

2.025.000

1.620.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit

3.240.000

6.480.000

9.315.000

8.910.000

3.240.000

6.075.000

5.670.000

2.430.000

2.025.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit

5.265.000

10.530.000

14.580.000

14.175.000

5.670.000

9.720.000

8.910.000

4.050.000

3.240.000

Ghi chú:

- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Pháp Vân – Vạn Điểm được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Pháp Vân – Vạn Điểm (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Thường Tín);

- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Pháp Vân - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Vạn Điểm và nút giao Thường Tín);

- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Thường Tín - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Thường Tín - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Vạn Điểm);

- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Vạn Điểm và Trạm tại Km 212+200, Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình);

- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam được sử dụng tại tất cả các Trạm thu phí của dự án.

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng./.

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 45/2015/TT-BTC

Hanoi, April 7, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR PERMITTED COLLECTION AMOUNT, SYSTEM FOR COLLECTING, PAYING, MANAGING AND USING ROAD TOLL FOR PHAP VAN - CAU GIE ROUTE, HANOI CAPITAL

Pursuant to the Ordinance on Fees and Charges No. 38/2001/PL-UBTVQH11 dated August 28, 2001;

Pursuant to the Decree No. 57/2002/ND-CP dated June 3, 2002, and the Decree No. 24/2006/ND-CP dated March 6, 2006 of the Government on details about implementation of the Ordinance on Fees and Charges;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

After considering the request of the Director of the Tax Policy Department,

The Minister of Finance shall hereby adopt the Circular that stipulates the permitted collection amount, system for collecting, paying, managing and using road tolls for Phap Van - Cau Gie route, Hanoi capital with the following provisions:

Article 1. Applicable entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Schedule of permitted collection amounts

This Circular encloses herewith the schedule of permitted collection amount of road toll for Phap Van - Cau Gie route, Hanoi capital (value-added tax included).

Article 3. Collection process and invoice

1. Collection process

a) At an entry station: Vehicle drivers are required to stop at an entry booth. Toll collectors shall hand vehicle drivers an entry card (smart card, magnetic ticket or bar code ticket).

b) At an exit station: At an exit lane, vehicle drivers are required to stop at an exit booth to give an entry card to toll collectors, pay road tolls and receive toll collection documents.

c) With respect to the toll collection station (located at Km 212+200) commonly shared with the Cau Gie - Ninh Binh project: If vehicles drive from Cau Gie - Ninh Binh expressway to get Phap Van – Cau Gie highway and enter into a toll collection station, vehicle owners must return an entry card, pay a road toll to use Cau Gie - Ninh Binh express highway (in accordance with regulations on collection of road tolls for Cau Gie - Ninh Binh expressway), and receive a collection invoice for Cau Gie – Ninh Binh expressway and take an entry card for Phap Van – Cau Gie route. If a vehicle drives from Phap Van – Cau Gie highway to get a toll collection station, the owner of this vehicle must return a card for permission for entry into Phap Van - Cau Gie route, pay a Phap Van – Cau Gie road toll (according to the permitted collection amount defined in this Circular), and receive a collection invoice and a card for permission to access to Cau Gie – Ninh Binh expressway.

2. With respect to a vehicle using a monthly or quarterly ticket

The vehicle owner who buys a monthly or quarterly ticket shall be issued a monthly ticket card (valid from the first day to the last day of this month), quarterly ticket card (valid from the first day of the first month of a quarter to the last day of this quarter) and collection invoice. On the way to enter into a toll collection station, this vehicle owner must scan an entry/ exit card at an entry/exit station and must not pay any toll to pass such station.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Toll collection invoice

Road toll collection invoices used for Phap Van – Cau Gie road toll stations, Hanoi capital shall be consistent with regulations laid down in Article 9 of the Circular No. 159/2013/TT-BTC.

Article 4. Management and use of collected road toll

1. Road toll for Phap Van – Cau Gie route, Hanoi capital shall be shall be collected, paid, managed and used under regulations laid down in Article 8 of the Circular No. 159/2013/TT-BTC. Total annual toll collection after statutory tax deductions shall be defined as a sum of investment returns according to the financial plan specified in a BOT contract for the project on improvement of Phap Van – Cau Gie route, Hanoi capital.

2. An organization assigned by the Ministry of Transport to take charge of collecting road tolls for Phap Van – Cau Gie route, Hanoi city shall take the following responsibilities: 159/2013/TT-BTC.

a) Arrange ticket selling points at road toll stations which are convenient for vehicle drivers, do not cause traffic congestion and ensure that an adequate amount of tickets of all kinds are sold in a timely manner as requested by buyers without any restriction on the time for sale of monthly and quarterly tickets;

b) Carry out registration, declaration, collection, payment and use of collection invoice and public disclosure of the system for collecting road tolls in accordance with regulations;

c) Make a monthly, quarterly and annual report on the toll collection result under regulations laid down by the Directorate for Roads of Vietnam and the Ministry of Transport.

Article 5. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collection of permitted amount of road tolls defined in this Circular shall commence if the following requirements are met: Road projects approved by the Ministry of Transport, completed after being subject to the acceptance testing and brought into operation, and toll collections from such projects permitted under the decision of the Ministry of Transport.

2. Other contents relating to collection, payment, management, use and public disclosure of the system for collecting road tolls for Phap Van – Cau Gie, Hanoi capital which are not governed under this Circular shall be consistent with instructions set forth in the Circular No. 63/2002/TT-BTC dated 24/7/2002 and the Circular No. 45/2006/TT-BTC dated 25/5/2006 of the Ministry of Finance on provision of guidance on implementation of laws and regulations on fees and charges; the Circular No. 159/2013/TT-BTC dated 14/11/2013 of the Ministry of Finance on provision of guidance on the system for collecting, paying, managing and using road tolls as returns on investment in road construction; the Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 06/11/2013 of the Ministry of Finance on provision of guidance on implementation of several articles of the Law on Tax Administration; the Law on Amendments or Modifications to several articles of the Law on Tax Administration and the Government’s Decree No. 83/2013/ND-CP dated 22/7/2013; the Circular No. 39/2014/TT-BTC dated 31/3/2014 of the Ministry of Finance on provision of guidance on implementation of the Decree No. 51/2010/ND-CP dated 14/5/2010 and the Decree No. 04/2014/ND-CP dated 17/01/2014 of the Government on sales invoices and provision of services and any documents on amendments or modifications (if any).

3. Organizations or individuals liable for road tolls, the organization assigned by the Ministry of Transport to collect road tolls for Phap Van – Cau Gie route of Hanoi capital, and relevant agencies, shall be responsible for enforcing this Circular.

4. In the course of implementation, if there is any difficulty that may arise, agencies, organizations or individuals are advised to send timely feedbacks to the Ministry of Finance for further study and guidance./.

 

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Issued together with the Circular No. 45/2015/TT-BTC dated 07/4/2015 of the Ministry of Finance)

1. Single ticket

In unit: VND/ticket/turn

No.

Toll-paying vehicle

Route and road section

Phap Van – Thuong Tin and in an opposite direction

Phap Van – Van Diem and in an opposite direction

Phap Van – Cau Gie and in an opposite direction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuong Tin – Van Diem and in an opposite direction

Thuong Tin – Cau Gie – Ha Nam and in an opposite direction

Thuong Tin – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

Van Diem – Cau Gie - Ha Nam and in an opposite direction

Van Diem – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

1

Vehicles of under 12 seats, trucks of under 2 tonnes in weight; public passenger buses

15,000

35,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45,000

15,000

30,000

30,000

10,000

10,000

2

Vehicles of 12 - 30 seats, trucks of under 2 – 4 tonnes in weight

25,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60,000

60,000

25,000

45,000

40,000

20,000

15,000

3

Vehicles of more than 31 seats, trucks of 4 - 10 tonnes in weight

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65,000

75,000

75,000

35,000

60,000

55,000

25,000

20,000

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40,000

80,000

115,000

110,000

40,000

75,000

70,000

30,000

25,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trucks of more than 18 tonnes in weight; 40-foot cargo-shipping container vehicles

65,000

130,000

180,000

175,000

70,000

120,000

110,000

50,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Monthly ticket

In unit: VND/ticket/month

No.

Toll-paying vehicle

Route and road section

Phap Van – Thuong Tin and in an opposite direction

Phap Van – Van Diem and in an opposite direction

Phap Van – Cau Gie and in an opposite direction

Phap Van – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuong Tin – Cau Gie – Ha Nam and in an opposite direction

Thuong Tin – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

Van Diem – Cau Gie - Ha Nam and in an opposite direction

Van Diem – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

1

Vehicles of under 12 seats, trucks of under 2 tonnes in weight; public passenger buses

450,000

1,050,000

1,350,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

450,000

900,000

900,000

300,000

300,000

2

Vehicles of 12 - 30 seats, trucks of under 2 – 4 tonnes in weight

750,000

1,500,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,800,000

750,000

1,350,000

1,200,000

600,000

450,000

3

Vehicles of more than 31 seats, trucks of 4 - 10 tonnes in weight

900,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,250,000

2,250,000

1,050,000

1,800,000

1,650,000

750,000

600,000

4

Vehicles of more than 10 seats, trucks of 18 - 20 tonnes in weight; 20-foot cargo-shipping container vehicles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,400,000

3,450,000

3,300,000

1,200,000

2,250,000

2,100,000

900,000

750,000

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,950,000

3,900,000

5,400,000

5,250,000

2,100,000

3,600,000

3,300,000

1,500,000

1,200,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In unit: VND/ticket/quarter

No.

Toll-paying vehicle

Route and road section

Phap Van – Thuong Tin and in an opposite direction

Phap Van – Van Diem and in an opposite direction

Phap Van – Cau Gie and in an opposite direction

Phap Van – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

Thuong Tin – Van Diem and in an opposite direction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuong Tin – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

Van Diem – Cau Gie - Ha Nam and in an opposite direction

Van Diem – Cau Gie – Ninh Binh expressway and in an opposite direction

1

Vehicles of under 12 seats, trucks of under 2 tonnes in weight; public passenger buses

1,215,000

2,835,000

3,645,000

3,645,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,430,000

2,430,000

810,000

810,000

2

Vehicles of 12 - 30 seats, trucks of under 2 – 4 tonnes in weight

2,025,000

4,050,000

4,860,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,025,000

3,645,000

3,240,000

1,620,000

1,215,000

3

Vehicles of more than 31 seats, trucks of 4 - 10 tonnes in weight

2,430,000

5,265,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,075,000

2,835,000

4,860,000

4,455,000

2,025,000

1,620,000

4

Vehicles of more than 10 seats, trucks of 18 - 20 tonnes in weight; 20-foot cargo-shipping container vehicles

3,240,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9,315,000

8,910,000

3,240,000

6,075,000

5,670,000

2,430,000

2,025,000

5

Trucks of more than 18 tonnes in weight; 40-foot cargo-shipping container vehicles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,530,000

14,580,000

14,175,000

5,670,000

9,720,000

8,910,000

4,050,000

3,240,000

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vehicles having monthly or quarterly tickets to drive through Phap Van – Cau Gie – Ninh Binh expressway shall be allowed to use them at toll collection stations of Phap Van – Cau Gie – Ninh Binh expressway projects (including stations located at Van Diem and Thuong Tin junctions);

- Vehicles having monthly or quarterly tickets to drive through Thuong Tin – Cau Gie – Ninh Binh expressway shall be allowed to use them at toll collection stations of Thuong Tin – Cau Gie – Ninh Binh expressway projects (including stations located at Van Diem junction);

- Vehicles having monthly or quarterly tickets to drive through Thuong Tin – Cau Gie – Ha Nam route shall be allowed to use them at toll collection stations of Thuong Tin – Cau Gie – Ha Nam projects (including stations located at Van Diem junction and those located in Km 212+200, and Cau Gie - Ninh Binh expressway);

- Vehicles having monthly or quarterly tickets to drive through Phap Van - Cau Gie - Ha Nam route shall be used at all of toll collection stations of the project.

- Weight of each type of vehicle for each abovementioned price is the designed weight (cargo weight) defined in the certificate of vehicle registration issued by competent authority.

- Toll collection amounts charged for cargo-shipping container vehicles (including dedicated towing vehicles) are calculated based on the gross weight of each of such vehicles with or without load./.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 45/2015/TT-BTC dated April 7, 2015, providing for permitted collection amount, system for collecting, paying, managing and using road toll for Phap Van - Cau Gie route, HaNoi capital

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!