Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 24/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2008/TT-BTC

Số hiệu: 24/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 77/2008/TT-BTC NGÀY 15/9/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, Ngành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1b, điểm 1c Mục II như sau:

“b) Hồ sơ đề nghị miễn truy thu thuế và miễn các khoản phạt chậm nộp do doanh nghiệp lập và nộp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan 01 bộ, bao gồm:

b.1) Công văn của doanh nghiệp đề nghị miễn truy thu thuế, miễn phạt trong đó giải trình rõ lý do đề nghị miễn truy thu, số tiền thuế truy thu;

b.2) Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu bị truy thu thuế;

b.3) Thông báo thuế lần đầu của cơ quan hải quan;

b.4) Biên lai nộp thuế theo thông báo thuế lần đầu của cơ quan hải quan;

b.5) Quyết định hoặc thông báo truy thu thuế của cơ quan hải quan;

b.6) Biên lai nộp thuế truy thu theo quyết định hoặc thông báo truy thu thuế (đối với trường hợp đã nộp thuế truy thu nhưng chưa nộp phạt chậm nộp);

b.7) Quyết định phạt chậm nộp thuế truy thu;

b.8) Hợp đồng thương mại;

b.9) Hóa đơn thương mại, vận đơn;

b.10) Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có).

Các giấy tờ nêu trên nộp 01 bản, trừ công văn đề nghị miễn truy thu thuế, miễn phạt chậm nộp của doanh nghiệp là bản chính, còn lại là bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp.

c) Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý miễn truy thu thuế và miễn phạt chậm nộp:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn truy thu và miễn phạt đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng bị truy thu thuế để kiểm tra, xác nhận tính xác thực của bộ hồ sơ.

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp lập, Cục Hải quan địa phương kiểm tra đối chiếu với quy định nêu tại điểm 1a Mục này và xử lý như sau:

c.1. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn trả lại hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy định.

c.2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì xử lý như sau:

c.2.1. Trường hợp đủ điều kiện xét miễn truy thu thuế, miễn phạt thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ giải quyết phải có công văn báo cáo, đề xuất ý kiến xử lý kèm toàn bộ hồ sơ xin miễn truy thu của doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan, nội dung công văn phải nêu rõ:

- Nguyên nhân chủ quan, khách quan (như nêu trên), tình tiết, nội dung sự việc dẫn đến việc đã tính (hoặc thông báo) sai số thuế phải nộp, do đó phải truy thu thuế;

- Số tiền thuế đã thông báo lần đầu;

- Số tiền thuế phải truy thu;

- Số tiền thuế truy thu và tiền phạt đề nghị miễn.

c.2.2. Trường hợp không đủ điều kiện để xét miễn truy thu thuế, miễn phạt theo quy định thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo đúng quy định.

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính quyết định miễn truy thu, miễn phạt cho doanh nghiệp.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2b, điểm 2c Mục II như sau:

“b) Hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt do doanh nghiệp lập và nộp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan 01 bộ, bao gồm:

b.1. Công văn đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt của doanh nghiệp trong đó giải trình rõ lý do đề nghị xoá nợ, nêu rõ nguyên nhân tính sai số thuế phải nộp, số tiền thuế (tiền phạt) đã thông báo, số tiền thuế phải nộp nếu tính đúng, số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xoá nợ;

b.2. Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu đề nghị xoá nợ thuế;

b.3. Thông báo thuế của cơ quan hải quan;

b.4. Quyết định truy thu thuế của cơ quan quản lý thuế (nếu có);

b.5. Quyết định phạt chậm nộp thuế (nếu có);

b.6. Hợp đồng thương mại;

b.7. Hóa đơn thương mại;

b.8. Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có);

b.9. Bản mô tả đặc điểm, tính chất, cấu tạo của hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp (nếu có).

Các giấy tờ nêu trên nộp 01 bản, trừ công văn đề nghị xoá nợ thuế, xoá phạt chậm nộp của doanh nghiệp là bản chính, còn lại là bản photocopy có dấu sao y bản chính.

c) Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý xoá nợ thuế và nợ phạt:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt nói trên đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đang nợ thuế để kiểm tra, xác nhận tính xác thực của bộ hồ sơ.

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp lập, Cục Hải quan địa phương kiểm tra đối chiếu với quy định tại điểm 2a Mục này và xử lý như sau:

c.1. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định.

c.2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì xử lý như sau:

c.2.1. Trường hợp đủ điều kiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Cục Hải quan địa phương gửi toàn bộ hồ sơ và có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt cho doanh nghiệp. Nội dung công văn phải nêu rõ:

- Nguyên nhân dẫn đến việc đã tính sai số thuế phải nộp và lý do tính lại thuế;

- Số tiền thuế (tiền phạt) đã thông báo;

- Số tiền thuế phải nộp sau khi tính lại;

- Số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xoá nợ;

- Xác nhận doanh nghiệp thuộc đối tượng được xử lý xoá nợ theo hướng dẫn tại điểm 2a Mục này và cam kết chịu trách nhiệm về đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt.

c.2.1. Trường hợp không đủ điều kiện để xoá nợ thuế và nợ phạt theo quy định thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo đúng quy định.

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ cho doanh nghiệp.”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2012, thay thế các hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này. Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 24/2012/TT-BTC

Hanoi, February 17, 2012

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR NO. 77/2008/TT-BTC OF SEPTEMBER 15, 2008, GUIDING A NUMBER OF MEASURES TO HANDLE OUTSTANDING TAX DEBTS

Pursuant to November 29, 2006 Law No. 78/2006/QH10 on Tax Administration;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

In furtherance of the Government's Resolutions No. 25/NQ-CP of June 2, 2010, simplifying 258 administrative procedures under the management of ministries and sectors, and No. 68/NQ-CP of December 27, 2010, simplifying administrative procedures under the management of the Ministry of Finance;

The Ministry of Finance amends and supplements Circular No. 77/2008/TT-BTC of September 15, 2008, guiding a number of measures to handle outstanding tax debts, as follows:

Article 1. To amend and supplement Points lb and 1c. Section 11 as follows:

"b/ A dossier of request for exemption from retrospective collection of tax and payment of fines for late lax payment to be compiled and sent by an enterprise to the customs office which carries out customs procedures comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b.2/ The declaration of the imported or exported goods subject to retrospective collection of tux;

b.3/ The customs office's first-time tax notice:

b.4/ The receipt of the tax amount paid according to the customs office's first-time tax notice;

b.5/ The customs office's tax retrospective collection decision or notice;

b.6/ The receipt of the tax amount retrospectively collected according to the tax retrospective collection decision or notice (in case the tax amount subject to retrospective collection was paid but a fine for late payment was not yet paid);

b.7/ The decision imposing a fine on late payment of the tax amount subject to retrospective collection:

b.8/ The commercial contract;

b.9/ The commercial invoice, bill of lading;

b. 10/ The assessment certificate of the assessment agency (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ The order of and procedures and competence for handling a request for exemption from retrospective collection of tax and payment of fines for late tax payment:

The enterprise shall send a dossier of request for exemption from retrospective collection of tax debts and payment of fines to the provincial-level Customs Department which carries out customs procedures for the goods lots for which tax is to be retrospectively collected for the latter to examine and certify the truthfulness of the dossier.

The provincial-level Customs Department shall examine the enterprise's dossier against the provisions of Point la of this Section and handle it as follows:

c.1/ If the dossier is incomplete, within 3 working days after receiving it, the provincial-level Customs Department shall notify in writing the enterprise of amendments and supplementations which the enterprise is required to make to the dossier according to regulations.

c.2/ If the dossier is complete:

c.2.1/ In case the enterprise is eligible for exemption from retrospective collection of tax and payment of fines, within 10 working days after receiving the dossier, the provincial-level Customs Department shall send an official letter reporting and stating its proposals on handling the case, together with the enterprise's dossier, to the General Department of Customs. Such an official letter must indicate:

- Subjective and objective causes (as mentioned above), circumstances and facts of the wrong calculation (or notification) of the payable tax amount, resulting in the retrospective collection of tax;

- The tax amount according to the first-time notice;

- The tax amount subject to retrospective collection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c.2.2/ In case the enterprise is ineligible for consideration of exemption from retrospective collection of tax and payment of fines according to regulations, within 10 working days after receiving the dossier, the provincial-level Customs Department shall issue a written reply to the taxpayer, requesting it to fully pay the tax amount subject to retrospective collection and the fine for late payment of this tax amount according to regulations.

The General Department of Customs shall examine the dossier and report sent by the provincial-level Customs Department before submitting them to the Ministry of Finance for decision to exempt the enterprise from paying the tax amount subject to retrospective collection and related fines."

Article 2. To amend and supplement Points 2b and 2c, Section II as follows:

"b/ A dossier of request for writing-off of tax and fine debts for late tax payment to be compiled and sent by an enterprise to the customs office which carries out customs procedures comprises:

b.1/ The enterprise's written request for writing-off of tax and fine debts, clearly stating the reason for the request, the reason for the wrong calculation of the payable tax amount, the notified tax amount (and fine), the accurate payable tax amount, and the lax amount and fine requested for writing-off;

b.2/ The declaration of the imported or exported goods for which writing-off of tax debt is requested;

b.3/ The customs office's tax notice;

b.4/ The tax administration agency's tax retrospective collection decision (if any);

b.5/ The decision imposing a fine for late tax payment (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b.7/ The commercial invoice;

b.8/ The assessment certificate of the assessment agency (if any);

b.9/ A written description of the characteristics, nature and composition of the goods, supplied by the manufacturer (if any).

Of the above papers, the written request must be the original while others are copies appended with a true-copy stamp.

c/ The order of and procedures and competence for writing off tax and fine debts:

The enterprise shall send a dossier of request for writing-off of tax and fine debts to the provincial-level Customs Department which carries out customs procedures for the goods lots for which lax is owed for the latter to examine and certify the truthfulness of the dossier.

The provincial-level Customs Department shall examine the enterprise's dossier against the provisions of Point 2a of this Section and handle it as follows:

c.1/ If the dossier is incomplete, within 3 working days after receiving it, the provincial-level Customs Department shall notify in writing the enterprise of amendments and supplementations which the enterprise is required to make to the dossier according to regulations.

c.2/ If the dossier is complete:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Causes of the wrong calculation of the payable tax amount and the reason for recalculation of the tax;

- The notified tax (and fine amount);

- The recalculated payable tax amount;

- The tax and fine amounts requested for writing-off.

- A certification that the enterprise is eligible for writing-off of debts under the guidance at Point 2a of this Section and a commitment to taking responsibility for the proposed writing-off of lax and fine debts.

c.2.2/ In case the enterprise is ineligible for writing-off of tax and fine debts according lo regulations, within 10 working days after receiving the dossier, the provincial-level Customs Department shall issue a written reply to the taxpayer, requesting it to fully pay the tax amount subject to retrospective collection and the fine for late payment of this tax amount according to regulations.

The General Department of Customs shall examine the dossier and report sent by the provincial-level Customs Department before submitting them to the Ministry of Finance for decision on writing-off of debts for the enterprise."

Article 3. Organization of implementation

This Circular takes effect on April 15, 2012, and replaces previous guidance contrary lo this Circular. The General Department of Customs and provincial-level Customs Departments shall implement this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 of February 17, 2012, amending and supplementing Circular No. 77/2008/TT-BTC of September 15, 2008, guiding a number of measures to handle outstanding tax debts

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27