Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 23/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 29/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/CT-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 29 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/ 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định 51). Điểm quy định mới quan trọng nhất của Nghị định số 51 là: Kể từ ngày 01/01/2011 các doanh nghiệp sẽ tạo hóa đơn để sử dụng dưới hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử; cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức (không phải là doanh nghiệp) nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương; được cấp cho các tổ chức (không phải là doanh nghiệp), hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. Đây là chủ trương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối với cơ quan thuế. Nghị định đã nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chủ động in, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng của chính đơn vị; thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới phương thức quản lý hóa đơn theo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nghị định đi vào cuộc sống sẽ tác động trực tiếp và mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Cục Thuế:

a) Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51 tại Cục Thuế để triển khai các công việc liên quan; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 51;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Nghị định trên địa bàn, báo cáo kịp thời vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ;

c) Công khai hóa các thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện, thủ tục để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được tự in, đặt in và khởi tạo hóa đơn điện tử; các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn;

d) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và các đơn vị liên quan để tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn thực hiện; chuẩn bị cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện;

đ) Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51 để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trước ngày 01/01/2011.

e) Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp và cán bộ thuế về nội dung Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định; rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn để hỗ trợ, thông báo, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế biết, lựa chọn ký hợp đồng in hóa đơn;

f) Công bố đường dây điện thoại nóng về giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế tại cơ quan Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố; thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị định 51 để kịp thời xử lý theo quy định. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn từ nay đến 31/12/2010 và trong năm 2011;

b) Phối hợp với cơ quan thuế thông báo công khai danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chủ động ký hợp đồng đặt in hóa đơn, đảm bảo các doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in để sử dụng từ sau ngày 01/01/2011.

3. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp quản lý giá hiệu quả, không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo cho các doanh nghiệp mới thành lập khi cấp đăng ký kinh doanh biết các nội dung cơ bản của Nghị định 51, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đặt in, tự in, sử dụng hóa đơn từ ngày 01/01/2011; đồng thời có kế hoạch phối hợp kiểm tra đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp.

5. Công an tỉnh:

a) Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan trong phòng, chống in lậu hóa đơn, hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

b) Chỉ đạo Công an các cấp trực thuộc nắm bắt kịp thời, phát hiện, điều tra các hình thức gian lận mới, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách mới của nhà nước nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để xử lý nghiêm minh.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện đúng tinh thần nội dung của Chỉ thị này trên địa bàn.

7. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong việc tự in, đặt in, quản lý sử dụng hóa đơn; có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này; quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh Cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục thuế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biển QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo, wedsite tỉnh;
- Lưu: VT, TH.NVCC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 29/09/2010 về thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!