Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Dương Minh Điều
Ngày ban hành: 26/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; ngày 08/9/2011 Bộ Tài chính có Quyết định số 2162/QĐ-BTC về việc Phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Đây là các văn bản quan trọng chỉ đạo hoạt động của ngành Thuế cả nước trong đó có ngành Thuế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2020, có tác động sâu rộng tới nền kinh tế và đời sống của các tầng lớp dân cư. Do đó, ngành Thuế nói riêng và các ngành, các cấp trong tỉnh nói chung phải quyết tâm tổ chức thực hiện tốt và thành công mục tiêu mà chiến lược đã đặt ra.

Để thống nhất về nhận thức và hành động trong công cuộc cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện một số việc như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn

2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015, các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, các chính sách, pháp luật thuế tại địa phương để mọi tổ chức và người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật thuế.

2. Cục Thuế tổ chức thực hiện các công việc cụ thể sau:

a) Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 thuộc Cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế làm trưởng ban, các thành viên do Cục trưởng Cục Thuế quyết định.

b) Xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên, phân công 01 thành viên Ban chỉ đạo làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo.

c) Xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo tuyên truyền trong ngành Thuế và biên soạn tài liệu hỏi - đáp về các chính sách thuế hiện hành; xây dựng kế hoạch và nội dung công việc cụ thể triển khai ở địa phương; đề xuất các giải pháp và chủ trương để tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với kế hoạch của Tổng cục Thuế. Tổ chức quán triệt nội dung Chiến lược và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015. d) Chế độ thông tin báo cáo:

- Định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của quý tiếp theo Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 về Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 thuộc Tổng cục Thuế đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

- Ban chỉ đạo thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 trong từng giai đoạn theo hướng dẫn chung của Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 thuộc Tổng cục Thuế.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Thuế tỉnh hàng năm có kế hoạch tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Sở Tư pháp, Website Tiền Giang, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Thuế tuyên truyền thường xuyên, liên tục với những nội dung thiết thực, hình thức đa dạng với nhiều thể loại tin, bài, chuyên trang, chuyên mục về thuế và Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; tăng cường thời lượng cho các bài viết góp ý, xây dựng về chính sách thuế, về những điển hình, nhân tố mới, đấu tranh với những hành vi gian lận thuế; tuyên truyền thông qua tổ chức các diễn đàn trao đổi về chính sách thuế; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của báo, đài nhằm thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, người nộp thuế về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, các chủ trương, chính sách, pháp luật về thuế của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương trong những năm tới.

6. Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ việc phát động và thực hiện phong trào thi đua về thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi về Cục Thuế xem xét, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền quyết định, Cục Thuế báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 26/04/2012 về triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!