Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/1998/CT/UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đinh Hạnh
Ngày ban hành: 02/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/CT/UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ, PHỤ THU VÀ THU KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện công văn số 4190 TC/TCT ngày 25/11/1997 của Bộ Tài chính yêu cầu các Tỉnh, Thành phố kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý thu phí, lệ phí, phụ thu và thu khác trên địa bàn địa phương, nhằm bảo đảm kế hoạch thu Ngân sách hàng năm, chấm dứt việc tùy tiện ban hành các khoản thu phí, lệ phí, phụ thu và thu khác thiếu căn cứ, sai quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Quyết định 276/CT ngày 28/07/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý thu phí, lệ phí, phụ thu và thu khác; đồng thời thực hiện Chương trình số 13/CTr - TU của Thành ủy Hà Nội về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thủ đô;

ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, thường trực các hội, đoàn thể thuộc Thành phố và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các việc sau đây:

1/ Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, thường trực các hội, đoàn thể thuộc Thành phố và chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện phải tổ chức rà soát mọi khoản thu phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác (các khoản huy động nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, qũy an ninh...) đang thu tại sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương mình để báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố theo các nội dung sau:

1.1 - Danh mục các loại phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác đang áp dụng tại sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương mình; bao gồm cả loại phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác đã đăng ký với cơ quan thuế, đã có chế độ quy định cũng như những loại chưa đăng ký với cơ quan thuế, chưa có chế độ quản lý của Nhà nước (do sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, xã, phường, thị trấn tự quy định, tự thu).

1.2 - Bản sao các quyết định, quy định của cơ quan ban hành các khoản thu phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác hiện đang được thực hiện ở sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

1.3 - Thực hiện việc kê khai số tiền phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác đã thu được từ 01/01/1997 đến 30/04/1998; trong đó: số được để lại theo chế độ, nội dung chi nguồn được để lại; Số phải nộp Ngân sách Nhà nước; Số tiền đã nộp Ngân sách Nhà nước (kể cả ghi thu, ghi chi); Số tiền còn phải nộp Ngân sách Nhà nước (theo biểu mẫu đính kèm Chỉ thị này).

1.4 - Thực hiện việc đánh giá công tác thu phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác tại sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương mình có đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Quyết định 276/CT ngày 28/07/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) hay không? Đồng thời đề xuất các kiến nghị và phương án thu các khoản phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác cần thiết với đơn vị, ngành, địa phương mình.

1.5 - Mọi trường hợp đang thu phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác chưa đăng ký với cơ quan thuế và cơ quan tài chính đều phải tiến hành kê khai ngay theo quy định. Các trường hợp không thực hiện kê khai, không sử dụng biên lai thu, chi theo quy định, sử dụng số tiền thu phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác trái với Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành đều bị xử phạt theo Pháp lệnh xử phạt hành chính, Nghị định 22/CP ngày 17/04/1996 của Chính phủ "Vê việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế" và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, thường trực các cơ quan hội, đoàn thể thuộc Thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần khẩn trương triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo về Cục Thuế, Sở Tài chính Vật giá trước ngày 30/05/1998.

2/ Sở Tài chính Vật giá và Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm:

2.1 - Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính Vật giá kiểm tra, rà soát mọi khoản phí, lệ phí, phụ thu và thu khác do các tổ chức đang thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo các nội dung quy định tại công văn 4190 TC/TCT ngày 25/11/1997 của Bộ Tài chính.

2.2 - Sở Tài chính Vật giá chủ trì phối hợp với Cục Thuế kiểm tra, rà soát các khoản thu sự nghiệp đang thu tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội.

2.3 - Sau khi kiểm tra cụ thể, kết hợp phân tích kết qủa báo cáo của các ngành, các địa phương, Cục Thuế và Sở Tài chính Vật giá có trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu bản chất, cơ sở pháp lý từng khoản thu không do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nếu xét thấy khoản thu đó là cần thiết thì báo cáo Bộ Tài chính và ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét quyết định; nếu khoản thu đó không phù hợp, không có cơ sở pháp lý, không đúng Pháp luật thì báo cáo Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra văn bản đình chỉ, nếu vi phạm lớn phải tiến hành xử lý theo Pháp luật.

ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, thường trực các cơ quan hội, đoàn thể thuộc Thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung ghi tại Chỉ thị này nhằm mau chóng đưa công tác quản lý các khoản thu phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo đúng quy định của Nhà nước.

Trong qúa trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Cục Thuế và Sở Tài chính Vật giá để tập hợp báo cáo về ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.
 

 

Nơi gửi:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Thường trực Thành ủyv (để b/c)
- Thường trực HĐND TP (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c)
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- CPVP, KT,
TH, TC, NC
- Lưu HC.

TM/  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đinh Hạnh
 
 
 
 

Đơn vị thu......

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU, NỘP VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ, PHỤ THU, THU SỰ NGHIỆP VÀ THU KHÁC NĂM 1997 VÀ 4 THÁNG 1998

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Tên từng loại phí, lệ phí, phụ thu, thu sự nghiệp và thu khác

Số, ngày của văn bản quy định chế độ thu

Cơ quan ban hành chế độ thu

Số tiền đã thu được trong năm 1997 và 4 tháng 1998

Số tiền đơn vị được tạm trích lại theo chế độ

Số tiền phải nộp Ngân sách nhà nước

Số tiền đã nộp Ngân sách nhà nước

Số tiền còn phải nộp Ngân sách nhà nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Người lập biểu

 

 

Hà nội, ngày... tháng ... năm 1998
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  
(Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/1998/CT-UB về kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý thu phí, lệ phí, phụ thu và thu khác trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.233

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!