Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 01/CT-BTC 2018 sáp nhập Chi cục Thuế quận huyện thành phố thành Chi cục Thuế khu vực

Số hiệu: 01/CT-BTC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Sẽ sáp nhập các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực

Bộ Tài Chính vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập tất cả các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, Bộ trưởng BTC yêu cầu các lãnh đạo Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện nột số nội dung sau:

- Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế đảm bảo đúng lộ trình, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, khẩn trương khai báo với Bộ nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập.

- Đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác cán bộ, công tác nội vụ phải rõ ràng, công khai, minh bạch; việc lựa chọn lãnh đạo các Chi cục khi sáp nhập phải có nguyên tắc, tiêu chí  cụ thể đảm bảo quyền lợi cho công chức.

- Xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập tất cả các Chi cục Thuế  thành Chi cục Thuế  khu vực thuộc Cục Thuế đảm bảo đúng kế hoạch, đồng thời phải thẩm định nội dung và tiến độ xây dựng của Đề án trước khi Bộ phê duyệt.

- Chủ động chuẩn bị phương án chuyển tổ chức đảng của Chi cục Thuế trên cả nước về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế.

Chỉ thị 01/CT-BTC được ban hành ngày 9/5/2018.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ SẮP XẾP, SÁP NHẬP CHI CỤC THUẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THÀNH CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TRỰC THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa và triển khai áp dụng các chủ trương, kế hoạch đã được phê duyệt cho tất cả các đơn vị trong ngành.

Để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm và khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo đúng lộ trình, không gây xáo trộn lớn ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.1. Nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1.2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động đối với Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1.3. Kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan khi tiến hành việc tổ chức lại Chi cục Thuế, tránh xáo trộn gây ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch của Bộ và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tránh ách tắc ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của các địa phương.

1.5. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập các Chi cục cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế phải khẩn trương báo cáo Bộ xem xét điều chỉnh. Việc điều chỉnh các phương án sáp nhập các Chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến độ, lộ trình và số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ

2.1. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các Chi cục Thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện tránh gây hoang mang cho công chức và người lao động; gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện kế hoạch chung trong toàn ngành và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

2.2. Việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo các Chi cục khi sáp nhập phải có nguyên tắc, tiêu chí rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho công chức theo quy định theo hướng:

+ Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương thuộc các Cục Thuế và cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế trên toàn quốc để ưu tiên cho việc sắp xếp công chức lãnh đạo thuộc Chi cục Thuế khi triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế đã được phê duyệt;

+ Đối với cấp trưởng (Chi cục trưởng, Đội trưởng): Ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trong trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí vị trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu;

+ Đối với cấp Phó (Chi cục Phó và Đội phó): Trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, số lượng cấp phó của các Chi cục Thuế do sắp xếp, sáp nhập có thể trước mắt cao hơn so với quy định; khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung (kể cả đối với các Chi cục Thuế chưa tiến hành sắp xếp và các Phòng thuộc Cục); đồng thời phải có giải pháp, kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó đảm bảo theo quy định kể từ ngày sáp nhập các Chi cục Thuế.

+ Trường hợp điều chuyển công chức lãnh đạo giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định của pháp luật.

+ Xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định nhằm khuyến khích công chức và người lao động tự nguyện nghỉ và đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng này.

2.3. Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao các tài sản, cơ sở vật chất của các Chi cục dự kiến sáp nhập để tiếp tục sắp xếp, quản lý và sử dụng hiệu quả tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng.

2.4. Khẩn trương rà soát các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng CNTT tại các Chi cục Thuế có kế hoạch sáp nhập để kịp thời có phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, tránh để ách tắc làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thuế khu vực.

3. Xây dựng Đề án sáp nhập Chi cục Thuế đảm bảo đúng kế hoạch

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế; đồng thời thẩm định trước khi trình Bộ xem xét phê duyệt.

3.1. Nội dung Đề án

3.1.1. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án;

3.1.2. Đặc điểm tự nhiên, dân số của các quận, huyện, thị xã, thành phố có Chi cục Thuế thực hiện việc sáp nhập;

3.1.3. Dự kiến tình hình quản lý thu trên địa bàn

- Tình hình phát triển kinh tế hiện nay của địa bàn Chi cục Thuế đang quản lý; dự kiến tốc độ phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo trên địa bàn;

- Dự kiến tình hình quản lý thuế đối với người nộp thuế (số lượng hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, các loại thuế, phí, lệ phí, thu khác...); dự kiến số thu của Chi cục Thuế khu vực đến năm 2020.

3.1.4. Phương án sắp xếp Chi cục Thuế

- Mục tiêu, nguyên tắc;

- Địa điểm đặt Trụ sở và tên gọi của Chi cục Thuế khu vực;

- Phương án bố trí Chi cục trưởng, các Chi cục phó và nhân sự của Chi cục Thuế khu vực;

- Phương án Tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện tại và thời gian tới;

- Phương án bố trí, sử dụng tài sản của Chi cục Thuế khu vực.

- Phương án xử lý quy trình nghiệp vụ, hạ tầng CNTT...

3.1.5. Tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

3.2. Tiến độ xây dựng Đề án

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án gửi Tổng cục Thuế thẩm định và hoàn thiện Đề án trình Bộ xem xét phê duyệt theo đúng lộ trình như sau:

- Đối với các trường hợp thực hiện trước ngày 01/7/2018, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ xem xét phê duyệt trước ngày 01/6/2018.

- Đối với các trường hợp thực hiện trước ngày 01/9/2018, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trước ngày 01/8/2018.

- Đối với các trường hợp thực hiện năm 2019, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trước ngày 01/4/2019.

- Đối với các trường hợp thực hiện năm 2020, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trước ngày 31/12/2019.

4. Về tổ chức công tác Đảng tại Chi cục Thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động làm việc với các cơ quan liên quan chuẩn bị phương án chuyển tổ chức đảng của Chi cục Thuế trên cả nước (kể cả các Chi cục không xem xét sáp nhập) về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn và thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ của ngành trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị này; kịp thời nắm bắt những phát sinh vướng mắc khi triển khai thực hiện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 09/05/2018 về triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.923

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!