Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4088/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4088/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2018-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 2274/TTr-CTHADS ngày 25 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020” (gọi tắt là Đề án).

Điều 2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2276/ĐA-CTHADS

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

ĐỀ ÁN

Nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020

A. Sự cần thiết xây dựng Đề án

- Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục đích xây dựng một nền hành chính, tư pháp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, đáp ứng và phục vụ đắc lực cho việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Với quyết tâm xây dựng bộ máy hành chính “Kỷ cương, liêm chính, hành động, kiến tạo, hiệu quả” Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh trạnh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, trong đó xác định rõ: “Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác thi hành án dân sự và công tác xử lý phá sản”.

Ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 ban hành Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đạt mục tiêu, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ: “Xây dựng Đề án nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020”.

- Thi hành án dân sự (THADS) là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà nước trong việc đưa các bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền ra thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án vừa đảm bảo quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế vừa là công cụ hữu hiệu để khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả của hoạt động thi hành án có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự, an toàn và phát triển kinh tế, xã hội; có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, trong những năm qua, bên cạnh việc hoàn thiện về thể chế, tăng cường cơ sở vật chất của cấp có thẩm quyền, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn được Đảng ủy và chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Nhờ đó, kết quả thi hành án đạt cao luôn vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: Pháp luật về thi hành án dân sự còn có những vướng mắc, bất cập (ví dụ như những vướng mắc khi áp dụng quy định về từ chối yêu cầu thi hành án, ra quyết định thi hành án và thực hiện nghĩa vụ liên đới; xử lý tài sản chung; quy định về miễn, giảm thi hành án dân sự,...); tỷ lệ việc và tiền chưa có điều kiện chiếm tỷ lệ còn cao (tỷ lệ số chưa có điều kiện thi hành trên tổng số phải thi hành). Năm 2016, về việc 19,70%; về tiền 47,50%; năm 2017, về việc chiếm 24,00%, về tiền chiếm 45,00%; tỷ lệ giải quyết án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng có tăng nhưng còn thấp so với mong muốn (năm 2015, đạt 16,00% về việc 26,00% về tiền; năm 2016, đạt 17,04% về việc, 27,81% về tiền, năm 2017, đạt 25,10% về việc, 34,80% về tiền; chất lượng đội ngũ chấp hành viên chưa đồng đều, vẫn còn một số chấp hành viên ý thức trách nhiệm chưa cao, ngại va chạm, né tránh khó khăn; cơ chế phối hợp trong công tác thi hành án còn chưa kịp thời, nhất là trong việc xác minh tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (trích đo, trích lục thửa đất của người phải thi hành án, nguồn gốc sử dụng đất); phối hợp trong việc xác định tình trạng tài sản kê biên; phối hợp trong việc xét miễm giảm thi hành án các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước...

Trước tình hình nêu trên, nhằm không ngừng hoàn thiện nâng cao công tác thi hành án dân sự, án kinh doanh, thương mại; án kinh tế thì cần thiết phải xây dựng Đề án nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhằm nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh, trật tự, góp phần tích cực trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

B. Những nội dung cơ bản của Đề án

I. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng Đề án dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa và các văn bản pháp luật liên quan; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tập trung nguồn lực để nâng cao kết quả tổ chức thi hành đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án nhất là án tham nhũng, kinh tế, án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, giảm số việc, số tiền chuyển kỳ sau nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hội nhập quốc tế.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Đề ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mang tính khả thi nhằm phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân và giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, thông qua đó, nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

2. Mục tiêu cụ thể

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, công chức trong ngành thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án. Cụ thể chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các năm như sau:

2.1. Năm 2018:

- Tổ chức thi hành án dân sự xong trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành;

- Ra Quyết định thi hành án đạt 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn quy định;

- Trả lời, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

- Đảm bảo 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2.2. Năm 2019:

- Tổ chức thi hành án dân sự xong trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành;

- Ra Quyết định thi hành án đạt 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn quy định;

- Trả lời, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

- Đảm bảo 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2.3. Năm 2020:

- Đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao;

- Ra Quyết định thi hành án đạt 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn quy định;

- Trả lời, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

- Đảm bảo 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

III. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự, kiện toàn đội ngũ quản lý và chấp hành viên, thẩm tra viên.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Nội dung thực hiện:

+ Xác định đầy đủ, cụ thể vị trí, việc làm trong cơ quan thi hành án dân sự thuộc tỉnh; bố trí, sử dụng hiệu quả biên chế được giao, đảm bảo biên chế hiện có đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo, chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

+ Tăng cường luân chuyển lãnh đạo, điều động, biệt phái nhân sự từ Cục về công tác tại các Chi cục và giữa các Chi cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục, đảm bảo các đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục quán triệt nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thi hành án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng truyền thống thi hành án dân sự, khích lệ lòng tự hào nghề nghiệp, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự.

- Kết quả thực hiện: Kiện toàn tổ chức bộ máy; bố trí đủ lãnh đạo theo tiêu chuẩn cho các Chi cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục, bố trí đủ biên chế được giao cho các Chi cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục theo hướng gọn nhẹ, chuyên môn hóa và hiệụ quả; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt phương châm “Hướng về cơ sở”.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, thường xuyên hoặc đột xuất.

- Nội dung thực hiện:

+ Tăng cường kiểm tra, phúc tra đối với công tác thi hành án dân sự, trong đó tập trung kiểm tra, phúc tra các vụ việc thu cho ngân sách nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; án trọng điểm; án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; kiểm tra phúc tra công tác phân loại án, đảm bảo việc phân loại án chính xác; Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố phải ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm và tự tổ chức kiểm tra; Cục hàng năm kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/2 số đơn vị trên địa bàn; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm phát hiện sau kiểm tra.

+ Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo, nâng cao kết quả tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành (trong đó tập trung xử lý các vụ việc thu cho ngân sách nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; án trọng điểm; án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng) phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thi hành án xong đạt hoặc vượt 80% về việc và 45% về giá trị trong tổng số các vụ việc có điều kiện thi hành.

+ Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự; chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ thi hành án đối với Chi cục; trả lời công văn xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của các Chi cục Thi hành án dân sự, chấp hành viên thuộc Cục; xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục theo đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự quy định.

+ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; có giải pháp cụ thể để đổi mới tác phong làm việc của cán bộ, công chức THADS, có chế tài khen thưởng và xử lý vi phạm một cách rõ ràng; thực hiện hiệu quả chế độ giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, kéo dài việc thi hành án...

+ Chủ động xem xét, lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá có năng lực, uy tín trên địa bàn tỉnh trong việc thẩm định, bán đấu giá tài sản thi hành án.

- Kết quả thực hiện: Kết luận kiểm tra, phúc tra; hàng năm đạt hoặc vượt chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao; kết quả thẩm định giá, bán đấu giá không bị hủy theo quy định pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

3. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Nội dung thực hiện:

+ Bố trí công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Tổ chức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng dân vận.

+ Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức súc, kéo dài (nếu có).

- Kết quả thực hiện:

+ Xây dựng được đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đạt hiệu quả cao;

+ Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo hàng năm đạt chỉ tiêu nhiệm vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.

4. Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khánh Hòa, các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và đột xuất khi có vụ việc phát sinh.

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khánh Hòa trong hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là phối hợp trong hướng dẫn nghiệp vụ, cưỡng chế thi hành án và thống kê liên ngành.

+ Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức cán bộ và tổ chức thi hành án dân sự, phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án, nhất là các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

+ Chủ động đề xuất Bộ Tư pháp cấp kinh phí và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc bố trí mặt bằng, đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan thi hành án dân sự xây dựng trụ sở, kho vật chứng thi hành án.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

+ Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Cục THADS với Trại giam A2 - C10 - Bộ Công an; kịp thời chuyển tiền, tài sản, giấy tờ và các quyết định về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật cho phạm nhân là người phải thi hành án dân sự.

+ Nghiên cứu, mở rộng việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan, đơn vị thường xuyên có mối quan hệ trong công tác thi hành án dân sự để kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thi hành án dân sự hoặc kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

- Kết quả thực hiện: Các văn bản phối hợp; các cuộc họp liên ngành.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Nội dung thực hiện:

+ Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác THADS.

+ Tập trung kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin; thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự.

+ Thực hiện tốt phần mềm quản lý thi hành án dân sự (như lưu trữ, kế toán, thống kê...); đảm bảo thông tin cập nhật vào phần mềm kịp thời, đầy đủ và chính xác.

- Kết quả thực hiện:

+ Cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ thi hành án, cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin được nâng cấp.

+ Phát triển hơn nữa Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

+ Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; cán bộ, công chức THADS trong toàn tỉnh được nâng cao về trình độ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công tác thi hành án.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị để thực hiện Đề án này, đảm bảo đúng tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của cơ quan chủ trì trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Đề án này.

2. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án; đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, kịp thời có biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để phòng ngừa, hạn chế tẩu tán tài sản, đảm bảo điều kiện thi hành án khi bản án có hiệu lực thi hành, nhất là các vụ án kinh tế, vụ án tham nhũng có giá trị lớn.

3. Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm thực hiện Đề án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

4. Kinh phí thực hiện Đề án này từ ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Đặng Đình Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4088/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39