Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 21/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biễu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 51/TTr-STP ngày 18/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biễu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc cần phải triển khai, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

- Xác định lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định tại Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biễu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp và các sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau hội nghị phổ biến, quán triệt của Bộ Tư pháp.

2. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biễu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

a. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế tại các sở, ban, ngành tỉnh để làm công tác bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện: Sau khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có hiệu lực (Ngày 01/7/2018).

b. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí để giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có hiệu lực (Ngày 01/7/2018).

c. Tổ chức tự kiểm tra, ra soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho đảm bảo phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

d. Giúp UBND tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra; xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trong phạm vi quản lý của UBND tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có hiệu lực (Ngày 01/7/2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia vào việc xác minh thiệt hại đối với các vụ việc phức tạp theo quy định Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ; tổng hợp báo cáo, thống kê theo quy định về tình hình thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện áp dụng thống nhất biễu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

2. Sở Tài chính có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia vào việc xác minh thiệt hại đối với các vụ việc phức tạp theo quy định Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ; thực hiện lập dự toán kinh phí bồi thường của cơ quan giải quyết bồi thường được đảm bảo kinh phí hoạt động từ ngân sách của tỉnh theo quy định Khoản 2 Điều 61 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; phối hợp với các sở, ban, ngành bố trí kinh phí giải quyết bồi thường đối với trường hợp được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chỉ đạo Phòng Tài chính và UBND các xã, phường, thị trấn tại địa phương bố trí kinh phí bồi thường từ ngân sách địa phương theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đình kỳ thực hiện thống kê, báo cáo số liệu thực hiện bồi thường tại địa phương cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

4. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí bồi thường, thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường đối với trường hợp được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; thống kê, báo cáo số liệu thực hiện bồi thường tại cơ quan, đơn vị mình để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57