Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 08/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 08 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2010 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở;
Xét công văn số 119/STP-VBQP ngày 05/02/2010 về việc tự kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tờ trình số 443/TTr-STC ngày 26/3/2010 của Sở Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, quy định: “Điều 7. Khen thưởng: Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được biểu dương khen thưởng, áp dụng tiêu chuẩn và mức khen theo quyết định số 2654/2003/QĐ-UB ngày 31/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức liên hoan tổ hòa giải và hòa giải viên các cấp trong tỉnh 5 năm 2 lần”.

- Nay, sửa lại như sau: “Điều 7. Khen thưởng: Các Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được xét biểu dương khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng”.

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh. Những quy định khác của UBND tỉnh trước đây về thi đua, khen thưởng của tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trái với quy định trong quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NC (TH+KT);
- Lưu: VT, STC.H.   
NMC-HGCS-SĐ (7)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 08/04/2010 sửa đổi Điều 7 bản Quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!