Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 1050/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 341/TTr-STP ngày 18/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 258 tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC
Hào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án tiếp tục đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 250/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng các yêu cầu của hoạt động tố tụng và công tác phòng, chng tham nhũng, gn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp;

b) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp;

c) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân ngoài hoạt động tố tụng; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

a) Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg;

b) Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các sở, ban, ngành có liên quan, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ để ra trong Kế hoạch;

c) Xây dựng, phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp có năng lực trong các lĩnh vực như: tài chính - kế toán, xây dựng, môi trường, thông tin và truyền thông, sở hữu trí tuệ... thông qua cơ chế điều phối, huy động, thu hút các giám định viên tham gia tích cực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

d) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho tổ chức giám định tư pháp công lập bảo đảm thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của hoạt động ttụng đối với giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và Quyết định số 250/QĐ-TTg

Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định của Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và nội dung Kế hoạch này đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, đảm bảo hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh theo Đề án thành lập đã được phê duyệt tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: 2018.

b) Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp lý; tập huấn nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan tố tụng;

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

c) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y và lĩnh vực kỹ thuật hình sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc việc xây dựng và phát triển đội ngũ giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực: tài chính - kế toán, xây dựng, môi trường, thông tin và truyền thông, sở hữu trí tuệ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

3. Tiếp tục rà soát, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp

a) Rà soát, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định công lập, ngoài công lập.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: quý IV hàng năm.

b) Rà soát, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: quý IV hàng năm.

4. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tăng cường kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp tại địa phương; hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giám định tư pháp, nội dung của Quyết định số 250/QĐ-TTg nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng và trong đời sống xã hội;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, lựa chọn các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhằm xây dựng và phát triển người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực: văn hóa, xây dựng, tài chính - kế toán, môi trường, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông.. Hàng năm, tiến hành rà soát, lập và công bố trên cng thông tin điện tử của tỉnh về giám định viên tư pháp, giám định viên tư pháp theo vụ việc, các tổ chức giám định công lập, ngoài công lập;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn Trung ương và địa phương tổ chức bi dưỡng kiến thức pháp luật, trao đi chuyên môn cho đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giám đnh tư pháp; đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại địa phương. Yêu cầu các tổ chức giám định tư pháp và các sở, ngành chuyên môn báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp định kỳ theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Sở Y tế

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh Hưng Yên;

- Phối hợp với Sở Tài chính lập danh mục, xây dựng kế hoạch đầu tư các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác phục vụ cho hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các giám định viên tư pháp trong lĩnh vực ngành mình quản lý.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp, kinh phí đầu tư trang thiết bị, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, kinh phí bồi dưng kiến thức pháp lý, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên tư pháp;

- Hướng dẫn các sở, ngành, các tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp về việc thanh toán, quản lý, sử dụng phí, giám định viên tư pháp, chế độ chính sách trong hoạt động giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

4. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với các ngành trong việc bảo đảm nguồn nhân lực và chính sách cán bộ cho hoạt động giám định tư pháp theo Quyết định số 250/QĐ-TTg và nội dung Kế hoạch này.

5. Công an tỉnh

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và gia tăng số lượng giám định viên tư pháp công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các giám định viên tư pháp trong lĩnh vực ngành mình quản lý.

6. Các sở, ngành chuyên môn khác

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung Quyết định số 250/QĐ-TTg;

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, xây dựng, phát triển đội ngũ người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực do sở, ngành quản lý; tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, phương tiện và trang thiết bị để các giám định viên độc lập thực hiện tốt công tác giám định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105