Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 56/2002/QH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2002/QH10

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

QUYẾT NGHỊ

1. Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

2. Kể từ ngày Luật tổ chức Toà án nhân dân được công bố cho đến ngày Luật này có hiệu lực:

a) Việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự về tổ chức và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự các cấp vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Bộ tư pháp phối hợp với Toà án nhân dân tối cao và Bộ quốc phòng chuẩn bị để bàn giao cho Toà án nhân dân tối cao công tác quản lý các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự quân khu và tương đương, các Toà án quân sự khu vực về tổ chức.

Kinh phí năm 2002 của các Toà án nhân dân địa phương do Bộ tư pháp tiếp tục thực hiện và quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Kể từ ngày Luật tổ chức Toà án nhân dân và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực:

a) Bãi bỏ các quy định của pháp luật tố tụng về thẩm quyền xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm của Toà án nhân dân tối cao; về thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; về thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

b) Đối với những bản án, quyết định đã bị Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị trước ngày 01 tháng 10 năm 2002 nhưng chưa được xét xử thì các Tòa chuyên trách của Toà án nhân dân tối cao vẫn tiếp tục xét xử giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng hiện hành;

c) Giải thể các cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương; những việc do các cơ quan điều tra này đã thụ lý mà chưa kết thúc điều tra thì bàn giao cho cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

d) Đối với những bản án, quyết định đã bị kháng nghị thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, nhưng trước ngày 01 tháng 10 năm 2002 mà vụ án chưa được xét xử thì giao cho Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm;

đ) Đối với những quyết định của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao vẫn tiến hành xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm;

e) Đối với những quyết định của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao mà phát hiện có sai lầm hoặc có tình tiết mới thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng hiện hành.

4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tự mình hoặc phối hợp tổ chức việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân hiện hành để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với quy định của hai Luật này, bảo đảm việc thi hành Luật tổ chức Toà án nhân dân và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

5. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 56/2002/QH10

Hanoi, April 02, 2002

 

RESOLUTION

ON THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ORGANIZATION OF THE PEOPLE’S COURTS AND THE LAW ON ORGANIZATION OF THE PEOPLE�S PROCURACIES
(No. 56/2002/QH10 of April 2, 2002)

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 84 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly at its 10th session,

RESOLVES:

1. The Law on Organization of the People’s Courts and the Law on Organization of the People’s Procuracies, passed on April 2, 2002 by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 11th session, shall take effect as from October 1, 2002.

2. From the date the Law on Organization of the People’s Courts was promulgated to the date it takes effect:

a/ The organizational management of the local people’s courts and military courts as well as the appointment, dismissal or demotion of deputy-chief judges and judges of the Supreme People’s Court; or chief judges, deputy-chief judges and judges of local people’s courts and military courts at all levels shall still comply with the current law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2002 funding for local people’s courts shall still be implemented and settled by the Ministry of Justice according to law provisions on the State budget.

3. As from the date the Law on Organization of the People’s Courts and the Law on Organization of the People’s Procuracies take effect:

a/ To annul the procedural legislation’s provisions on the competence to conduct first-instance -cum- final-instance trials of the Supreme People’s Court; the competence to conduct supervisory and review trials of the Judges Committee of the Supreme People’s Court; the competence to protest according to the supervisory procedures of the deputy-chief judges of the Supreme People’s Court and the deputy directors of the Supreme People’s Procuracy;

b/ For judgments and/or decisions, which are protested against by the deputy-chief judges of the Supreme People’s Court or the deputy-directors of the Supreme People’s Procuracy before October 1, 2002 but in volved the cases have not yet been adjudicated, the specialized courts of the Supreme People’s Court shall still conduct supervisory trials according to the current procedural legislation’s provisions;

c/ To dissolve the inspecting agencies of The People’s Procuracies of The Provinces and centrally-run cities, military zones military procuracies and the equivalents; cases, which have been processed by such inspecting agencies but the inspection has not yet been finished, shall be transferred to the inspecting agencies of the Supreme People’s Procuracy;

d/ For judgments and decisions already protested against, which fall under the competence to conduct supervisory or review trials of the Judges Committee of the Supreme People’s Court but the involved cases have not yet been adjudicated before October 1, 2002, they shall be transferred to the Judges Council of the Supreme People’s Court for trial according to the supervisory or review trial procedures;

e/ For the decisions made by the Judges Committee of the Supreme People’s Court, which have been protested against according to the supervisory or review procedures, the Judges Council of the Supreme People’s Court shall still conduct trials according to the supervisory or review trial procedures;

f/ For the decisions made by the Judges Committee of the Supreme People’s Court where errors or new details were detected, the chief judge of the Supreme People’s Court and the chairman of the Supreme People’s Procuracy may protest against them according to the supervisory or review trial procedures under the current procedural legislation’s provisions.

4. The Government, the Supreme People’s Court and the Supreme People’s Procuracy shall, within their respective functions, tasks and powers, revise by themselves or coordinate with one another in organizing the revision of legal documents relating to the current Law on Organization of the People’s Courts and the Law on Organization of the People’s Procuracies in order to annul, amend and/or supplement them or promulgate new documents; request the National Assembly or the National Assembly Standing Committee to annul, amend and/or supplement them or promulgate new documents in order to make them compatible with the provisions of these two laws, ensuring the implementation of the Law on Organization of the People’s Courts and the Law on Organization of the People’s Procuracies as from October 1, 2002.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Resolution was passed on April 2, 2002 by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 11th session.

 

 

NATIONAL ASSEMBLY CHAIRMAN
Nguyen Van An

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 56/2002/QH10 ngày 02/04/2002 về việc thi hành Luật Tổ chức Toán án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân do Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.740

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!