Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 95/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 11/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; đồng thời để kịp thời triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nắm vững và thực hiện đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm và phân công cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán.

2. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

3. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và kế hoạch này.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tạm giữ, tạm giam; kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán, báo cáo viên pháp luật và nhân dân.

2. Cấp phát sách, tài liệu, tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm; Thường trực Thành ủy, Thị ủy; Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

3. Phân công trách nhiệm

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: chậm nhất đến tháng 6/2016.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm trong Quân đội nhân dân.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện, tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên và tầng lớp xã hội.

4. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam: Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân dân cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam thống kê các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

5. Triển khai toàn văn nội dung Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, trong đó tập trung nhấn mạnh vào những nội dung chủ yếu sau:

- Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết ban hành Luật;

- Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật;

- Triển khai những nội dung cơ bản của Luật:

+ Quy định chung;

+ Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam;

+ Chế độ quản lý giam giữ;

+ Chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

+ Chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

+ Chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam;

+ Bảo đảm điều kiện quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam;

+ Kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

+ Khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

+ Trách nhiệm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

+ Điều khoản thi hành.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Đối với kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ở cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan được phân chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Căn cứ vào nội dung của kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139