Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7011/KH-BTP Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phạm Quý Tỵ
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7011/KH-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường năm 2011 (nêu tại Quyết định số 3540/QĐ-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Bồi thường nhà nước), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2011, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nắm rõ tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

2. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ quan có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện việc giải quyết bồi thường, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bồi thường nhà nước trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

3. Kết hợp công tác kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường với hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện cũng như việc phối hợp giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh trong công tác bồi thường nhà nước.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Tình hình yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính và thi hành án dân sự trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường và chi trả tiền bồi thường trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

3. Công tác phối hợp trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN).

5. Tình hình kiện toàn tổ chức và biên chế tại Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Công tác kiểm tra được thực hiện tại các cơ quan sau đây:

1. Sở Tư pháp.

2. Cục Thi hành án dân sự.

3. Các cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường.

IV. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Tổ chức họp giữa Đoàn kiểm tra với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường

Thành phần cuộc họp bao gồm:

a) Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và công chức được giao nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước;

b) Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và công chức được giao nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước;

c) Đại diện lãnh đạo và công chức của cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường.

2. Tổ chức kiểm tra thực tế tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường ở một hoặc một số cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường

a) Thông báo nội dung kiểm tra;

b) Kiểm tra việc giải quyết yêu cầu bồi thường, bao gồm: Quy trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và thực hiện việc chi trả hoặc xin cấp phát kinh phí.

V. ĐỊA PHƯƠNG VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Địa phương tiến hành kiểm tra

- Khu vực miền bắc: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng.

- Khu vực miền nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Long An.

2. Thời gian tiến hành kiểm tra

- Ngày 24/11/2011:

Thành phố Hà Nội;

- Ngày 25/11/2011:

Thành phố Hải Phòng;

- Ngày 29/11/2011:

Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ngày 30/11/2011:

Tỉnh Long An;

- Ngày 02/12/2011:

Thành phố Cần Thơ.

VI. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm:

1. Trưởng đoàn

Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước.

2. Thành viên

- 02 chuyên viên Cục Bồi thường nhà nước;

- 01 đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự;

- 01 đại diện Vụ Kế hoạch tài chính.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Cục Bồi thường nhà nước

- Liên hệ, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức hoạt động kiểm tra theo kế hoạch này.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra để triển khai công tác kiểm tra theo Kế hoạch.

2. Đối với cơ quan được kiểm tra

2.1. Đối với cuộc họp giữa Đoàn kiểm tra với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường có trách nhiệm xây dựng báo cáo bằng văn bản theo nội dung yêu cầu có liên quan đến lĩnh vực công tác của mình tại Mục III của Kế hoạch này.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm bố trí địa điểm để tổ chức cuộc họp và thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường để tham dự cuộc họp.

2.2. Đối với công tác kiểm tra thực tế tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường tại một hoặc một số cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường

- Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát các cơ quan đã thực hiện việc giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thông báo danh sách các cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường cho Cục Bồi thường nhà nước trong thời hạn cụ thể như sau: đối với Thành phố Hà Nội, trước ngày 19/11/2011, đối với Thành phố Hải Phòng, trước ngày 20/11/2011; đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày 24/11/2011; đối với Tỉnh Long An, trước ngày 25/11/2011, đối với Thành phố Cần Thơ, trước ngày 27/11/2011.

- Trên cơ sở danh sách các cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường mà Sở Tư pháp thông báo, Cục Bồi thường nhà nước lựa chọn, lập danh sách các cơ quan để tiến hành kiểm tra và thông báo với Sở Tư pháp trong thời hạn 02 ngày trước khi đi kiểm tra tại địa phương.

- Trên cơ sở danh sách các cơ quan sẽ tiến hành kiểm tra mà Cục Bồi thường nhà nước gửi, Sở Tư pháp kịp thời thông báo bằng văn bản tới các cơ quan đó về kế hoạch kiểm tra; yêu cầu cơ quan đó thực hiện các công việc có liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Cơ quan đã thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường có trách nhiệm bố trí địa điểm, sắp xếp thời gian làm việc với Đoàn kiểm tra; chuẩn bị hồ sơ vụ việc và các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch này.

3. Đối với Đoàn kiểm tra

- Thực hiện hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động kiểm tra, xây dựng báo cáo kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

4. Về kinh phí

Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Cục Bồi thường nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An (để phối hợp);
- Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An (để thực hiện);
- Các thành viên Đoàn kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tỵ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7011/KH-BTP về kiểm tra công tác giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong ngày 11/11/2011 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!