Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5009/KH-UBND triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thực hiện chế định Thừa phát lại Phú Thọ 2016

Số hiệu: 5009/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành: 03/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5009/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 3 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về thực hiện chế định Thừa phát lại và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13, Quyết định số 101/QĐ-TTg , góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo cơ sở xã hội cho việc phát triển nghề Thừa phát lại, giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng dịch vụ Thừa phát lại; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, giải pháp, thời hạn, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Phát huy vai trò chủ động, tích cực và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13, các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh và từng đối tượng.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 tới UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; tổ chức biên soạn tài liệu và phát hành đến đối tượng tuyên truyền; mở chuyên trang giới thiệu về chế định Thừa phát lại trên Trang tin điện tử của Sở.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến về chế định Thừa phát lại và Nghị quyết số 107/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin địa chúng.

+ Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm xây dựng, đăng tải các tin, bài tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và Nghị quyết số 107/2015/QH13.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và Nghị quyết số 107/2015/QH13, các văn bản liên quan trong ngành mình theo hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đề xuất việc đăng ký thực hiện chế định Thừa phát lại và xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo lộ trình phù hợp, gửi Bộ Tư pháp phê duyệt.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2017.

3. Xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan đảm bảo quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan; quy trình, thủ tục tạo thuận lợi cho việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại; cơ chế phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2017.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển nghề Thừa phát lại; cho phép thành lập, giải thể Văn phòng thừa phát lại; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Sở Tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển nghề Thừa phát lại ở địa phương; tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại; tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh cho phép thành lập, giải thể văn phòng Thừa phát lại; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại; kiểm tra, thanh tra hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại; đăng ký vi bằng theo quy định của pháp luật.

+ Các cơ quan, tổ chức có liên quan: Phối hợp với Sở Tư pháp quản lý và tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã ký kết.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nội dung công việc được phân công tại phần II Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả và kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị;
-
Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT.
NC (b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5009/KH-UBND ngày 03/11/2016 triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


764

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!