Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 43/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS); Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai toàn diện, kịp thời có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg). Trên cơ sở đó, phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc; bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án, người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của tnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự, và các nội dung của Chỉ thị s 05/CT-TTg;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan THADS trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

Các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, như sau:

1. Cơ quan Thi hành án dân sự

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung Ch thị s 05/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phi hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố;

- Tiến độ thực hiện: Tháng 4/2017.

1.2. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS;

- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, Chp hành viên bảo đảm phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực sự trở thành chdựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phi hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

1.3. Công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án.

Thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc tồn đọng; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tcáo phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phi hợp liên ngành, đặc biệt là phi hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, ... trong hoạt động THADS; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phi hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

1.4. Công tác cải cách hành chính.

Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Thực hiện công khai kịp thời, đy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế mt ca trong công tác THADS.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS; Chi cục THADS các huyện, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tu án, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án đặc biệt là các vụ án tham nhũng để đảm bảo, tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, ctình chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan thi hành án đúng thời hạn.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Sở Tài chính

Tham mưu kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, theo quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Tài chính phối hợp thực hiện tt việc tiêu hủy vật chứng, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án, tài sản tịch thu sung công và các công việc liên quan khác theo quy định.

Thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá tài sản liên quan đến thi hành án, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Sở Tư pháp

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg và các văn bản pháp luật về THADS trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra, kiểm tra các Tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn lin với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc THADS theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không người mua; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hòa Bình;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

7. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ về chỉ đạo công tác THADS tại địa phương.

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cý không chấp hành án.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS huyện, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tnh

- Kịp thời phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức THADS; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan THADS;

- Hướng dẫn đương sự khởi kiện, kịp thời chỉ đạo Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với các tranh chấp, yêu cầu xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình, theo đúng quy định pháp luật;

- Kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi; kịp thời đề nghị hoặc hướng dẫn đương sự đề nghị kháng nghị theo quy định.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tnh

- Kịp thời phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức THADS;

- Kịp thời có văn bản hoặc hướng dẫn đương sự có văn bản đề nghị kháng nghị theo quy định;

- Kiểm sát chặt chẽ công tác THADS theo quy định của pháp luật.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan theo quy định pháp luật.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở
, Ban, Ngành;
- Cục THADS t
nh Hòa Bình;
- NHNN Việt Nam-Chi nhánh Hòa B
ình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 75b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124