Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 42/KH-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nâng cao ý thức thực hiện pháp luật về bồi thường nhà nước cho tổ chức cá nhân và trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động hành chính, được bồi thường khi bị thiệt hại.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Công tác bồi thường nhà nước phải được thực hiện kịp thời, khách quan và đúng quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1.1. Triển khai, phổ biến và quán triệt, tập huấn các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Hội nghị triển khai các Luật mới ban hành năm 2018

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Thành phần: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang và các tổ chức thành viên; lãnh đạo, đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; công chức thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

1.2. Cử Báo cáo viên pháp luật đi dự Hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, quán triệt nghiệp vụ pháp luật về giải quyết bồi thường và công tác triển khai thi hành do Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thủ trưởng các cơ quan có Báo cáo viên.

- Thời gian: Theo Kế hoạch của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp.

1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: xây dựng lồng ghép các nội dung tuyên truyền quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

2. Công bố, niêm yết và công khai Thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước.

3. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản, đề án của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương.

4. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc phát sinh trong năm 2018.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ; các Sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

6. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

8. Công tác giải quyết bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu

Căn cứ quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức đơn vị mình gây ra trong khi thi hành công vụ.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

9. Tiếp tục triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/11/2018.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan thực hiện báo cáo: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp).

- Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch này;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước;

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2018 và tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại mục II của Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước theo đúng quy định.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự; tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường Nhà nước);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh;
- Cục Thi hành án DS tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước ngày 30/01/2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130