Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Đthực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ở địa phương.

Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với công tác thi hành án dân sự, nhằm tổ chức thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bám sát Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Kế hoạch trọng tâm về công tác thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện nguồn nhân lực của cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, mang tính khả thi, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phối hợp chỉ đạo của các cơ quan hữu quan, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từng bước đưa công tác thi hành án dân sự ngày càng bền vững.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Cc Thi hành án dân s tỉnh

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm ngành Tư pháp, chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trong năm 2017. Xác định rõ định hướng phát triển hoạt động thi hành án dân sự phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch vững mạnh, phù hợp với quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân”.

- Ngành Thi hành án dân sự tỉnh cần quyết liệt đổi mới, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”; chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức xã hội và công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, tồn động, kéo dài; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng, knăng dân vận trong công tác thi hành án và tiếp công dân. Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.

- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thi hành án hành chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm trong thẩm quyền đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp về hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cà Mau trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các vướng mắc trong công tác phối hợp, áp dụng pháp luật kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Xây dựng cơ sở dữ liệu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Thực hiện công khai, kịp thời, đy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính công tác thi hành án dân sự và thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp

Tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức tuyên truyền quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và các văn bản có liên quan (Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án.

3. Sở Tài chính

Căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công quỹ theo quy định của pháp luật,...

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng của địa phương thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện

Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Tiếp tục tham mưu thực hiện Công văn số 20-CV/TU ngày 22/10/2015 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp, cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.

Căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm, giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg đạt hiệu quả cao.

3. Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tổng hợp) để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ THADS tỉnh;
- Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước t
nh;
- Cục THADS tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử;
- NC (A);
- Lưu: VT, Tu34.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


562

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242