Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 193/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện Sơn La

Số hiệu: 193/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức triển khai công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đảm bảo theo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, nghiêm minh, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, kịp thời, thống nhất đúng đối tưng, điều kiện, tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đảm bảo góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, tạo điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, không tái phạm.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 7, Điều 66, Điều 106 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Điều 368 Bộ luật ttụng hình sự s101/2015/QH13; khoản 2, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13.

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Sửa đổi, bổ sung Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan cho phù hợp với các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

3. Thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện thường xuyên theo quý.

4. Xây dựng tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ; cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về chính sách khoan hồng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

7. Kinh phí tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm:

- Ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành;

- Đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức cá nhân nước ngoài (nếu có);

- Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

III. T CHỨC THỰC HIỆN.

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng văn bản và hướng dẫn thi hành văn bản chỉ đạo thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo thẩm quyền.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Sở Tư pháp

Phi hp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND, Chủ tịch tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, thi hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; theo chức năng, nhiệm vụ, phi hp với các cơ quan, đơn vị, triển khai, thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thi hành và tổ chức thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thi hành và tổ chức thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

8. S thông tin và truyền thông

Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Báo Sơn La, Đài phát thanh truyền hình tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện; chú ý tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực quản lý, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện hòa nhập cộng đồng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú ở địa phương.

- Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương để đảm bảo công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Lựa chọn các các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện đến các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực
HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉn
h;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính TU;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo S
ơn La, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 08/11/2017 về thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.131

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!