Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 105/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 20/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014

Nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Tiếp tục tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế về hòa giải ở cơ sở; xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở;

- Củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tạo điều kiện cho người dân lựa chọn ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

- Tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cộng đồng dân cư góp phần giảm thiểu số lượng các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của Luật Hòa giải ở cơ sở và vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

- Cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng, hòa giải viên; tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả, tăng số vụ việc hòa giải thành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở:

a) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở; tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác hòa giải khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Tư pháp các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Xây dựng các văn bản của UBND các cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan tham mưu: Cơ quan Tư pháp các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở:

a) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật:

- Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

+ Đối tượng: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ, công chức phòng Tư pháp các huyện, thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014.

- Tổ chức hội nghị cấp huyện tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.

+ Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp và các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND các huyện, thành phố.

+ Đối tượng: Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp-Hộ tịch, cán bộ Mặt trận và các thành viên của Mặt trận các xã, phường, thị trấn; báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở:

Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với các đối tượng và địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c) Phổ biến Luật Hòa giải, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến, giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Viết tin, bài phổ biến, giới thiệu Luật Hòa giải và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin - Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai; Trung tâm Văn hóa các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

d) Ngoài các hình thức, biện pháp nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hình thức, biện pháp khác để phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức, biện pháp khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở:

a) Củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện.

+ Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp và các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo

b) Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các sở, ban, ngành; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở; in ấn, cấp phát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở:

a) Biên soạn, phát hành các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đối tượng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c) In ấn, cấp phát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21/4/2014 của Bộ Tư pháp ban hành mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, ban hành và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

b) UBND các cấp bố trí kinh phí hỗ trợ, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; huy động nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở;

c) Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải theo quy định.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6. Kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở, thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; khảo sát, đánh giá kết quả và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở:

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành, đoàn thể; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cùng cùng cấp.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức triển khai pháp luật về hòa giải trên địa bàn xã và chịu sự kiểm tra của cấp trên khi có yêu cầu.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

b) Thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

- Định kỳ thực hiện việc thống kê số liệu, đánh giá tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp thực hiện thống kê, báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê số liệu và báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng và hàng năm.

c) Khảo sát, đánh giá kết quả và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

- Khảo sát, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

+ Cơ quan chủ trì: Cơ quan Tư pháp các cấp.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

+ Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các cấp (Cơ quan Tư pháp tham mưu).

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện Luật.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch đã đề ra đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp với cơ quan tư pháp các cấp biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch: Hàng năm, cơ quan Tư pháp các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan dự toán kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện các hoạt động tại kế hoạch gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 20/06/2014 về triển khai Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84