Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 06/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Qua 02 năm thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nhất định, giảm được đáng kể số lượng án tồn đọng. Tuy nhiên, nhìn chung lĩnh vực công tác này còn nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại kéo dài, lực lượng cán bộ thi hành án còn thiếu, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; nhiều nơi, cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của mình, chưa thực sự thấy được vai trò, ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự, các ngành liên quan chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, còn xem đây là nhiệm vụ của riêng ngành Tư pháp. Nhiều cơ quan Nhà nước và cá nhân không chấp hành án, không tự nguyện thi hành án, chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Vì vậy, công tác thi hành án dân sự còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhiều vụ án chưa được giải quyết dứt điểm, lượng án tồn cao.

Việc đảm bảo hiệu lực các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vấn đề trên đòi hỏi phải có sự nỗ lực chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành hữu quan và nhất là cơ quan thi hành án dân sự các cấp.

Thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004; Nghị định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án; Nghị định 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự; Nghị định 50/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự; Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ quan Thi hành án dân sự, kiểm tra đôn đốc việc kiện toàn tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế, số lượng Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh. Rà soát, bố trí biên chế từng cơ quan Thi hành án dân sự phù hợp với nhu cầu trên cơ sở số lượng vụ việc thi hành án dân sự và địa bàn hoạt động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ dự nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế thừa; triển khai thực hiện đề án Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tư pháp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật của công dân, tổ chức, tạo điều kiện để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

c) Chỉ đạo việc tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản mới ban hành để nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

d) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, tồn đọng, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị ở địa phương theo đề nghị của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan Thi hành án, các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đoàn thể liên quan trên địa bàn thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự tại địa phương; chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, huyện và cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế thi hành án theo hướng dẫn tại Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 17/09/1993 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an -  Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19) của Bộ Công an và khoản 3 Điều 8 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. 

b) Chỉ đạo Ban Giám thị nhà tạm giữ, tạm giam thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin nơi người phải thi hành án chấp hành hình phạt tù; tạo điều kiện cho Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự được gặp phạm nhân là người phải thi hành án để thông báo các quyết định, giấy báo về thi hành án dân sự.

3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường , Công nghiệp, Khoa học - Công nghệ và các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm cử cán bộ có thẩm quyền tham gia Hội đồng kê biên, định giá tài sản: Nhà, đất, các thiết bị máy móc và các tài sản thi hành án khác theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, Nghị định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 và Nghị định 173/NÐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:

a) Tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác thi hành án và tham gia hỗ trợ hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án. Đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tại địa phương.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và Thông tư số 05/2002/TT-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc chuyển giao các vụ việc có giá trị không quá 500.000 đồng cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đôn đốc thi hành. 

c) Chỉ đạo các phòng, ban, các ngành hữu quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ  cơ quan thi hành án trong công tác thi hành án dân sự.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất, tiền và tài sản khác thuộc các dự án do đơn vị thực hiện, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Ngân hàng, Tổ chức Tín dụng, Kho bạc Nhà nước phải cung cấp số liệu về tài khoản của người phải thi hành án và thực hiện quyết định của Chấp hành viên về việc khấu trừ tài khoản của người phải thi hành án. Các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cá nhân quản lý thu nhập của người phải thi hành án phải thực hiện việc khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án theo quyết định của Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự.

6. Khi cơ quan Thi hành án dân sự có yêu cầu xác minh về tài sản của người phải thi hành án, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải tạo điều kiện, cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật.

7. Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh:

a) Tham mưu cho Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự tỉnh về tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chấp hành viên theo quy định; có kế hoạch củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

b) Tăng cường công tác rà soát, phân loại án, đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực hoặc các bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay đều phải được đưa ra thi hành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự, chú trọng  cải cách tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc; loại bỏ khâu trung gian, thủ tục rườm rà, chồng chéo và các loại giấy tờ không cần thiết.

Đảm bảo việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục, thời hạn về giải quyết án, quyền và nghĩa vụ có liên quan trong giải quyết án của đương sự cũng như cơ quan Thi hành án dân sự, quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối với hành vi tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự.

c) Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các Sở, ban ngành trong việc định giá tài sản thi hành án.

d) Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ đơn vị. Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, tiếp tục phát huy vai trò của hộp thư góp ý để tiếp nhận những ý kiến góp ý, những thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, Chấp hành viên thi hành án, xử lý kịp thời những thông tin đó.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động thi hành án. Duy trì thường xuyên công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của Chấp hành viên, cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự.

Chú trọng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Các đơn thư phải được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 59, 60 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và Luật Khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy tính dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

e) Tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

f) Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực khác của cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án; tiếp tục chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm sát công tác thi hành án dân sự. Tham gia kiểm sát trực tiếp đối với các vụ, việc có tính chất phức tạp, có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân: Thực hiện việc chuyển giao bản án, quyết định kịp thời; có văn bản giải thích đối với những bản án, quyết định đã tuyên chưa được rõ theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự.

10. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên: Có kế hoạch tuyên truyền, vận động, giải thích cho người phải thi hành án thuộc tổ chức mình chấp hành án.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2007/CT-UBND ngày 06/02/2007 về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113