Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với hiện đại

Số hiệu: 50/2010/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 31/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2010/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Bộ Y tế hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Nguyên tắc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

1. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên tắc kết hợp khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh y học cổ truyền với phương pháp khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh của y học hiện đại và ngược lại.

2. Việc kết hợp các kỹ thuật, phương pháp y học cổ truyền với y học hiện đại phải tuân thủ Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

3. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại thực hiện hài hòa, hợp lý theo bệnh, giai đoạn bệnh.

Chương II

KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 3. Người chỉ định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Người chỉ định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

1. Bác sĩ đa khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ chuyên khoa;

2. Y sĩ y học cổ truyền, Y sỹ đa khoa tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi chưa có bác sĩ.

Điều 4. Các phương pháp y học cổ truyền để kết hợp với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Các phương pháp y học cổ truyền để kết hợp với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

1. Trong khám bệnh: Tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết).

2. Trong chữa bệnh:

a) Các phương pháp dùng thuốc: ngâm thuốc, đặt thuốc, xông hơi thuốc, khí dung, bó thuốc, chườm thuốc, thuốc dùng ngoài da, thuốc dùng đường uống, thuốc dùng đường tiêm và truyền tĩnh mạch.

b) Các phương pháp không dùng thuốc: xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, khí công, các phương pháp châm, cứu, giác hút, cấy chỉ, chích lể.

Điều 5. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các Bệnh viện y học cổ truyền

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các Bệnh viện y học cổ truyền phải được thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Giám đốc bệnh viện xây dựng Danh mục thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh tại bệnh viện.

2. Bệnh viện y học cổ truyền (trừ bệnh viện châm cứu) phải bảo đảm về tổ chức trong việc khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú bằng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, bào chế và cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu theo nhu cầu điều trị.

Điều 6. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại Bệnh viện khác

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại bệnh viện khác được thực hiện như sau:

1. Thành lập khoa, bộ phận y học cổ truyền tại bệnh viện.

2. Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm chỉ đạo và phê duyệt việc phối hợp giữa các khoa, bộ phận trong việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, trong đó khoa, bộ phận y học cổ truyền là đầu mối.

3. Sử dụng các phương pháp y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 4 Thông tư này.

4. Sử dụng phương tiện kỹ thuật của y học hiện đại phù hợp để chẩn đoán bệnh, tổ chức áp dụng, đánh giá kết quả các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền.

5. Bảo đảm có đủ dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu để đáp ứng việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 7. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác được thực hiện như sau:

1. Đối với cơ sở có bác sỹ đảm nhiệm việc khám bệnh, chữa bệnh: sử dụng các trang thiết bị của y học hiện đại và thuốc để khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với cơ sở do y sỹ đảm nhiệm việc khám bệnh, chữa bệnh: sử dụng các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng của y học hiện đại để khám bệnh, chữa bệnh.

Chương III

GHI CHÉP VÀ BÁO CÁO

Điều 8. Ghi chép việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Người chỉ định việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại phải thực hiện việc ghi ghép như sau:

1. Đối với người bệnh khám, chữa nội trú: ghi chép vào mục “Phương pháp điều trị” của phần tổng kết bệnh án nội trú.

2. Đối với người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú: ghi chép vào phần tổng kết bệnh án ngoại trú hoặc sổ khám bệnh của phòng khám.

Điều 9. Báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

1. Các bệnh viện y học cổ truyền và các bệnh viện khác báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại hằng năm theo quy định tại Bảng Kiểm tra bệnh viện do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có trách nhiệm báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại với Sở Y tế hoặc Y tế ngành (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Sở Y tế hoặc Y tế ngành tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ Y dược cổ truyền) trước ngày 15/12 hằng năm (số liệu một năm được tính từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/9 của năm kế tiếp).

3. Hằng năm, Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với Vụ Y Dược cổ truyền tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để đưa vào số liệu thống kê chung của ngành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư này;

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- BHXH Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, PC, KCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

PHỤ LỤC

Tên cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

Hà Nội, ngày     tháng     năm

 

BÁO CÁO

Về việc kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

( Tính từ ngày.....tháng.......năm .........đến hết ngày........tháng.........năm...........)

Kính gửi:.................................................................

Số liệu:

Tổng số ca bệnh khám bệnh, chữa bệnh

Số ca có kết hợp YHCT với YHHĐ

Tổng số ca bệnh kết hợp YHCT với Y học hiện đại và ngược lại.

Số ca bệnh kết hợp phương pháp YHCT và/hoặc thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

Số ca bệnh kết hợp thiết bị của y học hiện đại và/hoặc thuốc tân dược

 

 

 

 

 

 

2.Nhận xét, đánh giá việc kết hợp Y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở:

- Có hiệu quả:                            □

- Không có hiệu quả:                  □

- Ít hiệu quả:                              □

3.Các đề xuất, kiến nghị:

 

 

....... , ngày .......tháng......năm.......

Phụ trách cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 50/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.675

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!