Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 25/2020/TT-BYT xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện

Số hiệu: 25/2020/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 28/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Danh mục giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện.

Theo đó, các  giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện bao gồm:

- Về Giải thưởng chất lượng quốc gia:

+ Giải vàng quốc gia về chất lượng bệnh viện: 01 giải;

+ Giải bạc quốc gia về chất lượng bệnh viện: 02 giải.

- Về các giải thưởng chuyên đề bao gồm 01 giải vàng và 01 giải bạc cho mỗi chuyên đề sau đây:

+ Giải thưởng về an toàn người bệnh;

+ Giải thưởng về an toàn phẫu thuật;

+ Giải thưởng về chất lượng lâm sàng;

+ Giải thưởng về chất lượng xét nghiệm;

+ Giải thưởng về công tác dược bệnh viện;

+ Giải thưởng về chăm sóc người bệnh;

+ Giải thưởng về dinh dưỡng lâm sàng;

+ Giải thưởng về kiểm soát nhiễm khuẩn;

+ Giải thưởng về phát triển nguồn nhân lực y tế;

+ Giải thưởng về cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh;

+ Giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện;

+ Giải thưởng về đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Thông tư 25/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 25/2020/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tên giải thưởng, tiêu chuẩn xét tặng và tổ chức việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện (sau đây gọi tắt là Giải thưởng).

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Bệnh viện đạt mức đánh giá chất lượng cao theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và các Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng theo chuyên đề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng Giải thưởng.

Điều 2. Thời gian xét tặng

1. Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện được tổ chức xét tặng hai năm một lần và công bố vào dịp chào mừng Ngày Tiêu chuẩn thế giới (ngày 14 tháng 10).

2. Việc tổ chức xét tặng bắt đầu từ năm 2021.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự quy định tại Thông tư này.

2. Chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch.

3. Không hạn chế số lần và số danh hiệu xét tặng cho mỗi tập thể.

Chương II

TÊN GIẢI THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

Điều 4. Tên giải thưởng

1. Giải thưởng chất lượng quốc gia:

a) Giải vàng quốc gia về chất lượng bệnh viện: 01 giải;

b) Giải bạc quốc gia về chất lượng bệnh viện: 02 giải.

2. Các giải thưởng chuyên đề bao gồm 01 giải vàng và 01 giải bạc cho mỗi chuyên đề sau đây:

a) Giải thưởng về an toàn người bệnh;

b) Giải thưởng về an toàn phẫu thuật;

c) Giải thưởng về chất lượng lâm sàng;

d) Giải thưởng về chất lượng xét nghiệm;

đ) Giải thưởng về công tác dược bệnh viện;

e) Giải thưởng về chăm sóc người bệnh;

g) Giải thưởng về dinh dưỡng lâm sàng;

h) Giải thưởng về kiểm soát nhiễm khuẩn;

i) Giải thưởng về phát triển nguồn nhân lực y tế;

k) Giải thưởng về cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh;

l) Giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện;

m) Giải thưởng về đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Điều 5. Hình thức Giải thưởng

1. Các giải thưởng quốc gia được trao bằng hình thức: giấy chứng nhận và cúp vàng hoặc cúp bạc.

2. Các giải thưởng chuyên đề được trao bằng hình thức: giấy chứng nhận và biểu trưng giải vàng hoặc biểu trưng giải bạc.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng đối với giải thưởng chất lượng quốc gia

1. Tiêu chuẩn tối thiểu để được xét tặng:

a) Bệnh viện đạt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện do cơ quan quản lý thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện) tối thiểu là 4,00 và không có tiêu chí nào ở dưới mức 3 trong ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng;

b) Bệnh viện có triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa bắt buộc và tự nguyện tại bệnh viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 2 năm trở lên. Bệnh viện không có sai sót chuyên môn dẫn đến tử vong theo kết luận của Hội đồng chuyên môn quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng;

c) Bệnh viện có tổ chức thực hiện việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đạt tỷ lệ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế từ 85% trở lên;

d) Có ít nhất một giải thưởng chuyên đề trong cùng năm xét tặng (không áp dụng tiêu chuẩn này cho lần xét tặng đầu tiên của năm 2021).

2. Tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng giải thưởng:

Sau khi có danh sách các bệnh viện đạt tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ thực hiện đánh giá lại theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế để xét các giải thưởng sau đây:

a) 01 Giải vàng: là bệnh viện xếp thứ nhất về mức điểm chất lượng bệnh viện trong số các bệnh viện được đánh giá;

b) 02 Giải bạc: là bệnh viện xếp thứ hai và thứ ba về mức điểm chất lượng bệnh viện trong số các bệnh viện được đánh giá;

c) Nếu một giải thưởng có từ 2 bệnh viện trở lên có cùng mức điểm chất lượng hoặc chênh lệch từ 0,05 điểm trở xuống thì xét tiếp lần lượt các tiêu chuẩn phụ theo thứ tự sau đây:

- Bệnh viện có số lượng giải thưởng chuyên đề nhiều hơn;

- Bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức quốc tế như JCI, HAS hoặc tương đương;

- Bệnh viện có giải thưởng quốc tế về chuyên khoa, chuyên đề;

- Bệnh viện có nhiều sáng kiến hơn về cải tiến chất lượng được hội đồng đánh giá, cấp có thẩm quyền công nhận. Sáng kiến có ảnh hưởng lớn hơn, được áp dụng trên phạm vi hoặc quy mô lớn hơn, có tác động tích cực nâng cao sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế và hình ảnh người thầy thuốc, uy tín của bệnh viện;

- Bệnh viện có kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế cao hơn do Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng thực hiện.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng đối với các giải thưởng chuyên đề

1. Tiêu chuẩn tối thiểu để được xét tặng:

a) Bệnh viện đạt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện chung do cơ quan quản lý thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành tối thiểu là 3,75 và không có tiêu chí nào ở dưới mức 2 trong ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng;

b) Bệnh viện đạt điểm đánh giá chất lượng tối thiểu là 4,00 cho các tiêu chí thuộc chuyên đề được xét tặng quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Bệnh viện có triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa bắt buộc và tự nguyện tại bệnh viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 2 năm trở lên. Bệnh viện không có sai sót chuyên môn dẫn đến tử vong theo kết luận của Hội đồng chuyên môn quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng;

d) Bệnh viện thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và đạt tỷ lệ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế từ 85% trở lên.

2. Tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng giải thưởng chuyên đề:

Sau khi có danh sách các bệnh viện đạt tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ sẽ thực hiện đánh giá lại chất lượng các chuyên đề theo tiêu chí cụ thể sau đây:

a) Giải thưởng về an toàn người bệnh: đánh giá theo các tiêu chí C1.1, C1.2 và toàn bộ Phần D của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

b) Giải thưởng về an toàn phẫu thuật: đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

c) Giải thưởng về chất lượng lâm sàng: đánh giá theo các tiêu chí từ C5.1 đến C5.5 và tiêu chí C10.1, C10.2 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

d) Giải thưởng về chất lượng xét nghiệm: đánh giá theo các tiêu chí C8.1, C8.2 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

đ) Giải thưởng về công tác dược bệnh viện: đánh giá theo các tiêu chí từ C9.1 đến C9.6 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

e) Giải thưởng về chăm sóc người bệnh: đánh giá theo các tiêu chí từ A2.1 đến A2.5, tiêu chí A4.2 và các tiêu chí từ C6.1 đến C6.3 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

g) Giải thưởng về dinh dưỡng lâm sàng: đánh giá theo các tiêu chí từ C7.1 đến C7.5 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

h) Giải thưởng về kiểm soát nhiễm khuẩn: đánh giá theo các tiêu chí A3.1, A3.2 và các tiêu chí từ C4.1 đến C4.6 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

i) Giải thưởng về phát triển nguồn nhân lực y tế: đánh giá theo các tiêu chí thuộc Phần B của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

k) Giải thưởng về cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh: đánh giá theo các tiêu chí từ A1.1 đến A1.6 và các tiêu chí A4.1, A4.3, A4.4 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

l) Giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện: đánh giá theo các tiêu chí C2.1, C2.2 và tiêu chí C3.1, C3.2 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;

m) Giải thưởng về đáp ứng sự hài lòng của người bệnh: đánh giá theo các tiêu chí A4.5, A4.6 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và các quy định về khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Các giải thưởng và tiêu chuẩn xét giải thưởng chuyên đề:

a) 01 Giải vàng: là bệnh viện xếp thứ nhất về mức điểm chất lượng của các tiêu chí thuộc chuyên đề trong số các bệnh viện được đánh giá;

b) 01 Giải bạc: là bệnh viện xếp thứ hai về mức điểm chất lượng của các tiêu chí thuộc chuyên đề trong số các bệnh viện được đánh giá;

c) Nếu một giải thưởng chuyên đề có từ 2 bệnh viện trở lên có cùng mức điểm chất lượng thì xét tiếp lần lượt các tiêu chuẩn phụ sau đây:

- Bệnh viện có chứng nhận chất lượng liên quan đến chuyên đề, chuyên khoa được tổ chức quốc tế công nhận, thừa nhận;

- Bệnh viện có giải thưởng quốc tế liên quan đến chuyên đề, chuyên khoa được xét tặng;

- Bệnh viện có nhiều sáng kiến cải tiến chất lượng hơn về chuyên đề được xét tặng, được hội đồng đánh giá, cấp có thẩm quyền công nhận;

- Bệnh viện có kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế cao hơn do đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC VIỆC XÉT TẶNG VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 8. Thẩm quyền xét tặng

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc xét tặng Giải thưởng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Điều 9. Hội đồng xét tặng Giải thưởng, Bộ phận thường trực của Hội đồng

1. Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng, Bộ phận thường trực để giúp việc cho Hội đồng. Bộ phận thường trực đặt tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế.

2. Thành phần Hội đồng:

Hội đồng có từ 09 đến 11 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Y tế;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

c) Thành viên Hội đồng: Lãnh đạo các Vụ, Cục: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ Y tế; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia về lĩnh vực khám, chữa bệnh; đại diện Tổng hội Y học Việt Nam hoặc Hội Điều dưỡng Việt Nam hoặc các hội nghề nghiệp khác.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Tổ chức xét tặng Giải thưởng trên cơ sở đề nghị của Bộ phận thường trực;

b) Xem xét việc thu hồi Giải thưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

4. Nhiệm vụ của Bộ phận thường trực:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Hội đồng;

b) Lập Danh sách các bệnh viện và kiểm tra, rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn tối thiểu xét tặng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này;

c) Trình Hội đồng kết quả đánh giá lại và tổng hợp, lập danh sách các bệnh viện xét chọn.

Điều 10. Thành lập Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng

1. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thành lập Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng để phục vụ cho việc đánh giá, xét tặng Giải thưởng.

2. Thành phần Đoàn đánh giá chất lượng gồm từ 05 đến 07 thành viên như sau:

a) Trưởng đoàn: Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

b) Thành viên Đoàn là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng.

3. Nhiệm vụ của Đoàn đánh giá:

a) Thực hiện đánh giá lại các bệnh viện theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.

b) Báo cáo kết quả đánh giá về Bộ phận thường trực của Hội đồng.

Điều 11. Quy trình đánh giá, xét tặng và tổ chức trao tặng

1. Các giải thưởng chuyên đề được đánh giá và xét tặng trước, sau đó sử dụng kết quả đánh giá giải thưởng chuyên đề để tiếp tục xét tặng Giải thưởng quốc gia.

2. Quy trình đánh giá, xét tặng:

a) Bước 1: Bộ phận thường trực của Hội đồng lập Danh sách các bệnh viện đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này;

b) Bước 2: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thành lập Đoàn đánh giá;

c) Bước 3: Đoàn đánh giá thực hiện đánh giá lại các bệnh viện trong Danh sách;

d) Bước 4: Đoàn đánh giá báo cáo kết quả cho Bộ phận thường trực;

đ) Bước 5: Bộ phận thường trực trình Hội đồng họp và xét chọn bệnh viện đạt giải thưởng;

e) Bước 6: Bộ phận thường trực của Hội đồng trình Bộ trưởng ký Quyết định trao giải thưởng.

3. Tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng:

Căn cứ vào Quyết định trao giải thưởng, Bộ Y tế tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng. Việc tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng theo thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Điều 12. Thu hồi Giải thưởng

1. Bệnh viện, Đoàn đánh giá, Bộ phận thường trực và Hội đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện làm căn cứ xét tặng Giải thưởng.

2. Nếu phát hiện có vi phạm trong quá trình đánh giá, xét tặng Giải thưởng, làm sai lệch kết quả Giải thưởng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Hội đồng xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Y tế thu hồi, hủy bỏ kết quả Giải thưởng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Điều 14. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng đơn vị y tế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để g/sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp thực hiện);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTr thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh/TP, Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu : VT, KCB (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------------

No.: 25/2020/TT-BYT

Hanoi, December 28, 2020

 

CIRCULAR

PRESCRIBING NATIONAL HOSPITAL QUALITY AWARDS

Pursuant to the Law on emulation and commendation dated November 26, 2003; the Law on amendments to the Law on emulation and commendation dated June 14, 2005 and the Law on amendments to the Law on emulation and commendation dated November 16, 2013;

Pursuant to the Government's Decree No. 91/2017/ND-CP dated July 31, 2017 providing guidelines for implementation of the Law on emulation and commendation;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director of the Department of Medical Service Administration,

The Minister of Health promulgates a Circular prescribing consideration and presentation of National hospital quality awards.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular provides regulations on names of national hospital quality awards (hereinafter referred to as “awards”), standards and organization of consideration and presentation of such awards.

2. This Circular applies to:

a) Hospitals meeting quality requirements in the Hospital quality criteria and the Criteria for topic-specific quality assessment promulgated by the Minister of Health;

b) Regulatory authorities, organizations and individuals involved in consideration and presentation of awards.

Article 2. Time of award consideration and presentation

1. National hospital quality awards shall be considered and conferred every two years and announced on the occasion of the World Standards Day (October 14).

2. The organization of award consideration and presentation begins in 2021.

Article 3. Rules for award consideration and presentation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Accuracy, democracy, openness and transparency must be ensured.

3. There is no limit on awarding times and titles conferred to each collective.

Chapter II

AWARD NAMES AND STANDARDS

Article 4. Award names

1. National quality awards:

a) National gold award for hospital quality: 01 award;

b) National silver award for hospital quality: 02 awards.

2. Topic-specific awards include 01 gold award and 01 silver award for each of the following topics:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Surgical safety award;

c) Clinical quality award;

d) Testing quality award;

dd) Hospital pharmacy award;

e) Patient care award;

g) Clinical nutrition award;

h) Bacterial contamination control award

i) Health workforce development award;

k) Award for improvement of medical examination and treatment process;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Patient satisfaction award.

Article 5. Award forms

1. The national awards shall be conferred in the form of certificate and gold or silver cup.

2. Topic-specific awards shall be conferred in the form of certificate and gold or silver award trophy.

Article 6. Standards for national quality awards

1. Minimum standards:

a) The hospital must obtain at least 4,00 points in the hospital quality assessment performed by a regulatory authority according to the Hospital quality criteria enclosed with the Decision No. 6858/QD-BYT dated November 18, 2016 of the Minister of Health (hereinafter referred to as “Hospital quality criteria”) and none of the criteria is assessed at level 3 within at least 02 consecutive years by the time of consideration;

b) The hospital has developed the system for compulsory and voluntary reporting on medical events in accordance with the Minister of Health’s regulations on prevention of medical events in health facilities for 2 years or more. It has not committed any medical errors causing death according to conclusions of the Professional Council as prescribed in the Law on Medical Examination and Treatment within at least 02 consecutive years by the time of consideration;

c) The hospital has conducted patient and healthcare worker satisfaction surveys according to the Ministry of Health’s guidelines and achieved at least 85% of patient and healthcare worker satisfaction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Specific standards:

After obtaining the list of hospitals meeting the minimum standards prescribed in Clause 1 of this Article, the Quality assessment team of the Ministerial-level award consideration council shall re-assess such hospitals according to the Hospital quality criteria and conduct patient and healthcare worker satisfaction surveys for conferring the following awards:

a) 01 gold award shall be conferred to the hospital that achieves the first rank of hospital quality among the assessed hospitals;

b) 02 silver awards shall be conferred to the hospitals that achieve the second and third ranks of hospital quality among the assessed hospitals;

c) If two or more hospitals are given the same quality score for an award or their scores differ by 0,05 or less, the secondary standards shall be considered in the following order:

- The number of topic-specific awards achieved by the hospital;

- The hospital’s satisfaction of quality standards of international organizations such as JCI, HAS or equivalent;

- International specialty- or topic-specific awards achieved by the hospital;

- The hospital’s initiatives for quality improvement assessed by the council and recognized by competent authorities. Initiatives have considerable impacts, have been developed in a large scope or scale and actively influenced the patient and healthcare worker satisfaction as well as physicians' image and the hospital’s prestige;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Standards for topic-specific awards

1. Minimum standards:

a) The hospital must obtain at least 3,75 points in the general hospital quality assessment performed by a regulatory authority according to the Hospital quality criteria promulgated by the Minister of Health and none of the criteria is assessed at level 2 in at least 02 consecutive years by the time of consideration;

b) The hospital must obtain at least quality 4,00 points for topic-specific criteria as prescribed in Clause 2 of this Article;

c) The hospital has developed the system for compulsory and voluntary reporting on medical events in accordance with the Minister of Health’s regulations on prevention of medical events in health facilities for 2 years or more. It has not committed any medical errors causing death according to conclusions of the Professional Council as prescribed in the Law on Medical Examination and Treatment within at least 02 consecutive years by the time of consideration;

d) The hospital has conducted patient and healthcare worker satisfaction surveys according to the Ministry of Health’s guidelines and achieved at least 85% of patient and healthcare worker satisfaction.

2. Specific standards for topic-specific awards:

After obtaining the list of hospitals meeting the minimum standards prescribed in Clause 1 of this Article, the Quality assessment team of the Ministerial-level award consideration council shall re-assess the quality of topics according to the following specific criteria:

a) Patient safety award: the criteria in C1.1, C1.2 and the entire of Party D of the Hospital quality criteria;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Clinical quality award: the criteria from C5.1 to C5.5 and Criteria C10.1 and C10.2 of the Hospital quality criteria;

d) Testing quality award: the criteria C8.1, C8.2 of the Hospital quality criteria and the Criteria for quality assessment of medical laboratories enclosed with the Decision No. 2429/QD-BYT dated June 12, 2017 of the Minister of Health;

dd) Hospital pharmacy award: the criteria C9.1 to C9.6 of the Hospital quality criteria;

e) Patient care award: the criteria A2.1 to A2.5, the criterion A4.2 and the criteria C6.1 to C6.3 of the Hospital quality criteria;

g) Clinical nutrition award: the criteria C7.1 to C7.5 of the Hospital quality criteria;

h) Bacterial contamination control award: the criteria A3.1, A3.2 and the criteria C4.1 to C4.6 of the Hospital quality criteria;

i) Health workforce development award: the criteria in Party B of the Hospital quality criteria;

k) Award for improvement of medical examination and treatment process: the criteria A1.1 to A1.6 and the criteria A4.1, A4.3, A4.4 of the Hospital quality criteria;

l) Award for application of information technology in hospital: the criteria C2.1, C2.2 and the criteria C3.1, C3.2 of the Hospital quality criteria; m) Patient satisfaction award: the criteria A4.5, A4.6 of the Hospital quality criteria and regulations on patient and healthcare worker satisfaction in the Decision No. 3869/QD-BYT dated August 28, 2019 of the Minister of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) 01 gold award shall be conferred to the hospital that achieves the first rank of topic-specific quality criteria among the assessed hospitals;

b) 01 silver award shall be conferred to the hospital that achieves the second rank of topic-specific quality criteria among the assessed hospitals;

c) If two or more hospitals are given the same quality score for a topic-specific award, the secondary standards shall be considered in the following order:

- The hospital has obtained certificate(s) of quality of the considered topic or specialty recognized or accredited by international organization(s);

- The hospital has won international award(s) for the considered topic or specialty;

- The hospital has more initiatives for improvement of quality of the considered topic which have been assessed by the council and recognized by competent authorities;

- The hospital has obtained higher results of patient and healthcare worker satisfaction surveys conducted by the Quality assessment team of the Council.

Chapter III

ORGANIZATION OF AWARD CONSIDERATION AND PRESENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Health shall decide the consideration and presentation of awards according to the standards in Article 6 and Article 7 hereof at the request of the Award consideration council.

Article 9. Award consideration council and its standing unit

1. The Minister of Health shall establish the Award consideration council and its standing unit. The standing unit is located at the premises of Department of Medical Service Administration affiliated to Ministry of Health.

2. The Council’s composition:

The Council is composed of 09 - 11 members, including:

a) The Council’s Chairperson: a head of the Ministry of Health;

b) Council’s Vice Chairpersons: Director of Department of Medical Service Administration and Director of Department of Communication and Emulation, Commendation;

c) Council’s members: heads of Department of Medical Service Administration, Traditional Medicine Administration, Department of Legal Affairs, Department of Organization and Personnel, Inspector of the Ministry of Health, heads of relevant agencies/units and experts in the field of medical examination and treatment, representative(s) of Vietnam Medical Association or Vietnam Nurses Association or other trade associations.

3. The Council shall perform the following duties:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Consider revoking awards according to Clause 2 Article 12 hereof.

4. The standing unit shall perform the following duties:

a) Perform duties as assigned by the Council’s Chairperson;

b) Compile the list of hospitals and inspect, review and examine their satisfaction of the minimum standards in Article 6 and Article 7 hereof;

c) Submit re-assessment results to the Council and consolidate and compile the list of qualified hospitals.

Article 10. Establishment of the Council’s quality assessment team

1. The Director of Department of Medical Service Administration shall establish the Council's quality assessment team to serve the consideration and presentation of awards.

2. The Quality assessment team is composed of 05 - 07 members, including:

a) Team’s head: a head of Department of Medical Service Administration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Quality assessment team shall perform the following duties:

a) Carry out re-assessment of hospitals according to the standards in Article 6 and Article 7 hereof.

b) Submit reports on assessment results to the Council’s standing unit.

Article 11. Process of assessment, consideration and presentation of awards

1. Topic-specific awards shall be assessed, considered and presented first. Then, assessment results of such topic-specific awards shall be used for consideration of national awards.

2. Assessment and consideration process:

a) Step 1: The Council’s standing unit compiles the list of hospitals satisfying the minimum standards in Article 6 and Article 7 hereof;

b) Step 2: Director of Department of Medical Service Administration establishes the Quality assessment team;

c) Step 3: The Quality assessment team carries out re-assessment of hospitals on the list;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Step 5: The standing unit submits the report to the Council for meeting and consideration, selection of qualified hospitals;

e) Step 6: The Council’s standing unit requests the Minister of Health to sign the decision on award presentation.

3. Organization of award announcement and presentation ceremony:

Pursuant to the Decision on award presentation, the Ministry of Health shall organize the award announcement and presentation ceremony. The award announcement and presentation ceremony shall be organized according to the schedule prescribed in Clause 1 Article 2 hereof.

Article 12. Revocation of awards

1. Hospitals, Quality assessment team, standing unit and Council shall assume responsibility for the accuracy of hospital quality assessment results which are used as the basis for award presentation.

2. If any violation is found in the course of assessment and consideration of an award or assessment results are falsified, depending on the nature and severity of the violation, the Council shall consider and request the Minister of Health to revoke the conferred award and cancel award consideration result.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular comes into force from February 15, 2021.

Article 14. Reference

If any legislative documents referred to in this Circular are superseded or amended, the new ones shall apply.

Article 15. Responsibility for implementation

Director of Department of Medical Service Administration, heads of Ministry of Health’s affiliated agencies and units, Directors of Provincial Departments of Health, heads of health agencies of Ministries and central authorities, and relevant agencies, organizations and individuals shall implement this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health (via Department of Medical Service Administration) for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 25/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143