Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2014/TT-BYT Danh mục dị tật bệnh hiểm nghèo không di truyền để xác định sinh con thứ ba

Số hiệu: 03/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Trường hợp không vi phạm khi sinh con thứ 3

Vừa qua Bộ Y tế đã ban hành Danh mục dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con trong cuộc vận động dân số và KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Danh mục bao gồm 19 Chương với 158 bệnh hiểm nghèo và dị tật, mà theo đó nếu đã có hai con đẻ nhưng 1 hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục này thì vợ chồng được sinh con thứ ba.
 
Tiêu biểu một số bệnh được nêu tại Danh mục gồm: di chứng do lao, bại liệt hoặc phong; dị ứng giang mai; thiếu I-ốt bẩm sinh; tâm thần phân liệt; tự kỷ...
 
Đây là một số nội dung được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2014.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền (sau đây viết tắt là Danh mục) để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con,

Điều 1. Ban hành Danh mục

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện Danh mục

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba đã có một hoặc hai con đẻ bị mắc một trong các dị tật, bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này phải được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương xác định.

2. Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Trung ương chịu trách nhiệm về kết luận xác định dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền trong Danh mục của một hoặc hai con đẻ của cặp vợ chồng sinh con thứ ba khi có đơn đề nghị giám định của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.

3. Căn cứ các quy định của pháp luật về giám định y khoa, Hội đồng giám định y khoa Trung ương hướng dẫn thống nhất việc áp dụng các quy định pháp luật về quy trình, hồ sơ giám định theo quy định của Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Tổng cục Dân số&KHHGĐ (để phối hợp thực hiện);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

DANH MỤC

DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Mã ICD*

Tên dị tật, bệnh

Chương 1: Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật

1

A52.3

Giang mai (Di chứng)

2

A81.1

Viêm toàn não xơ hóa bán cấp

3

A81.2

Bệnh lý não trắng đa ổ tiến triển

4

B90.0

Di chứng do lao hệ thần kinh trung ương

5

B90.2

Di chứng do lao xương và khớp

6

B91

Di chứng do bại liệt

7

B92

Di chứng do phong

8

B94.1

Di chứng viêm não

Chương 2: Khối u

9

Tất cả các chẩn đoán xác định Ung thư

Chương 3: Bệnh máu, cơ quan tạo máu và miễn dịch

10

D59.3

Hội chứng tan máu do urê máu cao

11

D59.5

Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội chứng Marchifava-Micheli)

12

D60

Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)

13

D60.0

Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải mạn tính

14

D60.8

Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải khác

15

D61-D61.9

Các thiếu máu bất sản khác

16

D64.1-D64.4

Thiếu máu nguyên bào sắt thứ phát do bệnh lý

17

D68-D68.9

Các bất thường đông máu khác

18

D70

Chứng không có bạch cầu hạt

19

D74

Chứng Methemoglobin máu

20

D74.8

Các chứng Methaemoglobin máu khác

21

D74.9

Methaemoglobin máu không đặc hiệu

22

D75.2

Tăng tiểu cầu tiên phát

23

D75.8

Các bệnh đặc hiệu khác của máu và cơ quan tạo máu

24

D75.9

Bệnh của máu và cơ quan tạo máu không đặc hiệu

25

D76.0

Bệnh tổ chức bào tế bào langerhans, chưa được phân loại ở phần khác

26

D76.1

Bệnh lympho-tổ chức bào thực bào máu

27

D76.3

Các hội chứng tổ chức bào khác

28

D80-D80.6

Thiếu hụt miễn dịch do thiếu hụt chủ yếu là kháng thể

29

D81-D81.9

Suy giảm miễn dịch kết hợp

30

D82.0

Hội chứng Wiskott-Aldrich

31

D82.1

Hội chứng Di George's

32

D82.2

Suy giảm miễn dịch kèm chứng ngắn chi

33

D83

Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến

34

D83.0

Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến do bất thường về số lượng và chức năng lympho B

35

D83.1

Suy giảm miễn dịch biến thiên chủ yếu do rối loạn điều hòa miễn dịch của lympho T

36

D83.2

Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến với tự kháng thể chống lympho B hoặc T

37

D84

Các suy giảm miễn dịch khác

38

D84.0

Khuyết thiếu kháng nguyên chức năng 1 của lymphocyte (LFA-1)

39

D84.1

Các khuyết thiếu của hệ thống bổ thể

40

D86-D86.9

Bệnh sarcoid

41

D89

Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác

42

D89.0

Tăng gammaglobulin máu đa dòng

Chương 4: Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hóa

43

E00-E00.2

Hội chứng thiếu iod bẩm sinh

44

E00.9

Hội chứng thiếu iod bẩm sinh

45

E03

Suy giáp khác

46

E05

Nhiễm độc giáp (cường giáp)

47

E06.3

Viêm giáp tự miễn

48

E07.0

Tăng tiết calcitonin

49

E20

Suy cận giáp

50

E21

Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp

51

E22

Cường tuyến yên

52

E23-E23.2

Suy tuyến yên và rối loạn khác của tuyến yên

53

E24-E24.8

Hội chứng Cushing

54

E25

Rối loạn thượng thận sinh dục

55

E25.8

Các rối loạn khác của thượng thận-sinh dục

56

E26-E26.1

Tăng aldosterone

57

E27.0-E27.2

Tăng hoạt vỏ thượng thận khác

58

E27.5

Tăng năng tủy thượng thận

59

E27.8; E27.9

Các rối loạn xác định khác của tuyến thượng thận

60

E28.2

Hội chứng buồng trứng đa nang

61

E28.3

Suy buồng trứng nguyên phát

62

E31

Rối loạn chức năng đa tuyến

63

E34.0

Hội chứng dạng carcinom

Chương 5: Rối loạn tâm thần và hành vi

64

F02.8

Sa sút tâm thần trong các bệnh xác định đã được phân loại ở phần khác

65

F06

Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể

66

F20

Tâm thần phân liệt

67

F31

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

68

F33

Rối loạn trầm cảm tái diễn

70

F72

Chậm phát triển tâm thần nặng

71

F73

Chậm phát triển tâm thần nghiêm trọng

72

F80.3

Mất ngôn ngữ mắc phải do động kinh

73

F84.0

Tính tự kỷ ở trẻ em

74

F84.2

Hội chứng Rett

Chương 6: Bệnh của hệ Thần kinh

75

G06-G06.2

Áp xe và u hạt trong sọ và trong tủy sống

76

G07

Áp xe và u hạt trong sọ và trong tủy sống trong bệnh phân loại nơi khác

77

G09

Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

78

G12-G12.9

Teo cơ do tủy sống và hội chứng liên quan

79

G13-G13.8

Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác

80

G23-G23.9

Bệnh thoái hóa khác của hạch đáy não

81

G25-G25.9

Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động khác

82

G26

Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động

83

G31

Bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh

84

G31.0

Teo não khu trú

85

G31.9

Bệnh thoái hóa hệ thần kinh, không xác định

86

G32

Bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh, trong bệnh phân loại nơi khác

87

G35

Xơ cứng rải rác

88

G40-G40.9

Động kinh

89

G53.3

Liệt nhiều dây thần kinh sọ trong bệnh u (C00-D48)

90

G91-G91.8

Tràn dịch não

91

G93.0-G93.6

Nang não

92

G94.0-G94.2

Tràn dịch não trong bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật phân loại nơi khác (A00-B99)

93

G95.0-G95.2

Bệnh rỗng tủy sống và rỗng hành não

Chương 7: Bệnh Mắt và phần phụ

94

H35.1

Bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non trên 2 mắt

95

H47.6

Bệnh vỏ não thị giác

96

H54

Mù lòa và khiếm thị

97

H54.0

Mù cả hai mắt

98

H54.1

Mù lòa 1 mắt và khiếm thị mắt kia

99

H54.2

Khiếm thị 2 mắt

100

H17

Sẹo và đục giác mạc 2 mắt

Chương 8: Bệnh tai và xương chũm

101

H91.3

Câm điếc, không phân loại nơi khác

Chương 9: Bệnh hệ tuần hoàn

102

I50-I51.3

Suy tim

103

I60-60.9

Xuất huyết dưới màng nhện

104

I61-I61.9

Xuất huyết trong não

105

I63-I63.9

Nhồi máu não

106

I68.1

Viêm động mạch não trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân loại nơi khác

107

I69.0-I69.4

Di chứng xuất huyết dưới màng nhện

Chương 10: Bệnh hệ hô hấp

108

J95.3

Suy chức năng phổi mạn sau phẫu thuật

109

J99.1

Bệnh hô hấp trong bệnh mô liên kết lan tỏa khác

Chương 11: Bệnh hệ Tiêu hóa

110

K50

Bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng)

Chương 12: Bệnh của da và mô dưới da

111

L40

Vảy nến

Chương 13: Bệnh của hệ cơ, xương, khớp và mô liên kết

112

M08.1

Viêm cột sống dính khớp thiếu niên

113

M32

Lupút ban đỏ hệ thống

114

M33-M33.4

Viêm đa cơ và da

115

M34-M34.9

Xơ cứng toàn thể

116

M43-M43.9

Các dị tật khác của cột sống

117

M54.1

Bệnh rễ thần kinh tủy sống

118

M85.2

Quá sản xương sọ

Chương 14: Bệnh của hệ tiết niệu - sinh dục

119

N18.0

Bệnh thận giai đoạn cuối

120

N27.1

Thận teo nhỏ, hai bên

Chương 16: Một số bệnh xuất phát trong thời kỳ chu sinh

121

P10-P10.9

Rách, vỡ và chảy máu nội sọ do chấn thương cuộc đẻ

122

P11-P11.5

Chấn thương khác của cuộc đẻ đến hệ thống thần kinh trung ương

123

P21.0

Ngạt nặng lúc đẻ có di chứng

124

P52-P52.9

Chảy máu nội sọ không do chấn thương của thai và trẻ sơ sinh

125

P57-P57.9

Vàng da nhân xám có di chứng

Chương 17: Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể

126

Q00-Q00.2

Dị tật không não và các dị tật tương tự

127

Q01

Thoát vị não

128

Q02

Tật đầu nhỏ

129

Q03-Q03.9

Não úng thủy bẩm sinh

130

Q04-Q04.9

Dị tật bẩm sinh khác của não

131

Q05-Q05.9

Nứt đốt sống

132

Q06-Q06.9

Dị tật bẩm sinh thừng cột sống khác

133

Q07-Q07.9

Dị tật bẩm sinh khác của hệ thần kinh

134

Q11-Q11.1

Dị tật không có mắt, mắt bé, mắt to

135

Q12-Q12.2

Các dị tật bẩm sinh của thủy tinh thể

136

Q13.0-Q13.3

Tật khuyết mống mắt

137

Q14.1

Dị tật bẩm sinh võng mạc

138

Q14.2

Dị tật bẩm sinh đĩa thị giác

139

Q16.0

Dị tật thiếu tai bẩm sinh

140

Q21.3

Tứ chứng Fallot

141

Q22

Các dị tật bẩm sinh của van ba lá và động mạch phổi

142

Q22.0

Teo van động mạch phổi

143

Q33.6

Thiếu sản và loạn sản phổi

144

Q44.2

Teo đường mật

145

Q45.0

Không phát triển, bất sản và giảm sản tụy

146

Q50.0

Không có buồng trứng bẩm sinh

147

Q56-Q56.4

Không xác định giới tính và hội chứng giả lưỡng giới

Chương 19: Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài

148

S01

Vết thương sọ não hở (có di chứng lâu dài ảnh hưởng đến khả năng lao động, sinh hoạt)

149

S06

Tổn thương nội sọ

150

S06.2

Tổn thương não lan tỏa

151

S06.5

Chảy máu dưới màng cứng

152

S06.6

Chảy máu dưới màng nhện chấn thương

153

S06.7

Tổn thương nội sọ có hôn mê kéo dài

154

S06.8

Tổn thương nội sọ khác

155

S06.9

Tổn thương nội sọ không đặc hiệu

156

S13.0

Vỡ sang chấn của đĩa liên đốt cổ

157

S13.3

Sai khớp phức tạp của cổ

158

S14

Tổn thương dây thần kinh và tủy sống (đoạn) cổ

(*) Theo Bảng phân loại bệnh tật Quốc tế ICD 10

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47.150

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!