Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/2023/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 21/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Không kỳ thị, trù dập người tố cáo vi phạm doping trong thể thao

Ngày 21/02/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

Theo đó, bổ sung thêm 01 hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới.

Đó là hành vi kỳ thị, trù dập người tố cáo hành vi vi phạm doping.

Như vậy, kể từ ngày 15/4/2023 có 11 hành vi vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới bao gồm 01 hành vi được bổ sung như trên và 10 hành vi được quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL , đơn cử:

- Có chất bị cấm hoặc các chất chuyển hóa hoặc các dấu vết của chất bị cấm trong mẫu xét nghiệm của vận động viên.

- Sử dụng chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm.

- Lảng tránh, từ chối hoặc bỏ lỡ việc lấy mẫu thử mà không phải vì lý do bất khả kháng sau khi có thông báo.

- Vi phạm các yêu cầu liên quan đến sự có mặt của vận động viên để kiểm tra doping ngoài thi đấu.

- Làm sai lệch hoặc gây cản trở đối với bất kỳ công đoạn nào của việc kiểm tra doping.

- Sở hữu chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm.

- Buôn bán chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/4/2023.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2023/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TT-BVHTTDL NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DOPING TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT- BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

1. Bổ sung khoản 11 Điều 4 như sau:

“11. Kỳ thị, trù dập người tố cáo hành vi vi phạm doping.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Hội đồng Miễn trừ do điều trị

1. Trưởng ban tổ chức giải thành lập Hội đồng Miễn trừ do điều trị để xem xét tính hợp lý trong điều trị bệnh đối với hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên đăng ký thi đấu tại giải. Trường hợp không thành lập Hội đồng Miễn trừ do điều trị, ban tổ chức giải gửi hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên tới Trung tâm Doping và Y học thể thao để xem xét.

2. Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao thành lập Hội đồng Miễn trừ do điều trị để xem xét tính hợp lý trong điều trị bệnh đối với các hồ sơ sau:

a) Hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên do ban tổ chức giải gửi theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

3. Hội đồng Miễn trừ do điều trị có 05 hoặc 07 thành viên, gồm các chuyên gia y tế, làm việc theo nguyên tắc dân chủ, biểu quyết theo đa số và phù hợp với quy định của Bộ luật phòng, chống doping thế giới.

4. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này quyết định thay đổi thành viên Hội đồng miễn trừ do điều trị trong trường hợp có lý do, căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư, khách quan trong khi làm nhiệm vụ. Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng miễn trừ do điều trị phải nêu rõ lý do, căn cứ của việc thay đổi.

5. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Miễn trừ do điều trị, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên đăng ký thi đấu tại giải, ban tổ chức giải hoặc Trung tâm Doping và Y học thể thao thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên và nêu rõ lý do.

6. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Miễn trừ do điều trị, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, Trung tâm Doping và Y học thể thao thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên và nêu rõ lý do.

7. Văn bản chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên của ban tổ chức giải chỉ có giá trị trong giải đấu. Văn bản chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên của Trung tâm Doping và Y học thể thao có giá trị trong thời hạn cụ thể, phù hợp với hồ sơ y tế của vận động viên và theo Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị của Tổ chức phòng, chống doping thế giới.”

Điều 2. Thay thế cụm từ của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

Thay thế cụm từ “có từ 05 đến 07 thành viên” bằng cụm từ “có 05 hoặc 07 thành viên” tại khoản 3 Điều 12.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2023.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia;
- Ủy ban Olympic VN, Hiệp hội Paralympic VN;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Lưu: VT, TCTDTT (10), NTL (400).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 01/2023/TT-BVHTTDL

Hanoi, February 21, 2023

 

CIRCULAR

PROVIDING AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 17/2015/TT-BVHTTDL DATED DECEMBER 30, 2015 OF MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM OF VIETNAM ON ANTI-DOPING IN SPORTS

Pursuant to the Law on physical training and sports dated November 29, 2006 and the Law on amendments to the Law on physical training and sports dated June 14, 2018;

Pursuant to the Government’s Decree No. 112/2007/ND-CP dated June 26, 2007 elaborating and guiding the implementation of the Law on physical training and sports;

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2023/ND-CP dated January 16, 2023 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam;

At the request of the Director General of Vietnam Sports Administration;

The Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam promulgates a Circular providing amendments to the Circular No. 17/2015/TT-BVHTTDL dated December 30, 2015 of the Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam on anti-doping in sports.

Article 1. Amendments to Circular No. 17/2015/TT-BVHTTDL dated December 30, 2015 of Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam on anti-doping in sports

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “11. Acts to discriminate or retaliate against reporting on doping activities.”

2. Article 11 is amended as follows:

 “Article 11. Therapeutic Use Exemption (TUE) council

1. The TUE council shall be established by the head of the tournament organizing board to consider the TUE requests submitted by athletes who register for the tournament. If the TUE council is not established, TUE requests shall be sent to Vietnam Anti-doping and Sports Medicine Agency for consideration.

2. Director of Vietnam Anti-doping and Sports Medicine Agency shall establish a TUE council to consider the following TUE requests:

a) TUE requests submitted by tournament organizing boards as prescribed in Clause 1 of this Article;

b) TUE requests other than those specified in Point a of this Clause.

3. The TUE council is comprised of 05 or 07 members who are medical professionals, and shall work under the democratic principle and majority rule, and in compliance with the World Anti-Doping Code.

4. The competent officials mentioned in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall decide to replace members of TUE councils if there are sufficient grounds for determination that they are not impartial and objective during their performance of tasks. A decision on replacement of a member of TUE council must indicate reasons and grounds for the replacement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Within 10 working days from the receipt of the TUE request from an athlete other the one specified in Clause 5 of this Article, Vietnam Anti-doping and Sports Medicine Agency shall, based on conclusions given by the TUE council, give written approval for TUE request. In case of refusal, reasons for such refusal shall be provided for the athlete in writing.

7. A written approval for TUE request given by a tournament organizing board shall be only valid for that tournament. A written approval for TUE request given by Vietnam Anti-doping and Sports Medicine Agency shall be valid for a given period of time which is determined based on the athlete’s medical file and according to International Standards for TUEs of the World Anti-Doping Agency' (WADA)."

Article 2. Replacement of phrases in Circular No. 17/2015/TT-BVHTTDL dated December 30, 2015 of Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam 

The phrase “có từ 05 đến 07 thành viên” (“comprised of 05 - 07 members”) is replaced with the phrase “có 05 hoặc 07 thành viên” (“comprised of 05 or 07 members”) in Clause 3 Article 12.

Article 3. Effect

1. This Circular comes into force from April 15, 2023.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam for consideration.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.345

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!