Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 884/TB-BYT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 884/TB-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN VIẾT TIẾN TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK). Ngày 23/6/2016 tại TP. Hà Nội và ngày 06/7/2016 tại TP. HChí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch quốc gia về KSNK. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và các đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 500 đại biểu bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thtrưởng Y tế các Bộ, Ngành; Lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; đại diện các tổ chức trong và ngoài nước; Lãnh đạo Hội Kiểm soát nhiễm khun TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK, các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về KSNK của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; giải pháp cơ bản thực hiện thành công Chương trình KSNK tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới; một số nội dung về giá dịch vụ y tế và chi phí cho KSNK trong cơ cu giá thành dịch vụ y tế của Vụ Kế hoạch - Tài chính; kinh nghiệm trin khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK tại các đơn vị. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyn Viết Tiến đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, cụ th như sau:

1. Bộ Y tế đánh giá cao các kết quả đã đạt được về công tác KSNK kể từ năm 1997 đến nay

- Nhiều chính sách về KSNK đã được ban hành nhằm tăng cường năng lực KSNK.

- Hệ thống tổ chức KSNK được thiết lập và bước đầu hoạt động có hiệu quả từ Bộ Y tế đến các cơ sở khám chữa bệnh.

- Các cơ sở khám chữa bệnh đã bước đầu huy động nguồn lực cho các hoạt động KSNK.

- Hoạt động KSNK được triển khai thực hiện với chất lượng ngày càng cao tại hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh: Bước đầu thực hiện giám sát ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát tuân thủ các quy trình KSNK, giám sát vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh, từng bước chun hóa công tác khử khun, tiệt khun, tăng cường vệ sinh bệnh viện, chủ động phòng chống bệnh dịch...

Tuy nhiên, công tác KSNK vẫn còn rất nhiều thách thức đó là:

- Một số nhà quản lý đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh hiện nay vẫn chưa thấy hết vai trò, tầm quan trọng của công tác KSNK, do vậy, đầu tư cho hoạt động KSNK cũng như chính sách ưu đãi, thu hút những người làm công tác KSNK chưa phù hợp.

- Hệ thống tổ chức KSNK tại một số cơ sở khám chữa bệnh chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định.

- Nhân lực KSNK còn thiếu và yếu: Đa số nhân viên phụ trách khoa KSNK và nhng người trực tiếp làm công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, giặt là và vệ sinh bệnh viện chưa được đào tạo chuyên sâu. Đặc biệt bộ phận giám sát và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện đều thiếu nhân lực so với quy định và chưa được đào tạo chuyên sâu, do vậy chưa thực hiện được giám sát chủ động, liên tục các loại nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp và giám sát các vi sinh vật đa kháng kháng sinh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Nguồn lực cho KSNK còn hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác KSNK tại nhiều bệnh viện còn thiếu và chưa được đầu tư đúng mức.

- Công tác KSNK tại các bệnh viện hiện nay mới tập trung chủ yếu vào công tác giặt là, hấp sấy, quản lý chất thải mà chưa chú trọng vào công tác giám sát, bao gồm giám sát thực hành KSNK, giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và phát hiện kiểm soát bệnh dịch - một nhiệm vụ trọng tâm của công tác KSNK tại bệnh viện nhằm bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm bệnh cho người bệnh, nhân viên y tế trong bệnh viện và cộng đồng.

2. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK nhằm định hướng công tác KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016 - 2020 góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, cha bệnh bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục liên quan:

- Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK cho các đơn vị.

- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

- Giám sát KSNK.

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dn chuyên môn kỹ thuật về KSNK.

- Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về việc triển khai và tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK.

4. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Y tế các Bộ, ngành

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về KSNK của đơn vị dựa trên cơ sở của Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK và triển khai cho các cơ sở khám bệnh, cha bệnh trực thuộc thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động về KSNK.

- Phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan chuyên môn, các Hội KSNK thực hiện giám sát thường xuyên và đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động về KSNK tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc.

- Tổng hợp, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về KSNK của đơn vị gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

5. Giao các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về KSNK tại đơn vị dựa trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK của quốc gia và tỉnh, thành phố. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ số phấn đấu, giải pháp thực hiện, lộ trình thực hiện, đơn vị/người chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch hành động về KSNK tại đơn vị.

- Lập kế hoạch hằng năm về công tác KSNK để làm cơ sở thực hiện, đánh giá việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện gi Bộ Y tế, Sở Y tế theo yêu cầu để tổng hợp.

- Rà soát các nội dung về giá dịch vụ y tế và chi phí cho kim soát nhiễm khuẩn trong cơ cấu giá thành dịch vụ y tế; ưu tiên đầu tư nguồn lực cho công tác KSNK theo đúng quy định; bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu và tiến độ của Kế hoạch hành động về KSNK tại đơn vị.

- Định kỳ đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động về KSNK tại đơn vị và báo cáo cơ quan quản lý cp trên theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đcác đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Sở Y tế các tnh, TP trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Y tế các Bộ, ngành (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPB1, KCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

Nguyễn Xuân Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 884/TB-BYT ngày 31/08/2016 ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!