Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 718/2006/QĐ-UBTDTT về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 718/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 718/2006/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục Thể thao;
Căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn" gồm 6 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao, Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hóa thông tin - Thể thao, Cơ quan Thể dục thể thao các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Trọng Hỷ

QUY ĐỊNH

VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ngày 14 tháng 4 năm 2006)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là hướng dẫn viên cấp xã); nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn viên cấp xã; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên cấp xã.

 2. Hướng dẫn viên cấp xã là cán bộ không chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BNV-UBTDTT ngày 30/5/2005 của Ủy ban Thể dục thể thao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở địa phương.

Điều 2. Tiêu chuẩn hướng dẫn viên cấp xã

1. Ham thích thể dục thể thao, nhiệt tình tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

2. Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ do Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hóa – thông tin – Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

3. Kỹ thuật, phương pháp tập luyện, luật thi đấu về các môn thể thao; phương pháp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

4. Kiến thức về sức khỏe và vệ sinh thể dục thể thao.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hóa thông tin - Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên cấp xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch phát triển chung của ngành thể dục thể thao.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể ở từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và bảo đảm chế độ phụ cấp cho hướng dẫn viên cấp xã.

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của hướng dẫn viên cấp xã

1. Hướng dẫn viên cấp xã có trách nhiệm vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng tập luyện, thi đấu các môn thể thao; tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao ở cấp xã.

2. Hướng dẫn viên cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng. Mức phụ cấp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Thể dục thể thao quần chúng - Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban Thể dục thể thao để xem xét bổ sung, sửa đổi quy định cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 718/2006/QĐ-UBTDTT về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.033
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200