Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 67/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 15/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THỊ XÃ THÁI HÒA TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An;

Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số: 1677/TTr-SYT ngày 11/9/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 390/TTr-SNV ngày 08/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gọi: Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà.

2. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND thị xã Thái Hoà và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về các lĩnh vực: Y tế dự phòng, phòng chống HIV /AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Căn cứ kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã để xây dựng kế hoạch về y tế dự phòng, phòng chống HIV /AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã.

b) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã.

c) Quản lý các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành được Sở Y tế phân công.

d) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế phường, xã các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã.

e) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp phường, xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học về lĩnh vực liên quan.

g) Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ y tế thuộc lĩnh vực theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

i) Chịu trách nhiệm thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

4. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và 01-02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chức năng, nghiệp vụ: có 02 phòng

- Phòng Hành chính Tổng hợp

- Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

c) Các khoa chuyên môn: có 5 khoa

- Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

- Khoa Y tế công cộng

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Khoa xét nghiệm.

c) Nhiệm vụ của các khoa, phòng thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5. Biên chế.

Năm 2008 giao 26 biên chế (trong đó tiếp nhận từ TTYT dự phòng huyện Nghĩa Đàn sang 15 người), tuyển dụng mới 11 người. Hằng năm, căn cứ tình hình phát triển của đơn vị, Sở Y tế trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, tuyển dụng và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà; Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226