Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2007/QĐ-UBND về đề án xã hội hóa hoạt động Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010

Số hiệu: 66/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 12/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục - thể thao;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BYT ngay 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Thông tư số 91/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1456/TTr-YT ngày 31 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này đề án xã hội hóa hoạt động Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

ĐỀ ÁN

XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều thuận lợi để phát triển, nhưng cũng phải đương đầu với nhiều thách thức mới phải giải quyết. Đó là nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế.

Nghị quyết số 90/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao đều nhằm mục đích phát huy tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người nghèo được thụ hưởng các dịch vụ y tế ngày càng cao.

Để đẩy mạnh tiến trình thực hiện xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện đề án xã hội hóa y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 căn cứ trên các văn bản hướng dẫn như sau:

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần IV;

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ;

Quyết định số 2194/QĐ-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

Phần 1: hiện trạng hệ thống y tế và kết quả xã hội hóa hoạt động y tế.

I. Hiện trạng hệ thống y tế:

1. Hiện trạng hệ thống y tế công lập:

a) Hệ thống phòng bệnh:

- Tuyến tỉnh:

+ Trung tâm Y tế dự phòng.

+ Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội.

+ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

+ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

+ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.

- Tuyến huyện, thị, thành phố:

+ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Thành.

+ Đội Y tế dự phòng các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố còn lại.

- Tuyến xã:

+ Trạm y tế.

+ Nhân viên y tế thôn ấp.

+ Nhân viên sức khỏe cộng đồng (NVSKCĐ).

b) Hệ thống khám chữa bệnh:

- Tuyến tỉnh:

+ Bệnh viện đa khoa: hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, xếp hạng bệnh viện hạng II, Bệnh viện Bà Rịa 500 giường bệnh, Bệnh viện Lê Lợi 350 giường bệnh.

+ Bệnh viện chuyên khoa: mắt 30 giường bệnh và tâm thần 30 giường bệnh.

- Tuyến huyện:

+ Bệnh viện đa khoa Tân Thành: 50 giường bệnh.

+ Các huyện, thị xã còn lại: giường bệnh thuộc trung tâm y tế với tổng số 230 giường bệnh.

- Tuyến xã:

+ 6 phòng khám đa khoa khu vực, 74 trạm y tế.

Ngoài ra, còn có 5 đơn vị y tế ngành (dầu khí, công an, quân y, hải quân và bộ đội biên phòng) và một số nhà diều dưỡng của các bộ đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Tổng cộng trên địa bàn tỉnh có 1.345 giường bệnh, đạt tỷ lệ 13,78 (giường bệnh) GB/10.000 dân, 2.173 cán bộ y tế, đạt tỷ lệ 22,5 cán bộ y tế (CBYT)/10.000 dân, trong đó có 395 bác sĩ, đạt tỷ lệ 4,1 bác sĩ/10.000 dân.

2. Hiện trạng hệ thống y tế ngoài công lập:

Năm 2000, toàn tỉnh có 652 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó, 350 phòng khám bệnh ngoài giờ, 128 cơ sở y học cổ truyền, 174 cửa hàng, quầy hoặc đại lý thuốc. Theo điều tra của Bộ Y tế vào tháng 07 năm 1998, hệ thống hành nghề y - dược tư nhân đảm trách khám chữa bệnh khoảng 30 % những trường hợp bệnh tật thông thường.

Trong thời điểm hiện tại, toàn tỉnh không có bệnh viện tư nhân, có 981 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó có 439 phòng khám bệnh ngoài giờ, 184 cơ sở y học cổ truyền, 358 cơ sở hành nghề dược (01 Công ty cổ phần dược phẩm, 02 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược, 355 nhà thuốc, đại lý thuốc và hiệu thuốc).

II. Hiện trạng xã hội hóa hoạt động y tế:

1. Xã hội hóa hoạt động y tế trong hệ thống y tế công lập:

a) Kết quả:

a1) Lĩnh vực dự phòng và y tế cơ sở:

- Xây dựng cộng đồng trách nhiệm, chuyển biến nhận thức về xã hội hóa công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân:

+ Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp đã tích cực hỗ trợ ngành y tế triển khai các nội dung chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình y tế, xây dựng cơ sở vật chất tuyến xã… phục vụ tốt cho mục tiêu thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã.

+ Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình phối hợp liên ngành đẩy mạnh hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và triển khai thực hiện đưa các tiêu chí về gia đình sức khỏe, khu dân cư sức khỏe vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

+ Mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe đang được nỗ lực phát triển đến tận xã phường, thị trấn cùng với các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đưa các tin bài tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, lành mạnh. Nhờ vậy người dân đã có ý thức hơn trong việc tự chăm lo bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành các Hội nghề nghiệp y tế: Hội Đông y, Hội Dược học, Hội Nữ hộ sinh, Hội Điều dưỡng, Hội Châm cứu. Các hội đã hướng dẫn, động viên hội viên nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Hình thành mạng lưới nhân viên y tế thôn ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng để đẩy mạnh triển khai các chương trình y tế:

+ Hiện nay, trên toàn tỉnh đã có 911 nhân viên sức khỏe cộng đồng và 740 nhân viên y tế thôn ấp đang hoạt động, phủ đều khắp 83 xã (trung bình 10,98 nhân viên sức khoẻ cộng đồng /01 xã, 1 nhân viên sức khỏe cộng đồng/223 hộ gia đình và 1,48 nhân viên y tế thôn ấp/ấp).

+ Mạng lưới này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc cung cấp, phổ biến các kiến thức y tế tối thiểu cho người dân, hỗ trợ triển khai các chương trình về dân số, dinh dưỡng, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng và ngược lại giúp ngành y tế nắm được các thông tin cần thiết trên địa bàn quản lý.

- Vận động đưa lương y vào trạm y tế theo hình thức tự thu - tự chi:

+ Mô hình phát triển y học cổ truyền tại cơ sở, đưa lương y vào trạm y tế, hoạt động theo hình thức tự thu tự chi, vừa kế thừa được nguồn dược liệu sẵn có tại địa phương, vừa đưa mạng lưới y tế đến gần dân hơn, vừa phù hợp với khả năng kinh tế của người dân, nhất là người dân vùng nông thôn.

a2) Lĩnh vực khám chữa bệnh:

- Bảo hiểm Y tế:

+ Số người có thẻ bảo hiểm y tế trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng hàng năm, từ chiếm 23,48% dân số tỉnh vào năm 2004, tăng lên 31,02% dân số tỉnh vào năm 2005 và tăng lên chiếm 35,3% dân số tỉnh vào năm 2006. Trong đó, năm 2006 số người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc tăng 110% và số người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện tăng 127% so với năm 2005.

- Viện phí:

+ Mức tăng của nguồn kinh phí cung cấp từ thu viện phí và bảo hiểm y tế năm 2005 so với năm 2000: xấp xỉ 254% (tăng gấp 2,5 lần).

+ Tỷ lệ nguồn thu từ viện phí và bảo hiểm y tế trong tổng thu sự nghiệp y tế vào năm 2005 là 42,5%.

- Góp vốn đầu tư trang thiết bị:

+ Nhu cầu được thăm khám, chẩn đoán bằng các công nghệ mới luôn là nhu cầu bức xúc của người dân. Trong tình hình đó, cán bộ công nhân viên tại các đơn vị đã và đang đóng góp, đầu tư máy móc, trang thiết bị vào cơ sở y tế theo mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước đầu tư mặt bằng và cơ sở vật chất, cán bộ công nhân viên đầu tư máy móc kỹ thuật cao và chất xám.

+ Tổng giá trị trang thiết bị y tế đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 7% tổng giá trị về trang thiết bị y tế đang sử dụng tại các cơ sở y tế trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (không kể các xe cứu thương).

- Hình thành các dịch vụ hỗ trợ:

+ Xử lý rác thải y tế: hợp tác xã thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (được thành lập từ tháng 6 năm 2003) đảm nhiệm công tác thu gom, vận chuyển rác thải rắn y tế tại các cơ sở y tế và 175 cơ sở hành nghề y tư nhân và hành nghề y học cổ truyền tư nhân tại địa bàn thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa, gửi xử lý tại lò đốt rác thải rắn y tế tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi.

+ Phòng dịch vụ: tại Bệnh viện Lê Lợi với quy mô 10 phòng bệnh.

- Các hoạt động nhân đạo, từ thiện:

+ Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ em mồ côi - bệnh nhân nghèo tài trợ mổ mắt miễn phí cho 400 bệnh nhân mù nghèo.

+ Công tác hiến máu nhân đạo được duy trì và phát triển hàng năm với số lượt người cho máu khoảng 3.500 đơn vị máu mỗi năm.

+ Thành lập từ ngày 02 tháng 8 năm 2000, đến nay bếp ăn tình thương tại Bệnh viện (BV) Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi và 4 Trung tâm Y tế (TTYT)/bệnh viện tuyến huyện mỗi ngày phát nước, cháo, cơm miễn phí cho khoảng 500 - 1.000 lượt người.

b) Tồn tại:

- Các nhà đầu tư có khuynh hướng tập trung đầu tư xã hội hóa các máy móc, trang thiết bị trong các chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, vận chuyển bệnh nhân do có lượt người sử dụng đông, mau thu hồi vốn, sinh lời cao, ít đầu tư vào các máy móc, trang thiết bị trong các chuyên khoa giải phẫu bệnh, dinh dưỡng do chậm thu hồi vốn.

- Mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập chậm cập nhật (khám bệnh 1.000 - 2.000 đ/lượt bệnh nhân), không chi trả một số khoản dịch vụ, không đảm bảo trang trải hết các khoản chi tại cơ sở y tế.

- Mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng thấp, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi bỏ nhiều thời gian, công sức…Do đó, mạng lưới nhân viên sức khỏe cộng đồng, nhân viên y tế thôn ấp luôn biến động, ảnh hưởng đến việc triển khai các chương trình y tế.

- Bảo hiểm y tế tự nguyện mới triển khai nhưng nhiều lần thay đổi văn bản quy phạm pháp luật, bên cạnh việc người dân chưa thực sự nhận thức đúng ý nghĩa của bảo hiểm y tế nên mức độ phát triển còn chậm so với yêu cầu.

2. Hoạt động xã hội hóa y tế từ hệ thống y tế ngoài công lập:

a) Kết quả:

Đảm trách khám chữa bệnh khoảng 50% những trường hợp bệnh tật thông thường, đóng góp một phần quan trọng trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp giảm đáng kể gánh nặng ngân sách y tế cho nhà nước.

b) Tồn tại:

- Một bộ phận chủ cơ sở hành nghề y dược tư nhân chưa hoàn toàn nhận thức vai trò cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, có lúc có nơi vì chạy theo lợi nhuận cá nhân mà vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của ngành.

- Nhân lực y tế, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao như bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, II, thạc sỹ… khan hiếm. Đây là một nguyên nhân quan trọng làm cho việc hình thành các cơ sở điều trị ngoài công lập khó khăn.

- Các cơ sở hành nghề y tế ngoài công lập chỉ ở quy mô nhỏ, chủ yếu là phòng khám ngoài giờ, mới có 02 phòng khám đa khoa, hoàn toàn chưa có bệnh viện tư. Mức độ đầu tư trang thiết bị y tế do đó cũng thấp. Về chuyên môn chủ yếu giải quyết những trường hợp bệnh lý thông thường.

III. Yêu cầu phải xã hội hóa:

1. Xã hội hóa y tế trong lãnh vực phòng bệnh để huy động tối đa ý thức trách nhiệm và sự tham gia của xã hội vào quá trình triển khai thực hiện các chương trình y tế:

- Hệ thống phòng bệnh đảm trách nhiệm vụ phòng bệnh thông qua việc triển khai thực hiện chương trình phòng chống dịch, 10 mục tiêu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và khoảng hơn 10 chương trình y tế khác.

- Với khối lượng công việc như vậy, để bảo đảm đạt được các mục tiêu chuyên môn, việc xã hội hóa là yêu cầu tất yếu. Các hoạt động y tế phải gắn liền với sự tham gia tích cực của hệ thống cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp và đặc biệt là hệ thống nhân viên y tế thôn ấp và mạng lưới nhân viên sức khỏe cộng đồng (NVSKCĐ).

2. Xã hội hóa trong lĩnh vực chữa bệnh để hoàn chỉnh hệ thống điều trị, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được chăm sóc khi ốm đau, bệnh tật:

- Theo định hướng chung, đến năm 2010, bình quân trên toàn tỉnh phải đạt 25 giường bệnh/10.000 dân với tổng số giường bệnh là 2.640. Trong khi hiện tại mới chỉ có 1.345 giường bệnh, đạt tỷ lệ 13,78 giường bệnh/10.000 dân. Như vậy phải tăng thêm 1.295 giường bệnh. Trong đó:

+ Hệ thống y tế ngoài công lập: 4,8 giường bệnh/10.000 dân, khoảng 500 giường bệnh.

+ Hệ thống y tế công lập: 20,2 giường bệnh/10.000 dân, khoảng 2.140 giường bệnh. Hiện nay đã có 1.345 giường bệnh, như vậy phải tăng thêm 795 giường bệnh. Ngoài ra, dự kiến 25 giường bệnh thuộc Trung tâm Điều dưỡng -Phục hồi chức năng Bộ Công nghiệp sẽ chuyển về Biên Hòa nên tổng số giường bệnh phải tăng thêm là 820. Số giường bệnh trong hệ thống công lập tăng thêm bao gồm tăng 200 giường bệnh cho bệnh viện tỉnh, 210 giường bệnh các bệnh viện huyện và 410 giường bệnh cho các bệnh viện chuyên khoa.

(Phụ lục định hướng hệ thống khám chữa bệnh đến năm 2010)

Phần 2: ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ ĐẾN NĂM 2010.

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể về xã hội hóa để tăng cường chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động.

Phát triển hệ thống y tế công lập để giữ vai trò chủ đạo. Tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được thụ hưởng đầy đủ những dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao.

Phát triển y tế tư nhân, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ y tế, huy động các nguồn đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ và vật chất của xã hội cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010:

- 100% các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập đạt mức 4,8 giường bệnh/10.000 dân trong tổng số 25 giường bệnh/10.000 dân, tương đương 500 giường bệnh. Các cơ sở y tế ngoài công lập phấn đấu đảm bảo khoảng 60% nhu cầu khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân trong tỉnh.

- Tỷ lệ giường bệnh công lập đạt mức 20,2 giường bệnh/10.000 dân trong tổng số 25 giường bệnh/10.000 dân, tương đương 820 giường bệnh.

- Củng cố và đẩy mạnh bảo hiểm y tế bắt buộc. Từng bước phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện, phấn đấu đến năm 2010 thực hiện bảo hiểm y tế đạt ít nhất 60% dân số.

- Tổng giá trị trang thiết bị y tế đầu tư theo hướng xã hội hoá chiếm tỷ trọng khoảng 20% tổng giá trị về trang thiết bị y tế trên toàn tỉnh.

- 100% cơ sở điều trị công lập có bếp ăn tình thương.

- Thực hiện 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

II. Các nội dung và giải pháp

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, vận động toàn xã hội chủ động và tích cực tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:

a) Tăng cường nhận thức về xã hội hóa y tế trong Đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể để tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách về xã hội hóa trong các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, trong cộng đồng dân cư để có nhận thức đúng, đầy đủ, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

b) Triển khai thực hiện chiến lược truyền thông giáo dục sức khỏe đến năm 2010. Tiếp tục kiện toàn mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các loại hình truyền thông để nâng cao nhận thức và làm chuyển biến nhanh hành vi của người dân về chăm sóc sức khỏe, để người dân tự giác và chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe tạo thành phong trào “Toàn dân vì sức khỏe”.

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin thực hiện “Làng văn hóa sức khỏe” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

d) Củng cố và hoàn thiện mạng lưới nhân viên y tế thôn, ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng.

đ) Củng cố và phát huy hiệu quả chương trình phối hợp quân dân y trong phòng chống dịch bệnh và chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

e) Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong, ngoài tỉnh và ngoài nước hoạt động từ thiện về y tế, hỗ trợ các thiết bị y tế và tổ chức các đợt khám chữa bệnh từ thiện. Vận động cộng đồng xây dựng các quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi mắc phải bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cao.

2. Tiếp tục cải cách hành chính và phát triển hệ thống y tế công lập để giữ vai trò chủ đạo và bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh cho đa số người dân:

a) Thực hiện việc phân cấp cho các đơn vị y tế công lập theo hướng giao quyền tự chủ đầy đủ về tổ chức và quản lý theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính. Các đơn vị thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, hạch toán đầy đủ chi phí, cân đối thu chi nhằm phát huy tối đa tiềm năng để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi và cơ hội tiếp cận bình đẳng của nhân dân đối với các dịch vụ y tế.

b) Hoàn thành quy hoạch và đầu tư phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh để cung ứng ngày một tốt hơn các dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm đến năm 2010, bình quân trên toàn tỉnh đạt 25 giường bệnh/10.000 dân (phụ lục định hướng hệ thống khám chữa bệnh đến năm 2010).

c) Từng bước chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân ngoài công lập thực hiện các dịch vụ ngoài chuyên môn, kỹ thuật y tế như ăn uống, vệ sinh, giặt là, bảo vệ… trong các cơ sở y tế công lập để tập trung đầu tư các nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế (phụ lục các loại hình xã hội hóa hoạt động y tế đến năm 2010).

3. Huy động nguồn lực để xã hội hóa trong hệ thống y tế công lập:

a) Các cơ sở khám chữa bệnh huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, cá nhân để đầu tư nâng cấp trang thiết bị, phát triển các khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

b) Cụ thể hóa các định chế tài chính cho các loại hình kết hợp đầu tư giữa các cá nhân, tổ chức xã hội… và các đơn vị y tế công lập. Bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp về vật chất và tinh thần; về quyền sở hữu và thừa kế đối với phần vốn góp và lợi tức của các cá nhân, tập thể thuộc các thành phần kinh tế, các tập thể xã hội tham gia xã hội hóa theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn cụ thể của địa phương.

c) Các nguồn lực đầu tư theo hình thức xã hội hóa tập trung vào các nội dung sau đây:

- Các dịch vụ chuyên môn:

+ Đầu tư trang thiết bị chẩn đoán: Xquang, siêu âm, sinh hóa, huyết học…

+ Đầu tư trang thiết bị điều trị: hệ thống lọc thận, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy nha…

+ Ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế ngoài công lập.

+ Ký kết hợp đồng khám chữa bệnh cho các nhà máy, xí nghiệp.

+ Khám chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu.

- Các dịch vụ y tế không chuyên môn:

+ Xe chuyển viện.

+ Phòng dịch vụ.

+ Dinh dưỡng.

+ Giặt ủi.

Dự kiến, tổng mức đầu tư theo các loại hình hoạt động nói trên đến năm 2010 đạt giá trị khoảng 22.110 triệu đồng (phụ lục các loại hình xã hội hóa hoạt động y tế đến năm 2010).

4. Phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập:

a) Loại hình kêu gọi đầu tư ưu tiên: lĩnh vực khám, chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng để phát huy những tiềm năng về vị trí địa lý, môi trường, khí hậu, biển… của tỉnh.

- Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng.

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế.

- Bệnh viện Đa khoa tư nhân.

- Bệnh viện Y học cổ truyền.

Dự kiến đến năm 2010, hệ thống điều trị nội trú ngoài công lập sẽ có 04 đơn vị nói trên với tổng số giường bệnh là 500 (phụ lục các loại hình xã hội hóa hoạt động y tế đến năm 2010).

b) Nhu cầu được thăm khám, chẩn đoán, kể cả khám tổng quát, quản lý sức khỏe định kỳ của người dân ngày càng tăng cao, trong khi hệ thống công lập chưa đáp ứng được. Do đó, kêu gọi đầu tư thành lập hai Trung tâm Chẩn đoán Y khoa tại hai địa bàn quan trọng của tỉnh: Vũng Tàu và Bà Rịa (phụ lục các loại hình xã hội hóa hoạt động y tế đến năm 2010).

c) Từng bước hình thành và phát triển mạng lưới dịch vụ y tế tại nhà (chăm sóc mắt, chăm sóc sản phụ, chăm sóc bệnh nhân mãn tính…). Nghiên cứu hình thành loại hình Bác sỹ gia đình, giúp nhân dân phòng bệnh hiệu quả, phát hiện bệnh sớm và kịp thời.

đ) Thực hiện chính sách bình đẳng giữa khu vực y tế công lập và y tế ngoài công lập, giữa các cơ sở y tế trong nước với các cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài.

e) Hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập trong công tác chuyên môn: cơ sở y tế công lập và y tế ngoài công lập được ký kết hỗ trợ nhau về chuyên môn (cấp cứu, phẫu thuật, cận lâm sàng), về đào tạo, nghiên cứu khoa học và về các dịch vụ phi lâm sàng (xử lý rác, dinh dưỡng).

f) Địa phương tạo điều kiện tối đa về các chế độ ưu đãi theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập:

- Ưu đãi về cho thuê nhà, xây dựng cơ sở vật chất.

- Ưu đãi về giao đất, cho thuê đất.

- Ưu đãi về thuế.

- Ưu đãi về đào tạo cán bộ.

- Ưu đãi về huy động vốn đầu tư.

5. Phát triển bảo hiểm y tế:

a) Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Điều lệ bảo hiểm y tế. Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục kiến nghị Trung ương có những cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh bảo hiểm y tế tự nguyện.

b) Mở rộng diện các cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở điều trị, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận tiện, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

c) Củng cố và mở rộng diện đóng bảo hiểm y tế, thực hiện việc người có thẻ bảo hiểm y tế tự lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp, cả cơ sở y tế công lập (tuyến tỉnh, huyện, xã) và cơ sở y tế ngoài công lập.

d) Mở rộng các hình thức thanh toán giữa tổ chức bảo hiểm xã hội với các cơ sở khám chữa bệnh trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, quyền lợi của cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sự an toàn của Quỹ bảo hiểm y tế.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế:

Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện đề án, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả hàng năm về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp Sở Y tế soạn thảo các quy định cụ thể về phương thức, cơ chế tài chính cho các loại hình xã hội hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc thực hiện.

- Trên cơ sở nguồn lực của địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho đội ngũ nhân viên y tế thôn ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng.

3. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực y tế.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong quyết định đầu tư để bảo đảm có đủ cơ sở vật chất cho việc tăng thêm 1.095 giường bệnh công lập (để đạt 24 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2010).

4. Sở Nội vụ:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách bình đẳng giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập về thi đua khen thưởng, về đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội; có cơ chế, chính sách đặc biệt về đào tạo, thu hút, liên kết để nâng cao chất lượng chuyên môn tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

5. Sở Tài nguyên - Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với các cơ sở y tế ngoài công lập về sử dụng đất, thuê mướn đất phù hợp với Luật Đất đai hiện hành.

- Trong quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai, bảo đảm quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

6. Sở Văn hóa - Thông tin:

- Kiện toàn mạng lưới truyền thông tại các địa phương để cùng ngành y tế thực hiện các nội dung giáo dục sức khỏe.

- Phối hợp với ngành y tế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

7. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

- Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; có giải pháp khả thi để phát triển đối tượng và số lượng người mua thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt đối với bảo hiểm y tế tự nguyện. Củng cố và mở rộng diện đóng bảo hiểm y tế, thực hiện việc người có thẻ bảo hiểm y tế tự lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.

- Mở rộng diện các cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ, phối hợp ngành y tế để cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở điều trị, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận tiện, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn, tổ chức xã hội:

- Đề nghị phối hợp ngành y tế và Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tập hợp, khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước hoạt động từ thiện về y tế, hỗ trợ các thiết bị y tế và tổ chức các đợt khám chữa bệnh từ thiện; tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng bếp ăn tình thương tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thành lập Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo. Tận dụng các nguồn lực để chăm lo vấn đề ăn, nghỉ cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch phát triển xã hội hóa y tế phù hợp với chính sách chung của Nhà nước, với thẩm quyền được phân cấp và điều kiện đặc thù của từng địa phương. Có biện pháp huy động các nguồn lực tại chỗ để thực hiện xã hội hóa công tác y tế.

- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Thành lập các đoàn thanh kiểm tra liên ngành tại địa phương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ tại cơ sở. Có biện pháp xử lý kịp thời, đúng mức các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, giáo dục nhân viên y tế và cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật, ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình, ý thức vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Định kỳ sơ, tổng kết, kiểm tra đánh giá và có các giải pháp, biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xã hội hóa công tác y tế tại địa phương.

10. Các đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị y tế ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, thực hiện chủ trương về xã hội hóa công tác y tế trong phạm vi quản lý ngành./.

 

TÌNH HÌNH XÃ HỘI HÓA CÁC TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, DỊCH VỤ Y TẾ (đến 15 tháng 6 năm 2007 )

Stt

Loại hình

Tháng năm bắt đầu đưa vào sử dụng

Hình thức xã hội hóa

Tổng giá trị đầu tư

Ghi chú

Thuê của tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị

Tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị đầu tư, chia theo tỷ lệ

CBCNV trong đơn vị đầu tư, chia theo tỷ lệ

Vốn xã hội hoá 1 phần, nhà nước 1 phần

Khác

Xã hội hóa (triệu đồng)

Nhà nước (triệu đồng)

 

Bệnh viện Bà Rịa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Xã hội hóa TTB y tế

12/02/02

 

 

x

 

 

1.751,077

5.000

Giá trị còn lại của CSHT: 4.566 tr. đồng

 

Bệnh Viện Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Khu điều trị theo yêu cầu

10/1998

 

x

 

 

 

467,092

92,496

92,962

02

Máy phẫu thuật nội soi

3/2003

 

x

 

 

 

847

42

127,05

 

Trung tâm CSSKSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy siêu âm trắng đen

 

 

x

 

 

 

280,687

 

Giá trị còn lại: 40%

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy XQ

1998

 

x

 

 

 

250

 

Giá trị còn lại: 70%

 

Trung tâm Y tế thị xã Bà Rịa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy siêu âm màu

11/2006

 

 

x

 

 

721,680

 

 

02

Máy XQ

11/2006

 

 

x

 

 

270

 

 

03

Máy sinh hóa

11/2006

 

 

x

 

 

203,640

 

 

 

Trung tâm Y tế Châu Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy XQ

2002

 

 

x

 

 

80

 

Giá trị còn lại: 50%

02

Máy sinh hóa

2001

 

 

x

 

 

125

 

Đã thanh lý

 

Trung tâm Y tế Xuyên Mộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy siêu âm màu

3/2000

 

 

x

 

 

890

 

 

02

Máy sinh hoá

1/1999

 

 

x

 

 

100

 

 

03

Máy huyết học

6/2001

 

 

x

 

 

173

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

6.159,176

 

 

 

CÁC LOẠI HÌNH XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ ĐẾN 2010

Stt

Loại hình

Tháng, năm bắt đầu đưa vào sử dụng

Hình thức xã hội hóa

Tổng giá trị đầu tư

Ghi chú

Thuê của tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị

Tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị đầu tư, chia theo tỷ lệ

CBCNV trong đơn vị đầu tư, chia theo tỷ lệ

Vốn xã hội hóa 1 phần, nhà nước 1 phần

Khác

XHH (triệu đồng)

Nhà nước (triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Bệnh viện Bà Rịa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Máy móc trang thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Máy sinh hóa tự động

 

 

 

 

 

x

700

 

Hình thức XHH: sử dụng phần 40% còn lại của hoạt động XHH TTB y tế TT. CĐYK đang thực hiện

2

Máy Xquang tự động

 

 

x

 

 

 

40.000 USD

 

 

3

Nhũ ảnh

 

 

x

 

 

 

90.000USD

 

 

4

Loãng xương

 

 

x

 

 

 

40.000USD

 

 

II

Dịch vụ y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khám chữa bệnh tại các cơ quan, xí nghiệp

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Hợp đồng khám bệnh với các TTYT dự phòng

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Khám chữa bệnh tại nhà

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

Hổ trợ y tế tư nhân

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

Cung ứng dịch vụ tư vấn sức khỏe

 

 

 

 

 

x

 

 

 

6

Chuyển viện theo yêu cầu

 

 

 

 

 

x

 

 

 

III

Dịch vụ không y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa dinh dưỡng

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Phòng dịch vụ

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Các dịch vụ y tế khác tại bệnh viện

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Bệnh viện Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Răng giả và răng thẩm mỹ

 

 

 

 

 

Vốn ưu đãi hoặc vốn kích cầu của tỉnh

250

 

 

02

Máy đo độ loãng xương

 

 

 

 

 

 

1.400

50

 

03

Máy siêu âm xách tay

 

 

 

 

 

Vốn ưu đãi hoặc vốn kích cầu của tỉnh

220

 

 

04

Hệ thống X-Q CR

 

 

x

 

 

 

5.200

50

 

05

Lọc máu ngoài thận

 

x

 

 

 

 

2.800

1.500

 

06

Tán sỏi ngoài cơ thể

 

 

x

 

 

 

4.800

100

 

07

Máy HbA1C

 

 

 

 

 

Công ty đặt máy bán hoá chất

480

 

 

08

Máy đo chức năng hô hấp

 

 

 

 

 

Vốn tài trợ

90

 

 

09

Kính thuốc

 

 

x

 

 

 

200

 

 

 

Trung tâm Mắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phòng kính thuốc và khúc xạ

1/2008

 

x

 

 

 

500

 

 

02

Dịch vụ khám mắt tại nhà theo yêu cầu

1/2008

 

x

 

 

 

50

 

 

03

Phòng điều trị ngoại trú mắt: điện di, massage mắt, máy ion tĩnh điện

1/2008

 

x

 

 

 

80

 

 

 

Trung tâm Y tế thị xã Bà Rịa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy nội soi cổ tử cung

 

 

x

 

 

 

150

 

 

02

Máy nội soi tai, mũi, họng

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

Trung tâm Y tế Long Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy sinh hóa

 

x

 

 

 

 

45

 

 

 

Trung tâm Y tế Châu Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phòng lưu bệnh

 

 

 

x

 

 

 

 

 

02

Dịch vụ chăm sóc tại nhà

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Y tế Xuyên Mộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ không y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phòng lưu bệnh

2008

 

x

 

 

 

1.000

 

 

02

Vận chuyển bệnh nhân

2009

 

x

 

 

 

300

 

 

03

Ăn uống cho bệnh nhân

2009

 

x

 

 

 

200

 

 

 

Trung tâm Y tế dự phòng Tân Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Máy XQ

9/2007

 

 

x

 

 

300

 

 

02

Máy phân tích nước tiểu

9/2007

 

 

x

 

 

25

 

 

03

Máy sinh hóa

2008

 

 

x

 

 

100

 

 

04

Máy huyết học

2009

 

 

x

 

 

200

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

22.110

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2007/QĐ-UBND về đề án xã hội hóa hoạt động Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.442
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144