Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 647/QĐ-BNN-TY năm 2012 phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 647/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHỐNG CHẾ VÀ LOẠI TRỪ BỆNH DẠI NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y được ban hành theo Lệnh công bố của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12/5/2004;

Căn cứ vào Công văn số 99/TTg- KTN ngày 19/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại ở động vật và người;

Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ- BNN – TY ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh và loại trừ bệnh dại ở Việt Nam giai đoạn năm 2011 – 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012 trong khuôn khổ Chương trình quốc gia khống chế bệnh và loại trừ bệnh dại ở Việt Nam giai đoạn năm 2011 – 2015 (gọi chung là Chương trình). Nội dung chi tiết theo bản Kế hoạch đính kèm.

Điều 2. Trên cơ sở bản Kế hoạch này:

- Cục trưởng Cục Thú y chỉ đạo các đơn vi thuộc Cục Thú y triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn chuyên môn kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị chẩn đoán tại các khu vực, giám sát dịch tễ bệnh dại, lập bản đồ dịch tễ, thanh tra kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại, hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động trong Chương trình.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình phòng, chống bệnh dại của địa phương với các nội dung như: tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức đăng ký và quản lý đàn chó nuôi, tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo, giám sát và xử lý nhanh các ổ dịch dại, điều tra và quản lý các ổ dịch chó dại, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phòng chống bệnh dại cho cán bộ thú y địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Sở NN-PTNT, Chi cục TY các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

KHỐNG CHẾ VÀ LOẠI TRỪ BỆNH DẠI NĂM 2012
(Ban hành theo Quyết định số 647/QĐ-BNN-TY ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn năm 2011 – 2015” đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2731/QĐ- BNN - TY ngày 07 tháng 11 năm 2011, để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện theo Kế hoạch sau:

I. Mục tiêu:

1. Nâng cao nhận thức của người dân có chăn nuôi chó, mèo và cộng đồng trên địa bàn các tỉnh, thành phố về bệnh dại và phòng chống bệnh dại.

2. Nâng cao chất lượng hệ thống giám sát bệnh dại ở động vật của ngành thú y và chính quyền địa phương các cấp.

3. 80% đàn chó nuôi được quản lý.

4. 80% đàn chó nuôi được tiêm phòng vắc xin.

5. Số ca tử vong do bệnh dại giảm 30% so với số tử vong trung bình của năm 2011.

II. Nội dung:

2.1. Cục Thú y

2.1.1 Xây dựng tài liệu tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật

a/ In sách hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại:

Nội dung tuyên truyền: Cung cấp kiến thức cơ bản về bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh dại, Thông tư hướng dẫn số 48/2009/BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 về các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật.

Đối tượng tuyên truyền: Cấp phát miễn phí cho cán bộ thú y các tỉnh, thành phố. Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tái bản và cấp phát cho nhân viên thú y cơ sở và các chủ hộ chăn nuôi chó, mèo.

b/ In tờ rơi, pa-nô về biện pháp phòng, chống bệnh dại

Nội dung tuyên truyền: Các thông điệp, hình ảnh về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật và người.

Đối tượng: Cấp phát miễn phí cho cán bộ thú y các tỉnh, thành phố. Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tái bản và cấp phát cho nhân viên thú y cơ sở và các chủ hộ chăn nuôi chó, mèo.

c/ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Xây dựng các thông điệp, bản tin tuyên truyền phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh của địa phương.

- Xây dựng các thông điệp, bản tin tuyên truyền phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương, các đài truyền hình của địa phương.

- Tổ chức viết bài, thuê viết bài tuyên truyền trên một số báo, trang thông tin điện tử của báo mạng như: Nhân dân, Nông nghiệp Việt Nam,...

- Nội dung: Các thông điệp, bản tin về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng bệnh; kiến cơ bản về bệnh dại; kinh nghiệm về quản lý, đăng ký nuôi chó, mèo ở một số địa phương; những điển hình trong công tác tiêm phòng bệnh dại, mô hình an toàn về bệnh dại, tọa đàm về phòng chống bệnh dại, quảng bá về ngày thế giới phòng bệnh dại.

- Đối tượng: Tuyên truyền cho các chủ hộ có chăn nuôi chó, mèo, cán bộ thú y cơ sở, nhân dân.

2.1.2. Tập huấn chuyên môn kỹ thuật

- Đối tượng được tập huấn: cán bộ thú y của các Cơ quan Thú y vùng và Chi cục Thú y của 3 tỉnh, thành phố;

- Nội dung tập huấn: Những kiến thức về bệnh dại và các biện pháp phòng chống, công tác quản lý chó mèo, công tác giám sát bệnh dại, công tác tiêm phòng, kiểm dịch bệnh dại; quản lý dữ liệu và lập bản đồ dịch tễ bệnh dại.

Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ thú y của địa phương. Kinh phí tập huấn do ngân sách địa phương đảm bảo.

2.1.3.Tăng cường trang thiết bị chẩn đoán tại các khu vực:

- Tăng cường thiết bị chẩn đoán cho Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương tại Hà Nội (vùng miền Bắc), Cơ quan Thú y vùng IV tại Đà Nẵng (vùng miền Trung) và Cơ quan Thú y vùng vùng VI tại thành phố Hồ Chí Minh (vùng miền Nam).

- Trên cơ sở phòng xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật của các đơn vị nêu trên, bổ sung thêm một số trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác chẩn đoán, giám sát bệnh dại động vật tại 3 vùng Bắc, Trung và Nam.

2.1.4. Giám sát dịch tễ bệnh dại, lập bản đồ dịch tễ.

- Giao trách nhiệm cho 01 cán bộ chuyên trách tại mỗi Cơ quan Thú y vùng phụ trách về bệnh dại với nhiệm vụ: theo dõi thống kê số lượng chó, mèo; các ổ dịch dại, kết qủa số lượng chó được đăng ký, kết quả tiêm phòng chó, mèo 2 lần trong năm và tiêm bổ sung của các tỉnh trên địa bàn, tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh Dại về Cục Thú y.

- Giao trách nhiệm cho 01 cán bộ Cục Thú y (Phòng Dịch tễ) để tổng hợp số liệu, lập cơ sở dữ liệu bệnh dai, xây dựng bản đồ dịch tễ về bệnh Dại qua các năm.

2.2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.2.1. Xây dựng tài liệu tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật trên địa bàn

Trên cơ sở các tài liệu tuyên truyền của Cục Thú y và các nguồn tài liệu hợp lệ khác, tổ chức xây dựng các tài liệu tuyên truyền của địa phương cho các đối tượng có liên quan.

2.2.2 Tổ chức tuyên truyền: tuyên truyền phổ biến các văn bản Pháp luật, các qui định và các biện pháp phòng, chống bệnh dại bằng nhiều hình thức như: in tờ rơi, pa-nô về các biện pháp phòng, chống bệnh dại, viết các bài truyền thông về tính chất nguy hiểm và biện pháp phòng chống bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng,… Tuyên truyền đến mọi người thực hiện 05 không:

- Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với Chính quyền địa phương;

- Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng bệnh dại;

- Không nuôi chó thả rông;

- Không để chó cắn người

- Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.

2.2.2. Tập huấn: Tổ chức tập huấn những kiến thức về bệnh dại, công tác quản lý chó mèo, công tác điều tra và giám sát ổ dịch, tiêm phòng bệnh dại, quản lý ổ dịch, kiểm dịch và chống dịch khi có dịch xảy ra.

2.2.3. Giám sát và lập bản đồ dịch tễ bệnh dại các tỉnh

Giao trách nhiệm cho 01 cán bộ chuyên trách tại mỗi Chi cục Thú y cấp tỉnh phụ trách về bệnh dại với nhiệm vụ: theo dõi thống kê số lượng chó, mèo; các ổ dịch dại, kết qủa số lượng chó được đăng ký, kết quả tiêm phòng chó, mèo 2 lần trong năm và tiêm bổ sung của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh Dại, lập cơ sở dữ liệu bệnh dại của tỉnh và vẽ bản đồ dịch tễ bệnh.

3.2.4. Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh dại như: tuyên truyền quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng định kỳ, kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển, bắt và xử lý chó thả rông, giám sát phát hiện bệnh dại, điều tra và giám sát ổ dịch, quản lý ổ dịch dại.

III. Kế hoạch triển khai

3.1 Đối với Cục Thú y

- Tổ chức xây dựng các tài liệu tuyên truyền, hoàn thành trong Quí 2 năm 2012 để cấp phát cho các địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn ở Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về bệnh dại và các biện pháp phòng chống.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ thú y Cơ quan Thú y vùng và Chi cục Thú y các địa phương từ nay đến cuối năm 2012.

- Chỉ đạo Trung tâm Chẩn đoán Thú y TW và Cơ quan Thú y các vùng IV và vùng VI chuẩn bị thiết lập bộ phận chẩn đoán bệnh dại. Tổ chức mua máy móc, dụng cụ trang bị cho các phòng xét nghiệm bệnh dại và đưa vào sử dụng trong Quí 3-4/2012.

- Chỉ đạo bộ phận liên quan thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý bệnh dại trong toàn quốc, đưa vào sử dụng trong Quí 2/2012. Chỉ đạo các địa phương giám sát bệnh dại, thiết lập bản đồ dịch tễ phân bố của bệnh dại trên động vật năm 2012.

- Hướng dẫn các địa phương việc tiêm phòng bệnh dại, hỗ trợ công tác phòng chống bệnh dại theo đúng các qui định hiện hành.

3.2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộ Trung ương

Xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh dại năm 2012 của địa phương trong tháng 4/2012 (trước khi mùa hè tới). Cấp đủ kinh phí và tổ chức triển khai kế hoạch có hiệu quả, cần chú trọng các nội dung sau:

3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền: Xây dựng tài liệu tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện các quy định của Nghị định số 05/2007/NĐ-CP về phòng chống bệnh dại ở động vật và người.

3.2.2 Nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ thú y thực hiện công tác phòng chống bệnh dại. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong phòng chống bệnh dại cho cán bộ thú y địa phương.

Chi cục Thú y xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bệnh dại và lập bản đồ dịch tễ bệnh dại trên địa bàn.

3.2.3 Tổ chức tiêm phòng cho đàn chó nuôi trên địa bàn tỉnh:

- Phát động chiến dịch tiêm phòng cho chó, mèo 02 đợt chính: tháng 3- 4 và tháng 9 -10 hàng năm, hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó mới lớn và mua từ nơi khác về.

- Giao Trạm thú y huyện phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tiêm vắc xin dại chó tại các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch được phê duyệt; đồng thời quản lý việc tiêm phòng vắc xin dại tại các cơ sở hành nghề thú y trên địa bàn.

- Chi cục Thú y và Trạm Thú y phải có sổ theo dõi tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn. Phải cấp giấy chứng nhận tiêm phòng dại cho chủ nuôi chó mèo để quản lý.

3.2.4 Tổ chức quản lý đàn chó nuôi

- Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập sổ theo dõi số lượng chó nuôi, số hộ có nuôi chó trên địa bàn xã. Chi cục Thú y và Trạm Thú y phải có sổ theo dõi số lượng chó nuôi, số hộ có nuôi chó trên địa bàn tỉnh và huyện.

- Giao trách nhiệm cho thú y cấp xã và cấp trưởng thôn/ấp/khóm thống kê số lượng chó mèo và số hộ nuôi chó mèo để quản lý.

- Chủ vật nuôi phải thực hiện đăng ký chó với UBND xã và được cấp số

- Quản lý đàn chó thả rông: Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thành lập các đội chuyên trách bắt giữ chó mèo thả rông ở các khu đô thị, nơi đông dân cư hoặc chó mèo nghi bị mắc bệnh dại.

- Trạm thú y nuôi nhốt chó bị bắt, theo dõi sức khỏe và chờ chủ gia súc đến nhận; việc tiêu hủy chó chỉ thực hiện trong trường hợp không có người đến nhận (sau 72 giờ).

3.2.5 Xử lý khi có ổ dịch

3.2.5.1. Tổ chức chống dịch theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.

- Khai báo và xử lý khi phát hiện động vật nghi mắc bệnh dại: Khi phát hiện chó, mèo có dấu hiệu khác thường như bỗng nhiên trở nên hung dữ cào, cắn người hay động vật khác một cách vô cớ thì chủ nuôi phải khai báo ngay với trạm thú y hoặc nhân viên thú y xã hoặc trưởng ấp; đồng thời nhốt riêng chó, mèo nghi bệnh, không cho tiếp xúc với động vật cảm nhiễm xung quanh để theo dõi trong vòng 21 ngày.

- Tổ trưởng thú y: báo ngay với trạm thú y huyện bằng điện thoại khẩn cấp sau khi nhận được thông báo nghi chó, mèo mắc bệnh dại. Sau đó phải báo bằng văn bản ghi rõ tên, địa chỉ chủ vật nuôi, đặc điểm vật nuôi và các nội dung khác có liên quan gởi cho UBND xã, phường, thị trấn và Trạm thú y.

- Trạm Thú y:

+ Cử cán bộ đến kiểm tra xác minh sau khi nhận được thông báo của thú y viên cơ sở hoặc chủ vật nuôi; hướng dẫn chủ vật nuôi các biện pháp cách ly chó, mèo, động vật khác mắc bệnh, vệ sinh, khử trùng tiêu độc, đồng thời thông báo cho Trạm y tế nơi gần nhất để tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dại cho người.

+ Lấy mẫu bệnh phẩm đối với những con vật đầu tiên mắc bệnh trong phạm vi huyện, đồng thời nhanh chóng báo cáo và gửi mẫu về Chi cục Thú y. Kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu bệnh phẩm phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Cục Thú y.

- Chi cục Thú y: đề xuất với UBND tỉnh hoặc UBND huyện được ủy quyền ra quyết định tiêu hủy chó, mèo trong vùng dịch (trong trường hợp cần thiết), mà không cần chờ kết quả xét nghiệm.

3.2.5.2. Chẩn đoán bệnh:

- Đối với ổ dịch đầu tiên: Chi cục Thú y nhanh chóng gửi bệnh phẩm về Viện Pasteur (TPHCM) để chẩn đoán xác định bệnh.

- Các ổ dịch sau đó: nếu phát hiện chó, mèo có những triệu chứng điển hình của bệnh dại thì triển khai ngay các biện pháp chống dịch. Việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết.

3.2.5.3. Công bố dịch:

- Chi cục Thú y làm tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố dịch theo điều 17 của Pháp Lệnh Thú y và vùng dịch uy hiếp theo điều 19 của Pháp Lệnh Thú y.

- Trường hợp tỉnh, thành phố tiếp giáp với tỉnh đã công bố có dịch bệnh dại, Chi cục Thú y làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố các xã tiếp với các xã có dịch là vùng bị dịch nguy hiếp. Chó, mèo trong vùng dịch bị nguy hiếp phải được tiêm phòng 100%.

- Phạm vi công bố dịch:

+ Khi có 01 hoặc nhiều con vật mắc bệnh dại và có người chết vì bệnh dại ở một xã thì công bố xã đó có dịch và các xã xung quanh là các xã vùng nguy hiếp, nằm trong tình trạng báo động có nguy cơ cao bệnh dại xảy ra.

+ Khi có từ 05 xã trở lên trong 01 huyện có dịch thì công bố dịch trên địa bàn toàn huyện.

+ Khi có từ 05 huyện trở lên trong 01 tỉnh có dịch thì công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

3.2.5.4. Các biện pháp khác đối với ổ dịch:

- Tiêu hủy động vật chết, mắc bệnh, nghi mắc bệnh dại:

+ Tiêu hủy ngay chó, mèo chết do bệnh dại, chó mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh dại, chó mèo khỏe mạnh chưa được tiêm phòng bệnh dại và được nuôi, nhốt chung chuồng với chó mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại.

+ Phối hợp với ngành Y tế tìm chó cắn người, cách ly triệt để những con vật đã tiếp xúc trực tiếp với chó nghi dại (không được nhốt chung những con vật cảm nhiễm với bệnh dại), tiêm phòng vắc xin dại khẩn cấp cho chó, mèo ở vùng có dịch.

- Tất cả chó, mèo trên địa bàn xã có dịch phải được nhốt theo dõi trong vòng 15 ngày, tất cả các chó, mèo thả rông phải được tiêu hủy.

- Đối với trường hợp dịch xảy ra ở diện rộng; tiêu hủy tất cả chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chó, mèo chưa tiêm phòng không chờ kết quả xét nghiệm.

- Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực có dịch.

3.2.5.5 Công bố hết dịch Chi cục Thú y làm tờ trình gửi Chủ tịnh UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố hết dịch khi có đủ điều kiện công bố hết dịch theo quy định tại điều 14 của Nghị định số 05/2007/NĐ-CP, ngày 09/01/2007 của Chính phủ quy định phòng, chống bệnh dại ở động vật.

3.2.6. Kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển:

- Trạm Thú y: thực hiện kiểm dịch chó, mèo tại nơi xuất phát và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định đối với chó, mèo khỏe mạnh, đã được tiêm phòng vắc xin dại và còn thời gian miễn dịch bảo hộ.

- Trạm kiểm dịch:

+ Kiểm soát chó, mèo vận chuyển qua trạm kiểm dịch: tịch thu, tiêu hủy chó, mèo nghi mắc bệnh, chó mèo không có giấy chứng nhận kiểm dịch khi có địa phương trong nước công bố có dịch bệnh dại; Kiểm soát chó, mèo nhập vào tỉnh và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, cụ thể: chó, mèo nhập vào tỉnh không có giấy kiểm dịch; chưa tiêm phòng vắc xin dại; chó, mèo không rõ nguồn gốc.

+ Đối với chó, mèo có giấy chứng nhận kiểm dịch nơi xuất phát nhưng không hợp lệ thì tạm giữ để chủ hàng bổ sung hồ sơ.

+ Tăng cường kiểm soát các điểm mua bán và giết mổ chó, méo và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về kiểm dịch vận chuyển bị xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu mọi chi phí cho việc kiểm dịch, xử lý, tiêu hủy chó, mèo.

3.2.7 An toàn cho người tham gia phòng, chống dịch

- Chi cục Thú y tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của y tế hướng dẫn các biện pháp an toàn cho người tham gia phòng chống dịch bệnh dại theo qui định.

- Chi cục Thú y chịu trách nhiệm dự trữ và cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân phòng chống bệnh dại cho người tham gia phòng, chống bệnh dại.

IV. Cơ chế tài chính

4.1. Các hộ gia đình, cá nhân nuôi chó, mèo phải tự chi trả tiền vắc xin và công tiêm phòng cho chó, mèo.

4.2. Những người bị chó dại cắn phải tự chi trả tiền mua huyết thanh kháng dại và công tiêm phòng.

4.3. Chủ nuôi chó thả rông bị bắt phải trả tiền vắc xin, công tiêm phòng cho chó (trường hợp chưa tiêm phòng), tiền nuôi nhốt chó và tiền phạt theo qui định của UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

4.4. Ngân sách Trung ương đảm bảo:

- Xây dựng và phát hành các tài liệu tuyên truyền

- Tập huấn cho cán bộ thú y địa phương

- Xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh dại trong toàn quốc

4.5. Ngân sách địa phương đảm bảo:

- Kinh phí chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn, giám sát dịch tễ học, xây dựng bản đồ dịch tễ, tập huấn, hội thảo, họp triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết đánh giá, xây dựng và phát hành tài liệu, tổ chức thông tin tuyên truyền, dụng cụ bắt giữ chó và hệ thống bảo quản vắc xin của địa phương.

- Kinh phí hoạt động của đội bắt chó thả rông, nuôi nhốt, tiêu hủy chó thả rông bị bắt.

V. Tổ chức thực hiện

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại, thường trực là Cục Thú y.

- Cục Thú y: chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thú y các địa phương xây dựng kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại của địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống và loại trừ bệnh dại.

- Các Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí ngân sách theo dự án đã được phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Ban chỉ đạo của địa phương để phòng chống bệnh dại. Giao các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công an và chính quyền các cấp của địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại của địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 647/QĐ-BNN-TY năm 2012 phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50