Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 621/2006/QĐ-UBTDTT ban hành chương trình hành động của Ủy ban Thể dục Thể thao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 621/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 621/2006/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO


Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;
Căn cứ Quết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Xét đề nghị của ông vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban Thể dục thể thao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Danh Thái


CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 621/2006/QĐ-UBTDTT ngày 28 tháng 3 năm 2006  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành trước hết là cơ quan Ủy ban Thể dục thể thao và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực cho phát triển thể dục thể thao;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban thể dục thể thao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của ngành;

- Thực hiện ngay và có hiệu quả một số nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành trong năm 2006.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1.1. Rà soát hệ thống các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong sử dụng ngân sách chi sự nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng trụ sở làm việc. Căn cứ kết quả rà soát lập danh mục các định mức, tiêu chuẩn, chế độ còn thiếu, chưa phù hợp để có kế hoạch sửa đổi bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao thực hiện nhiệm vụ này từ quý II/2006.

1.2. Xây dựng phương án thực hiện khoán chi hành chính ở cơ quan Ủy ban Thể dục thể thao, trước hết khoán sử dụng điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm, xăng xe ôtô…

Văn phòng phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính thực hiện trong quý II/2006.

1.3. Ban hành Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về quản lý tài chính đối với các Liên đoàn thể thao quốc gia.

Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan xây dựng trình Lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao trong quý III/2006.

2. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Quý II năm 2006, Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn, Đảng ủy cơ quan tổ chức quán triệt các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình hành động của Ủy ban Thể dục thể thao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Thể dục thể thao.

- Báo thể thao Việt Nam, Tạp chí thể thao, Trang thông tin điện tử Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

3. Thực hiện công khai tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hạnh tiết kiệm, chống lãng phí

- Các Vụ, đơn vị thực hiện các quy định về công khai để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai trong các Vụ, đơn vị.

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Thể dục thể thao phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật, trước hết công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, ôtô công, công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác

- Các Vụ, đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai trong đơn vị và kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi về Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao để tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

4. Kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao trong phạm vi quản lý của mình kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công bố công khai kết quả xử lý trong cơ quan. Đối với trường hợp vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Năm 2006, Thanh tra Ủy ban Thể dục thể thao cần tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực sau: quản lý, sử dụng xe ô tô công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; mua sắm trang thiết bị làm việc; dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước; các chương trình quốc gia; quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của các đơn vị, liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác giám sát của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc thực hiện hệ thống các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực:

5.1. Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước:

- Vụ Kế hoạch và tài chính thực hiện nghiêm các khâu lập và phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách cho các Vụ, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán và định mức, tiêu chuẩn.

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Sử dụng ngân sách cho các hoạt động tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, đi công tác, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí theo đúng quy định của Nhà nước.

- Các đơn vị sự nghiệp phải chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính gắn với tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và đẩy mạnh thực hiện hoạt động xã hội hóa trong các hoạt động của mình.

- Viện Khoa học Thể dục thể thao rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cần ưu tiên đã được cấp có thẩm quyền tuyển chọn và phê duyệt. Tiến hành đánh giá và lập danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai chậm không đúng tiến độ, không có hiệu quả trình Lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao đình chỉ và điều chuyển kinh phí cho các đề án, dự án khoa học và công nghệ khác có hiệu quả. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước phần kinh phí sử dụng không đúng mục đích, sai chế độ quy định.

- Vụ Thể thao thành tích cao I, II, Vụ Thể dục thể thao quần chúng tiến hành rà soát, đảm bảo các điều kiện để thực hiện Chương trình quốc gia về thể thao, Chương trình phát triển thể dục thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 theo đúng tiến độ và có hiệu quả, giảm chi phí quản lý chương trình, giảm chi phí trung gian, tập trung kinh phí chương trình cho đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

5.2. Đầu tư, xây dựng cơ bản:

Vụ Kế hoạch tài chính rà soát lại danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch:

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: phải thẩm định lại phương án đầu tư, rà soát lại quy hoạch xem xét lại các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, thị trường, nguồn vốn nếu xét thấy đầu tư không hiệu quả thì trình lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao quyết định không đầu tư.

- Đối với dự án đang đầu tư: rà soát, tính toán, nếu thấy cần thiết thì phải sửa đổi, bổ sung giải pháp kỹ thuật, thay đổi quy mô, công nghệ phù hợp. Nếu xét thấy đầu tư không hiệu quả thì trình lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao quyết định dừng đầu tư.

Năm 2006, các Vụ, đơn vị phải hoàn thành việc thanh toán trả nợ khối lượng dự án của các năm trước và các dự án đã hoàn thành quyết toán vốn đầu tư, trả nợ vốn tín dụng ưu đãi, thu hồi những khoản đã ứng thực hiện những năm trước.

5.3. Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc:

Vụ Kế hoạch tài chính tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, trụ sở làm việc để bố trí hợp lý, tiết kiệm; trình lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao thu hồi ngay các diện tích đất đai, trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích như cho thuê, cho mượn, làm nhà ở, sản xuất kinh doanh để thực hiện điều chuyển cho những Vụ, đơn vị trực thuộc có nơi làm việc còn thiếu hoặc quá chặt.

5.4. Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị:

- Hàng năm, Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao kiểm kê toàn bộ tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đã cung cấp cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban. Thu hồi những tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích điều chuyển cho những Vụ, đơn vị không có hoặc chưa đủ. Thanh lý đối với tài sản, phương tiện, trang thiết bị đã hết khấu hao.

- Viện Khoa học Thể dục thể thao khẩn trương thanh quyết toán các trang thiết bị phục vụ SEA Games 22, phối hợp với Vụ Thể thao thành tích cao I, II, Vụ Kế hoạch tài chính lập kế hoạch phân bổ các trang thiết bị cho các đơn vị sử dụng có hiệu quả.

- Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Vụ Thể thao thành tích cao I, II và Vụ Thể dục thể thao quần chúng kiểm kê toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể thao đã cung cấp. Thu hồi những trang thiết bị, dụng cụ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích điều chuyển cho những đơn vị không có hoặc chưa đủ.

5.5. Đào tạo, quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thời gian làm việc.

- Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ rà soát lại việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tránh tình trạng tuyển dụng, sử dụng không phù hợp với chuyên môn, ngành nghề được đào tạo; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức để sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có.

- Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm tăng cường tổ chức việc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, giám sát việc thực hiện nội quy về kỹ luật và các quy định về sử dụng thời gian làm việc.

5.6. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty thể thao Việt Nam

- Vụ Kế hoạch tài chính tăng cường giám sát đối với Công ty thể thao Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao; giám sát việc quyết định đầu tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê theo thẩm quyền; giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh và chi phí quản lý của Công ty.

- Công ty Thể thao Việt Nam căn cứ vào các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí xây dựng, ban hành các cơ chế, quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao; thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí vốn, tài sản, lao động trong Công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2006 và hàng năm, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có kiểm tra, sơ kết, uốn nắn kịp thời.

Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về tình hình thực hiện Chương trình./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 621/2006/QĐ-UBTDTT ban hành chương trình hành động của Ủy ban Thể dục Thể thao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210