Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch vốn Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2” sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) năm 2017

Số hiệu: 574/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH VỐN DỰ ÁN “CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2” SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BYT ngày 10/01/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2017 của dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BYT ngày 10/01/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 của dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 tại Tờ trình số 01/TTr-BQLDA ngày 17/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2” sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) năm 2017 với tổng kinh phí thực hiện là 76.739,0 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ADB: 68.406,0 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 8.333,0 triệu đồng.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2” chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trong năm 2017 theo những nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả; quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách theo quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2” và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (CPMU);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN “CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2” SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 574/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần thứ nhất

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên Dự án:

Tiếng Việt: Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2.

 

Tiếng Anh: Second period of Health care in Lâm Đồng province Project.

2. Số hiệu khoản vay:

3038-VIE (SF).

3. Tên nhà tài trợ:

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

4. Cơ quan chủ quản:

Bộ Y tế.

5. Chủ Dự án:

Bộ Y tế.

6. Đơn vị thực hiện dự án:

Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2”.

7. Địa điểm thực hiện:

Tỉnh Lâm Đồng.

8. Thời gian thực hiên:

2014 - 2019.

I. Mục tiêu của Dự án

1. Mục tiêu chung:

Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Lâm Đồng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe (CSSK) ngày càng cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thiệt thòi khác, góp phần hướng tới đạt được các mục tiêu 4 và 5 của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

2. Mục tiêu cụ thể:

Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở thông qua việc (i) cải thiện cơ sở vật chất: Xây mới Phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV), nâng cấp Trung tâm Y tế (TTYT) huyện bao gồm hệ thống xử lý chất thải; (ii) cung cấp trang thiết bị và hệ thống quản lý thông tin y tế cho các tuyến tỉnh, huyện, xã và túi y tế thôn bản; (iii) phát triển nguồn nhân lực y tế thông qua các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn trên lĩnh vực chuyên môn và năng lực quản lý và (iv) hỗ trợ tiếp cận dịch vụ CSSK có chất lượng tại cộng đồng.

II. Các hợp phần của Dự án

1. hợp phần A: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã:

- Tiểu hợp phần A1: Cải thiện dịch vụ y tế tại tuyến xã và tuyến phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV);

- Tiểu hợp phần A2: Tăng cường dịch vụ CSSK dựa vào cộng đồng.

2. Hợp phần B: Cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại Trung tâm y tế (TTYT) các huyện:

- Tiểu hợp phần B1: Cải thiện chất lượng và tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế tại TTYT huyện;

- Tiểu hợp phần B2: Phát triển nguồn nhân lực y tế.

3. Hợp phần C: Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến:

- Tiểu hợp phần C1: Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến;

- Tiểu hợp phần C2: Thực hiện và quản lý Dự án hiệu quả.

III. Tổng vốn thực hiện Dự án tại tỉnh Lâm Đồng

Nguồn vốn

Ngân sách (USD)

Tỷ lệ (%)

Vốn vay ưu đãi từ ADB

12.821.614

90,2

Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước, Trong đó:

1.390.962

9,8

- Xây dựng cơ bản

671.670

4,7

- Hành chính sự nghiệp

719.292

5,1

Tổng ngân sách

14.212.576

100

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016

I. Kế hoạch vốn được giao năm 2016

1. Kế hoạch vốn năm 2016 được Bộ Y tế giao:

- Kế hoạch hoạt động của Bộ Y tế giao cho tỉnh Lâm Đồng năm 2016 được duyệt theo Quyết định số 513/QĐ-BYT, ngày 19/02/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2016 Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ.

- Kế hoạch vốn của Bộ Y tế giao cho tỉnh Lâm Đồng năm 2016 được duyệt theo Quyết định số 516/QĐ-BYT ngày 19/02/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch vốn năm 2016 Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ; Tổng vốn giao năm 2016: 25,763 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ADB năm 2016: 21.988 triệu đồng;

+ Đối ứng (NSNN) năm 2016: 3.775 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 2.305 triệu đồng, ngân sách trung ương: 1.470 triệu đồng).

2. Kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao trong năm 2016:

- Kế hoạch vốn UBND tỉnh giao năm 2016 (Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 22/01/2016) cho Dự án là 7.500 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn ngoài nước: 5.000 triệu đồng;

+ Đối ứng (NS trung ương) 2.500 triệu đồng.

- Ngoài ra, ngân sách tỉnh giao cho Dự án để thực hiện các hoạt động mang tính chất sự nghiệp (Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015) năm 2016 là: 2.350 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016

1. Công tác đào tạo:

a) Đào tạo dài hạn:

- Cừ 13 cán bộ đi đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I

- Cử 18 cán bộ đi đào tạo liên thông bác sỹ, dược sỹ đại học.

- Cung cấp học bổng cho 07 học sinh người dân tộc thiểu số học tại trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

- Đào tạo chuyên khoa định hướng 9-12 tháng: PPMU đã khảo sát nhu cầu của các đơn vị và đã lập danh sách gồm 13 học viên đăng ký đào tạo chuyên ngành Hồi sức cấp cứu gửi CPMU

b) Đào tạo ngắn hạn:

- Mở 03 lớp đào tạo lại y tế thôn bản cho 90 học viên.

- Mở 04 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế tuyến xã với 120 học viên.

- Mở 02 lớp tập huấn làm mẹ an toàn cho 60 bác sĩ của tuyến y tế cơ sở.

- Mở 02 lớp tập huấn làm mẹ an toàn cho 60 nữ hộ sinh.

- Mở 01 lớp đào tạo mới y tế thôn bản với 40 học viên tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

2. Hoạt động cộng đồng:

- Tổ chức triển khai và hoàn thành hoạt động khám, chữa bệnh cộng đồng tại 22 xã thuộc 5 huyện: Đạ Tẻh, Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Đương, Lâm Hà; hoạt động này đã hoàn thành, hiện đang tiến hành thủ tục thanh toán.

- Tổ chức và hoàn thành chiến dịch truyền thông cộng đồng và giáo dục nhóm nhỏ: Đã lập kế hoạch triển khai tại huyện Đạ Tẻh.

3. Hoạt động đấu thầu:

a) Thuê tuyển tư vấn cho Dự án: Đã tổ chức lựa chọn tư vấn cá nhân làm việc cho Ban Quản lý Dự án tỉnh (PPMU); kết quả: Đã hoàn thành việc lựa chọn được 02 vị trí tư vấn (01 cán bộ Dự án - điều phối/đào tạo và 01 cán bộ đấu thầu/xây dựng cơ bản) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ; hiện đang chờ ADB phê duyệt trước khi ký hợp đồng.

b) Mua sắm trang thiết bị: Theo kế hoạch năm 2016, PPMU thực hiện mua sắm 03 gói thầu:,

- Mua sắm thiết bị văn phòng và đồ gỗ cho PPMU: Đã lập xong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh trình CPMU hiệp y ngày 27/10/2016. Hoạt động này đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 12/2016.

- Mua sắm thiết bị y tế bổ sung cho các Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa khu vực 02 huyện nghèo Đam Rông và Đạ Tẻh (gói thầu G14/1): PPMU đã ký hợp đồng với nhà trúng thầu (thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày; thời gian hoàn thành gói thầu: 25/12/2016; giá trúng thầu: 2.148 triệu đồng).

- Mua sắm thiết bị vệ sinh Bệnh viện cho BV II và TTYT các huyện (gói thầu G15/1): PPMU đã ký hợp đồng với nhà trúng thầu (thời gian thực hiện hợp đồng là 50 ngày; thời gian hoàn thành gói thầu: 15/12/2016; giá trúng thầu là 2.109 triệu đồng).

4. Xây dựng cơ bản:

a) Xây mới 09 Phòng khám Đa khoa khu vực và nâng cấp TTYT huyện Lâm Hà và Đạ Huoai:

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn tư vấn khảo sát địa chất địa hình, Sở Xây dựng thẩm định dự toán cho 09 công trình xây mới Phòng khám Đa khoa khu vực và nâng cấp 02 TTYT huyện Lâm Hà và Đạ Huoai.

PPMU đã tiến hành lựa chọn nhà thầu và hoạt động khảo sát địa chất, địa hình đã hoàn thành; kết quả khảo sát địa chất, địa hình của các công trình xây dựng đã gửi cho Công ty tư vấn thiết kế của CPMU sử dụng để lập thiết kế kỹ thuật.

b) Sửa chữa văn phòng làm việc của PPMU:

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được Sở Xây dựng thẩm định dự toán, PPMU đã lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) và đã hoàn thành vào tháng 11/2016.

5. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016:

Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 giải ngân 9,899 triệu đồng (chiếm 36,3% kế hoạch năm 2016), trong đó: Vốn ADB là 8.271 triệu đồng (chiếm 37,6%), vốn đối ứng sự nghiệp là 1.628 triệu đồng (chiếm 30,8%).

III. Đánh giá chung:

1. Mặt làm được: Tất cả các hoạt động do địa phương thực hiện đến 31/12/2016 được hoàn thành theo kế hoạch.

2. Khó khăn, tồn tại:

- Một số hoạt động chưa triển khai được do chưa có hướng dẫn cụ thể của Trung ương (quản lý chất lượng, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, tập huấn điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên).

- Trên lĩnh vực đào tạo dài hạn chưa tuyển được học viên do còn bất cập về độ tuổi, phụ thuộc vào tuyển sinh đầu vào của các trường đại học; hơn nữa do định mức hỗ trợ học viên của Dự án thấp nên không thu hút được học viên đăng ký tham gia.

- Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa mặc dù được triển khai đúng tiến độ, song do chưa có hướng dẫn cụ thể từ CPMU trong quá trình thực hiện nên đến nay CPMU vẫn chưa thanh toán cho các nhà thầu trúng thầu.

- Công tác xây dựng cơ bản chưa được triển khai vì phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ thực hiện của Công ty tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và lập dự toán cho các công trình xây dựng của Ban Quản lý Dự án Trung ương; vì vậy, vốn cấp năm 2016 cho xây dựng cơ bản không thể giải ngân được.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2, NĂM 2017

I. Cơ Sở pháp lý để xây dựng kế hoạch năm 2017

- Hiệp định khoản vay (số hiệu 3038 - VIE) ký ngày 08/11/2013 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-BYT ngày 20/01/2014.

- Văn bản thỏa thuận số 982/BYT-UBND ngày 18/9/2014 được ký kết giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1650a/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.

- Thư không phản đối của ADB ngày 28/11/2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 của toàn dự án và của tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 63/QĐ-BYT ngày 10/01/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2017 Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.

- Quyết định số 66/QĐ-BYT ngày 10/01/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2017 Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.

- Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

- Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Căn cứ nhu cầu đầu tư của Dự án và khả năng thực hiện Dự án của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2017 Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2

1. Mục tiêu:

a) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và thực hiện Dự án tại địa phương; đảm bảo có đủ số lượng cán bộ tối thiểu và thành thạo các kỹ năng để quản lý và thực hiện Dự án theo quy định của Chính phủ Việt Nam và ADB.

b) Phối hợp với CPMU hoàn thành thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công các công trình xây dựng trong năm 2017.

c) Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị thuộc trách nhiệm của PPMU; chuẩn bị cơ sở vật chất, con người để tiếp nhận trang thiết bị, phương tiện do CPMU cung cấp tại các tuyến phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và giám sát hoạt động y tế đạt hiệu quả.

d) Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tổ chức các khóa đào tạo liên tục đúng đối tượng và tiến độ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở.

2. Nội dung và kế hoạch thực hiện:

a) Hợp phần A: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã.

Tiểu hợp phần A1: Cải thiện dịch vụ y tế tại tuyến xã.

A.1.1. Xây dựng và nâng cấp cơ sở y tế tuyến Phòng khám đa khoa khu vực:

- Có 01 hoạt động: Xây mới 09 Phòng khám Đa khoa khu vực: Ka Đơn/huyện Đơn Dương; Đà Loan, Ninh Gia/huyện Đức Trọng; Đạ Nhim/huyện Lạc Dương; Phi Liêng/huyện Đam Rông; Xuân Trường/thành phố Đà Lạt; Phước Cát 1/huyện Cát Tiên; Lộc Thanh/thành phố Bảo Lộc và Lộc An/huyện Bảo Lâm.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng do đơn vị tư vấn thiết kế của CPMU thực hiện (PPMU đề nghị hoàn thành trong tháng 3/2017).

+ PPMU lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (thực hiện trong tháng 3/2017).

+ PPMU chuẩn bị hồ sơ thiết kế và dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu (thực hiện trong Quý II, III/2017).

A.1.2. Cung cấp trang thiết bị cho tuyến xã:

- Có 04 hoạt động:

A.1.2.1, A. 1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4: Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế và Phòng khám Đa khoa khu vực xây mới; Phòng khám Đa khoa khu vực và Trạm Y tế của 2 huyện nghèo Đam Rông và Đạ Tẻh.

- Nội dung hoạt động:

+ PPMU khảo sát nhu cầu đầu tư trang thiết bị cho tuyến xã và Phòng khám Đa khoa khu vực (tháng 3/2017). Lập kế hoạch và dự toán cho 3 gói thầu trình UBND tỉnh phê duyệt (trước tháng 6/2017) và tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý III/2017.

+ PPMU phối hợp với các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, con người để tiếp nhận trang thiết bị khi được CPMU cung cấp.

Tiểu hợp phần A2: Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) dựa vào cộng đồng.

A.2.1. Cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho người dân; có 01 hoạt động: Tổ chức khám chữa bệnh tại cộng đồng, nội dung hoạt động:

PPMU phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng và TTYT các huyện, thành phố tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh lưu động; điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục; khám và tư vấn dinh dưỡng; tiêm chủng mở rộng... Thời gian thực hiện: Tháng 6 - 9/2017.

A.2.2. Cải thiện hành vi tìm kiếm dịch vụ CSSK người dân; có 04 hoạt động:

A.2.2.1. Hoàn thiện và in ấn truyền thông.

- Nội dung hoạt động: PPMU và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh (T4G) phối hợp với CPMU và công ty truyền thông hoàn thiện tài liệu và thông điệp truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Phụ thuộc vào CPMU.

A.2.2.2. Tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi và kỹ năng sử dụng tài liệu truyền thông cho cán bộ truyền thông tuyến huyện, Phòng khám Đa khoa khu vực (PKĐKKV) và Trạm Y tế xã:

- Nội dung hoạt động:

+ PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh (T4G) biên soạn tài liệu, chương trình tập huấn theo hướng dẫn của CPMU và trình CPMU phê duyệt. Thời gian thực hiện: Trước tháng 4/2017.

+ PPMU phối hợp với T4G và TTYT các huyện tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi và kỹ năng sử dụng tài liệu truyền thông cho cán bộ truyền thông tuyến huyện, PKĐKKV và Trạm Y tế xã (05 ngày/lớp x 50 học viên x 05 lớp). Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 6/2017.

A.2.2.3. Tổ chức chiến dịch truyền thông tại cộng đồng và A.2.2.4. Tổ chức chiến dịch giáo dục y tế tại cộng đồng.

- Nội dung hoạt động A.2.2.3 và A.2.2.4:

+ PPMU phối hợp với T4G và TTYT huyện tổ chức 01 đợt chiến dịch truyền thông, giáo dục y tế tại cộng đồng và tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe nhóm nhỏ tại tuyến huyện, tuyến xã tại huyện Đam Rông và Đạ Tẻh.

+ PPMU phối hợp với T4G và các cơ quan thông tin đại chúng tuyến tỉnh, huyện, xã truyền thông về giáo dục sức khỏe cho Dự án.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 - 8/2017.

A.2.3. Phát triển dịch vụ y tế dựa vào cộng đồng; có 07 hoạt động:

A.2.3.1. Tập huấn làm mẹ an toàn cho hộ sinh (tuyến PKĐKKV và Trạm y tế), nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; hướng dẫn các giảng viên của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế hoàn chỉnh tài liệu, chương trình tập huấn trình CPMU phê duyệt. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2017.

- PPMU phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức tập huấn làm mẹ an toàn cho nữ hộ sinh tuyến PKĐKKV và Trạm Y tế xã (07 ngày/lớp x 30 học viên x 02 lớp), chia thành 2 cụm. Thời gian thực hiện: Tháng 6 - 7/2017.

A.2.3.2. Tập huấn làm mẹ an toàn cho bác sỹ (tuyến huyện và PKĐKKV), nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; hướng dẫn các giảng viên của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế hoàn chỉnh tài liệu, chương trình tập huấn trình CPMU phê duyệt. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

- PPMU phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức tập huấn làm mẹ an toàn cho bác sỹ (10 ngày/lớp x 30 học viên x 02 lớp). Thời gian thực hiện: Tháng 7 - 8/2017.

A.2.3.3. Tập huấn về quản lý dịch vụ y tế, giám sát và vệ sinh cho Trưởng Trạm Y tế và Trưởng các Phòng khám Đa khoa khu vực, nội dung hoạt động:

- PPMU phối hợp với TTYT các huyện lập danh sách học viên.

- CPMU/PPMU phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức tập huấn tại tỉnh (07 ngày/lớp x 3 lớp x 30 học viên/lớp). Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2017.

A.2.3.4. Đào tạo lại cho nhân viên y tế thôn bản, nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo lại; phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế hoàn chỉnh tài liệu, chương trình tập huấn trình CPMU phê duyệt. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

- PPMU phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế tổ chức 06 lớp đào tạo lại cho nhân viên y tế thôn bản (07 ngày/lớp x 6 lớp x 30 học viên). Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng y tế. Thời gian thực hiện: Tháng 4 - 6/2017.

A.2.3.6. Đào tạo mới cho nhân viên y tế thôn bản, nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo mới; phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế biên soạn tài liệu, chương trình tập huấn theo hướng dẫn của CPMU và trình CPMU phê duyệt. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

- PPMU phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế và TTYT các huyện tổ chức 02 lớp đào tạo mới cho nhân viên y tế thôn bản: 03 tháng/lớp x 77 học viên); địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng. Thời gian thực hiện: Tháng 4 - 10/2017.

A.2.3.7. Đào tạo kíp phẫu thuật sản khoa/Đơn nguyên sơ sinh, nội dung hoạt động:

- PPMU phối hợp với TTYT các huyện lựa chọn danh sách học viên (tháng 3/2017).

- Lập danh sách học viên trình CPMU phê duyệt.

- Cử cán bộ đi đào tạo: Thời gian và phương thức tổ chức đào tạo do CPMU hướng dẫn.

A.2.3.10. Cung cấp học bổng cho học viên dân tộc thiểu số, nội dung hoạt động:

- PPMU phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế lựa chọn học viên học điều dưỡng đáp ứng tiêu chí xét chọn.

- PPMU phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế cung cấp học bổng cho học viên tham gia khóa học niên học 2017 - 2018; xét cấp học bổng (dựa trên kết quả xếp loại theo học kỳ) 02 đợt trong năm: Đợt 1 vào tháng 3/2017 và đợt 2 vào tháng 9/2017 theo định mức quy định của CPMU; tiếp tục chi trả học bổng cho các học viên khóa học 2016 -2017.

b) Hợp phần B: Cải thiện chất lượng và dịch vụ y tế tại TTYT huyện.

Tiểu hợp phần B1: Cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế.

B.1.1. Cải thiện cơ sở vật chất TTYT huyện; có 02 hoạt động:

B.1.1.1. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Đạ Huoai thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Đạ Huoai và xây dựng khối Văn phòng cho TTYT huyện Lâm Hà.

B.1.1.3. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho TTYT huyện Đạ Huoai.

Nội dung hoạt động của B.1.1.1 và B.1.1.3:

- Xây dựng thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng do đơn vị tư vấn thiết kế của CPMU thực hiện (PPMU đề nghị hoàn thành trong tháng 3/2017).

- PPMU lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (thực hiện trong tháng 3/2017).

- PPMU chuẩn bị hồ sơ thiết kế và dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu (thực hiện trong Quý II, III/2017).

- PPMU ký hợp đồng xây dựng và triển khai thi công (Thực hiện trong Quý III, IV/2017).

B.1.2. Cung cấp trang thiết bị và phương tiện cho tuyến huyện và tuyến tỉnh; có 02 hoạt động:

B.1.2.1. Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tuyến huyện.

B.1.2.2. Hỗ trợ phương tiện vận chuyển.

Hai hoạt động này do CPMU thực hiện. PPMU phối hợp với các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, con người để tiếp nhận trang thiết bị khi được CPMU cung cấp.

B.1.3. Kiểm soát nhiễm khuẩn; có 03 hoạt động:

B.1.3.1. Đào tạo cán bộ chủ chốt về kiểm soát nhiễm khuẩn, nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức lớp; phối hợp với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trường Cao đẳng Y tế biên soạn tài liệu. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

- PPMU phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt về kiểm soát nhiễm khuẩn các tuyến (07 ngày/lớp x 02 lớp x 56 học viên). Thời gian thực hiện: Tháng 7 - 8/2017.

B.1.3.3. Cung cấp hệ thống xử lý nước thải và vệ sinh bệnh viện, nội dung hoạt động:

Khảo sát, đánh giá, lập kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho TTYT các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà trình CPMU phê duyệt (tháng 4/2017) và tổ chức triển khai khi có ý kiến hiệp y của CPMU.

B.1.3.4. Đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường, nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức lớp; phối hợp với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trường Cao đẳng Y tế biên soạn tài liệu. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2017.

- PPMU phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường tuyến huyện, xã (07 ngày/lớp x 03 lớp x 30 học viên). Thời gian thực hiện: Tháng 8 - 9/2017.

B.1.4. Quản lý chất lượng; có 01 hoạt động:

B.1.4.1. Khảo sát, giám sát về quản lý chất lượng tại TTYT các huyện, nội dung hoạt động:

- PPMU phối hợp với công ty tư vấn của CPMU khảo sát chất lượng y tế.

- PPMU tổ chức 02 đợt khảo sát, giám sát chất lượng dịch vụ y tế tại 12 TTYT huyện, TP sau khi có nội dung hướng dẫn của CPMU (dự kiến thời gian giám sát vào tháng 4 - 5/2017 và tháng 9 - 10/2017).

Tiểu hợp phần B2: Phát triển nguồn nhân lực y tế.

B.2.1. Đào tạo ngắn hạn; có 02 hoạt động:

B.2.1.4. Đào tạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên; nội dung hoạt động:

- PPMU xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh biên soạn tài liệu, chương trình tập huấn theo hướng dẫn của CPMU và trình CPMU phê duyệt. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2017.

- PPMU phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức tập huấn cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên tuyến huyện: 05 ngày/lớp x 3 lớp x 25 học viên/lớp). Thời gian thực hiện: Tháng 7/2017.

B.2.1.5. Đào tạo chuyên khoa định hướng; nội dung hoạt động:

- PPMU khảo sát nhu cầu đào tạo chuyên khoa định hướng của các đơn vị thụ hưởng.

- Lập kế hoạch đào tạo trình CPMU phê duyệt.

- Phối hợp với CPMU cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo (thời gian 9 - 12 tháng) do các Trường Đại học Y Dược, các Viện và các Bệnh viện trung ương tổ chức. Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 6/2017.

B.2.2. Đào tạo dài hạn; có 3 hoạt động:

B.2.2.1. Đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I.

B.2.2.2. Đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp II.

B.2.2.3. Đào tạo liên thông bác sỹ, dược sỹ đại học.

Trong năm 2017, PPMU xét duyệt đối tượng có đủ tiêu chuẩn trình CPMU phê duyệt triển khai kế hoạch đào tạo theo chỉ tiêu còn lại; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với số học viên đang học thuộc khóa đào tạo 2015 -2016.

c) Hợp phần C: Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến.

Tiểu hợp phần C1: Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến.

C.1.4. Giám sát từ cấp tỉnh xuống huyện.

C.1.5. Giám sát từ cấp huyện xuống PKĐKKV và Trạm y tế xã.

Nội dung hoạt động của C.1.4 và C.1.5:

- PPMU thiết kế phiếu giám sát cho các tuyến theo nội dung hoạt động của kế hoạch dự án năm 2017.

- Lập kế hoạch và tổ chức giám sát tại các tuyến 02 đợt trong năm: Đợt 1: Tháng 6 - 7/2017 và đợt 2: Tháng 10 - 11/2017.

C.1.6. Bảo dưỡng phần mềm, máy tính và mạng.

- PPMU khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống mạng tại Sở Y tế.

- Lập kế hoạch và nâng cấp hệ thống mạng. Thời gian thực hiện: Tháng 4 - 6/2017.

Tiểu hợp phần C2: Thực hiện và quản lý Dự án hiệu quả.

C.2.2. PPMU

C.2.2.1. Tuyển chọn tư vấn trong nước, nội dung hoạt động:

- PPMU đã thực hiện xong thủ tục thuê tuyển hai vị trí tư vấn cá nhân: Đấu thầu/Xây dựng cơ bản và Cán bộ Dự án (Điều phối/đào tạo); hiện đang chờ ý kiến của ADB; khi có Thư không phản đối của ADB, PPMU sẽ tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng làm việc. Kinh phí chi trả từ nguồn ADB năm 2017.

- Trong năm 2017, PPMU lập kế hoạch đấu thầu thuê tuyển tư vấn cá nhân vị trí Tài chính/giải ngân) trình UBND tỉnh phê duyệt (tháng 3/2017).

- Tổ chức đấu thầu, báo cáo CPMU và ADB phê duyệt.

- Ký kết hợp đồng với tư vấn cá nhân (Quý I, II năm 2017).

C.2.2.2. Lương và phụ cấp cho cán bộ Dự án, nội dung hoạt động:

PPMU chi trả tiền lương, phụ cấp cho cán bộ dự án theo quy định hiện hành.

C.2.2.4. Chi phí thường xuyên cho PPMU (vốn ADB).

C.2.2.5. Chi phí thường xuyên cho PPMU (vốn đối ứng).

Nội dung hoạt động của C.2.2.4 và C.2.2.5: PPMU thực hiện chương trình công tác liên quan đến Dự án và thực hiện chi thường xuyên từ 02 nguồn vốn ADB và đối ứng.

C.2.2.6. Sửa chữa văn phòng, điện nước, viễn thông:

Nội dung hoạt động: PPMU xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trong Quý II, III năm 2017.

C.2.2.7. Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2017, nội dung hoạt động:

Sau khi Kế hoạch hoạt động năm 2017 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, PPMU tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch với các đơn vị thụ hưởng. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

C.2.2.9. Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế, nội dung hoạt động:

Sử dụng kinh phí theo thực tế và tiến độ của các công trình XDCB (chi phí thẩm tra hồ sơ: Tháng 3/2017).

III. Kế hoạch tài chính năm 2017

Tổng kinh phí phân bổ trong năm 2017 là 76.739 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ADB: 68.406 triệu đồng,

- Vốn đối ứng: 8.333 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 1 và phụ lục 2 đính kèm Tờ trình số 01 /TTr-BQLDA ngày 17/02/2017 của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch vốn Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2” sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33