Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 566/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện thay băng điều trị vết thương, vết bỏng để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 566/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 20/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 566/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT THỰC HIỆN THAY BĂNG VẾT THƯƠNG, VẾT BỎNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB & XH ngày 26/01/2006 của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ thay băng điều trị vết thương, vết bỏng họp ngày 4/2/2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật (hóa chất, thuốc rửa vết thương, vật tư tiêu hao, điện nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí, duy tu bảo dưỡng, trang thiết bị trực tiếp) thực hiện thay băng điều trị vết thương, vết bỏng để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo quyết định này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ thay băng điều trị vết thương, vết bỏng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BHXHVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT THỰC HIỆN THAY BĂNG VẾT THƯƠNG, VẾT BỎNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 566/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. THAY BĂNG, CẮT LỌC VẾT BỎNG DIỆN TÍCH DƯỚI 10% DIỆN TÍCH CƠ THỂ

(Chưa bao gồm thuốc điều trị tại chỗ vết thương bỏng và thuốc vô cảm)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Hóa chất, vật tư tiêu hao

 

 

1

Dung dịch PVP Iodine 10%

Chai 100 ml

0,30

2

Nước muối rửa vết bỏng

Chai 500 ml

1,00

3

Dung dịch Becberin 1% rửa vết bỏng

Chai 500 ml

0,10

4

Gạc vô khuẩn, khổ 75 cm x 5 lớp

mét

3,00

5

Băng chun dính 10 cm x 4,5 m

Cuộn

0,05

6

Gạc lưới SSD 10 cm x 12 cm

Miếng

0,50

7

Băng cuộn 20 cm x 5 m

Cuộn

1,00

8

Băng cuộn 10 cm x 5 m

Cuộn

1,00

9

Băng cuộn 7 cm x 5 m

Cuộn

1,00

10

Găng tay phẫu thuật

Đôi

3,00

11

Găng tay y tế

Đôi

1,00

12

Tấm nilon phẫu thuật (1*1,6m)

Tấm

1,00

13

Quần áo phẫu thuật viên

Bộ

0,03

14

Ga 2 lớp vô trùng

Chiếc

0,02

15

Mũ giấy

Chiếc

3,00

16

Kính bảo hộ

Chiếc

0,03

17

Giầy giấy

Đôi

3,00

18

Khẩu trang

Chiếc

3,00

II

Điện, nước, xử lý chất thải …

 

 

1

Điện

Kw/h

2,00

2

Nước sạch

M3

0,05

3

Rác thải y tế

Kg

0,50

4

Rác thải sinh hoạt

Kg

1,00

5

Giặt là

Kg

0,50

III

Bảo dưỡng TTB trực tiếp, mua công cụ, dụng cụ thay thế

 

 

1

Các trang thiết bị phòng thay băng

 

2% nguyên giá/1 năm chia bình quân số ca thực hiện trong năm

2

Các trang thiết bị phụ trợ khác

 

3

Phòng mổ và các dụng cụ, thiết bị khác

 

2. THAY BĂNG, CẮT LỌC VẾT BỎNG DIỆN TÍCH TỪ 10% - 19% DIỆN TÍCH CƠ THỂ

(Chưa bao gồm thuốc điều trị tại chỗ vết thương bỏng và thuốc vô cảm)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

1

Dung dịch PVP Iodine 10%

Chai 100 ml

0,50

2

Nước muối rửa vết bỏng

Chai 500 ml

1,50

3

Dung dịch Becberin 1% rửa vết bỏng

Chai 500 ml

0,20

4

Gạc vô khuẩn, khổ 75 cm x 5 lớp

mét

5,00

5

Băng chun dính 10 cm x 4,5 m

Cuộn

0,20

6

Gạc lưới SSD 10 cm x 12 cm

Miếng

2,00

7

Băng cuộn 20 cm x 5 m

Cuộn

1,00

8

Băng cuộn 10 cm x 5 m

Cuộn

2,00

9

Băng cuộn 7 cm x 5 m

Cuộn

2,00

10

Găng tay phẫu thuật

Đôi

3,00

11

Găng tay y tế

Đôi

2,00

12

Tấm nilon phẫu thuật (1*1,6m)

Tấm

1,00

13

Quần áo phẫu thuật viên

Bộ

0,03

14

Mũ giấy

Chiếc

3,00

15

Kính bảo hộ

Chiếc

0,03

16

Khẩu trang

Chiếc

3,00

17

Ga 2 lớp vô trùng

Chiếc

0,02

18

Giầy giấy

Đôi

3,00

II

Điện, nước, xử lý chất thải …

 

 

1

Điện

Kw/h

3,00

2

Nước sạch

M3

0,10

3

Rác thải y tế

Kg

1,00

4

Rác thải sinh hoạt

Kg

2,00

5

Giặt là

Kg

1,50

III

Bảo dưỡng TTB trực tiếp, mua công cụ, dụng cụ thay thế

 

 

1

Các trang thiết bị phòng thay băng

 

2% nguyên giá/1 năm chia bình quân số ca thực hiện trong năm

2

Các trang thiết bị phụ trợ khác

 

3

Phòng mổ và các dụng cụ, thiết bị khác

 

3. THAY BĂNG, CẮT LỌC VẾT BỎNG DIỆN TÍCH TỪ 20% - 39% DIỆN TÍCH CƠ THỂ

(Chưa bao gồm thuốc điều trị tại chỗ vết thương bỏng và thuốc vô cảm)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Hóa chất vật tư tiêu hao

 

 

1

Dung dịch PVP Iodine 10%

Chai 100 ml

1,50

2

Nước muối rửa vết bỏng

Chai 500 ml

4,00

3

Dung dịch Becberin 1% rửa vết bỏng

Chai 500 ml

0,40

4

Gạc vô khuẩn, khổ 75 cm x 5 lớp

mét

10,00

5

Băng chun dính 10 cm x 4,5 m

Cuộn

0,20

6

Gạc lưới SSD 10 cm x 12 cm

Miếng

5,50

7

Băng cuộn 20 cm x 5 m

Cuộn

1,00

8

Băng cuộn 10 cm x 5 m

Cuộn

2,00

9

Băng cuộn 7 cm x 5 m

Cuộn

3,00

10

Găng tay phẫu thuật

Đôi

4,00

11

Găng tay y tế

Đôi

2,00

12

Tấm nilon phẫu thuật (1*1,6m)

Tấm

1,00

13

Quần áo phẫu thuật viên

Bộ

0,04

14

Ga 2 lớp vô trùng

Chiếc

0,02

15

Mũ giấy

Chiếc

4,00

16

Kính bảo hộ

Chiếc

0,04

17

Giầy giấy

Chiếc

4,00

18

Khẩu trang

Đôi

4,00

II

Điện, nước, xử lý chất thải …

 

 

1

Điện

Kw/h

4,00

2

Nước sạch

M3

0,15

3

Rác thải y tế

Kg

1,50

4

Rác thải sinh hoạt

Kg

2,50

5

Giặt là

Kg

1,50

III

Bảo dưỡng TTB trực tiếp, mua công cụ, dụng cụ thay thế

 

 

1

Các trang thiết bị phòng thay băng

 

2% nguyên giá/1 năm chia bình quân số ca thực hiện trong năm

2

Các trang thiết bị phụ trợ khác

 

3

Phòng mổ và các dụng cụ, thiết bị khác

 

4. THAY BĂNG, CẮT LỌC VẾT BỎNG DIỆN TÍCH TỪ 40% - 60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ

(Chưa bao gồm thuốc điều trị tại chỗ vết thương bỏng và thuốc vô cảm)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Hóa chất vật tư tiêu hao

 

 

1

Dung dịch PVP Iodine 10%

Chai 100 ml

2,00

2

Nước muối rửa vết bỏng

Chai 500 ml

5,00

3

Dung dịch Becberin 1% rửa vết bỏng

Chai 500 ml

0,50

4

Gạc vô khuẩn, khổ 75 cm x 5 lớp

mét

12,00

5

Băng chun dính 10 cm x 4,5 m

Cuộn

0,20

6

Gạc lưới SSD 10 cm x 12 cm

Miếng

8,00

7

Băng cuộn 20 cm x 5 m

Cuộn

2,00

8

Băng cuộn 10 cm x 5 m

Cuộn

3,00

9

Băng cuộn 7 cm x 5 m

Cuộn

5,00

10

Găng tay phẫu thuật

Đôi

5,00

11

Găng tay y tế

Đôi

3,00

12

Tấm nilon phẫu thuật (1*1,6m)

Tấm

1,00

13

Giầy giấy

Đôi

5,00

14

Quần áo phẫu thuật viên

Bộ

0,05

15

Mũ giấy

Chiếc

5,00

16

Kính bảo hộ

Chiếc

0,05

17

Khẩu trang

Chiếc

5,00

18

Ga 2 lớp vô trùng

Chiếc

0,02

II

Điện, nước, xử lý chất thải …

 

 

1

Điện

Kw/h

5,00

2

Nước sạch

M3

0,20

3

Rác thải y tế

Kg

2,00

4

Rác thải sinh hoạt

Kg

3,00

5

Giặt là

Kg

1,50

III

Bảo dưỡng TTB trực tiếp, mua công cụ, dụng cụ thay thế

 

 

1

Các trang thiết bị phòng mổ

 

2% nguyên giá/1 năm chia bình quân số ca thực hiện trong năm

2

Các trang thiết bị phụ trợ khác

 

3

Phòng mổ và các dụng cụ, thiết bị khác

 

5. THAY BĂNG VẾT THƯƠNG BỎNG DIỆN TÍCH TRÊN 60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ

(Chưa bao gồm thuốc điều trị tại chỗ vết thương bỏng và thuốc vô cảm)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Hóa chất, vật tư tiêu hao

 

 

1

Dung dịch PVP Iodine 10%

Chai 100 ml

3,00

2

Nước muối rửa vết bỏng

Chai 500 ml

6,00

3

Dung dịch Becberin 0,1% rửa vết bỏng

Chai 500 ml

0,50

4

Gạc vô khuẩn, khổ 75 cm x 5 lớp

mét

15,00

5

Băng chun dính 10 cm x 4,5 m

Cuộn

0,50

6

Gạc lưới SSD 10 cm x 12 cm

Miếng

10,00

7

Băng cuộn 20 cm x 5 m

Cuộn

3,00

8

Băng cuộn 10 cm x 5 m

Cuộn

4,00

9

Băng cuộn 7 cm x 5 m

Cuộn

5,00

10

Găng tay phẫu thuật

Đôi

5,00

11

Găng tay y tế

Đôi

3,00

12

Tấm nilon phẫu thuật (1*1,6m)

Tấm

1,00

13

Quần áo phẫu thuật viên

Bộ

0,05

14

Mũ giấy

Chiếc

5,00

15

Khẩu trang

Chiếc

5,00

16

Giầy giấy

Đôi

5,00

17

Kính bảo hộ

Chiếc

0,05

18

Ga 2 lớp vô trùng

Chiếc

0,04

II

Điện, nước, xử lý chất thải …

 

 

1

Điện

Kw/h

6,00

2

Nước sạch

M3

0,30

3

Rác thải y tế

Kg

3,00

4

Rác thải sinh hoạt

Kg

4,00

5

Giặt là

Kg

2,00

III

Bảo dưỡng TTB trực tiếp, mua công cụ, dụng cụ thay thế

 

 

1

Các trang thiết bị phòng thay băng

 

2% nguyên giá/1 năm chia bình quân số ca thực hiện trong năm

2

Các trang thiết bị phụ trợ khác

 

3

Phòng mổ và các dụng cụ, thiết bị khác

 

6. THAY BĂNG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH (*)

(Chưa bao gồm thuốc điều trị tại chỗ vết thương bỏng và thuốc vô cảm)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Hóa chất vật tư tiêu hao

 

 

1

Dung dịch PVP Iodine 10%

Chai 100 ml

0,30

2

Nước muối rửa vết thương

Chai 500 ml

1,00

3

Dung dịch Becberin 1% rửa vết thương

Chai 500 ml

0,10

4

Gạc vô khuẩn, khổ 75 cm x 5 lớp

mét

3,00

5

Băng chun dính 10 cm x 4,5 m

Cuộn

0,05

7

Băng cuộn 20 cm x 5 m

Cuộn

1,00

8

Băng cuộn 10 cm x 5 m

Cuộn

1,00

9

Băng cuộn 7 cm x 5 m

Cuộn

1,00

10

Găng tay phẫu thuật

Đôi

3,00

11

Găng tay y tế

Đôi

1,00

12

Tấm nilon phẫu thuật (1*1,6m)

Tấm

1,00

13

Quần áo phẫu thuật viên

Bộ

0,03

14

Mũ giấy

Chiếc

3,00

15

Kính bảo hộ

Chiếc

0,03

16

Khẩu trang

Chiếc

3,00

17

Ga 2 lớp vô trùng

Chiếc

0,02

18

Giầy giấy

Đôi

3,00

II

Điện, nước, xử lý chất thải …

 

 

1

Điện

Kw/h

2,00

2

Nước sạch

M3

0,07

3

Rác thải y tế

Kg

0,70

4

Rác thải sinh hoạt

Kg

1,00

5

Giặt là

Kg

0,70

III

Bảo dưỡng TTB trực tiếp, mua công cụ, dụng cụ thay thế

 

 

1

Các trang thiết bị phòng thay băng

 

2% nguyên giá/1 năm chia bình quân số ca thực hiện trong năm

2

Các trang thiết bị phụ trợ khác

 

3

Phòng mổ và các dụng cụ, thiết bị khác

 

(*) Ghi chú: Áp dụng cho cả các loại vết thương mất da, cơ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 566/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện thay băng điều trị vết thương, vết bỏng để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.906

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248