Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5650/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5650/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Phòng, chng HIV/AIDS và Vụ trưng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh/thành phố, Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (đphối hợp chỉ đạo);
- L
ưu: VT, AIDS, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số
5650/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi quy định

1. Quy chế này quy định việc phối hợp gia các đơn vị trong hệ thống Phòng, chng HIV/AIDS và hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trong trin khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

2. Các hoạt động phối hợp bao gồm:

a) Lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

b) Theo dõi, giám sát, đánh giá và thống kê báo cáo.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các tuyến;

2. Tuân thủ nội dung hướng dẫn và quy trình chuyên môn trong việc thực hiện các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Phần II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phối hợp trong lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

a) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

- Chủ trì, phi hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch ngn hạn và dài hạn về công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trình Bộ Y tế. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

- Đầu mối xây dựng các văn bản hướng dn lập kế hoạch và trin khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo chức năng nhiệm vụ;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Chăm sóc Sức khỏe sinh sản lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (sau đây gọi là Quyết định s 4361/QĐ-BYT).

b) Cục Phòng, chng HIV/AIDS

- Phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xây dựng kế hoạch và các văn bn hướng dẫn về triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Phòng, chng HIV/AIDS phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản lập kế hoạch và triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số số 4361/QĐ-BYT.

2. Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

a) Sở Y tế

- Giao Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đu mi phi hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch và triển khai các can thiệp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương.

- Phê duyệt kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương và hướng dn Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vào kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hằng năm tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương theo các nội dung được quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BYT.

b) Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản

- Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương trình Sở Y tế phê duyệt. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng, trình Sở Y tế ban hành quy trình triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm các hoạt động chuyn tiếp, chuyển tuyến để đảm bảo tính liên tục của các can thiệp.

- Đầu mối tổ chức triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ.

c) Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS

- Phi hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sn xây dựng kế hoạch và quy trình triển khai can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản trong việc tổ chức triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn.

Điều 4. Phối hợp trong hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

a) Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em

- Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát việc trin khai can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2015 về quy định chế độ báo cáo chương trình phòng, chng HIV/AIDS (Thông tư 03/2015/TT-BYT); thực hiện giám sát dịch thọc HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2012 về hướng dn giám sát dịch thọc HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (Thông tư 09/2012/TT-BYT).

- Phi hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự báo tình hình nhim HIV trong phụ n mang thai và tlệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

b) Cục Phòng, chng HIV/AIDS

- Phối hợp với Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sc khỏe sinh sản thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT; thực hiện giám sát dịch thọc HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT.

- Chủ trì, phi hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự báo tình hình nhiễm HIV trong phụ n mang thai và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động liên quan lây truyn HIV từ mẹ sang con, số liệu giám sát dịch thọc HIV/AIDS cho Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em;

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

a) Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ scung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tnh.

- Phi hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS hướng dn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT; thực hiện giám sát dịch thọc HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT.

- Phi hợp với Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS thực hiện đánh giá chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.

b) Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện giám sát các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tnh.

- Chủ trì, phi hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sn đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.

- Cung cấp sliệu báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con, số liệu giám sát dịch thọc HIV/AIDS trên địa bàn tnh cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sn;

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em chủ trì, phi hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức thực hiện Quy chế này trong hệ thống Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế này trong hệ thng phòng, chống HIV/AIDS.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS trin khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế trên tại các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS trên địa bàn quản lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5650/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 về Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239