Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể dục thể thao quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 55/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN TÂN PHÚ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/1998/TTLT-VHTT-TCCP ngày 13 tháng 01 năm 1998 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục Thể thao, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn tổ chức văn hóa, thông tin, thể thao ở địa phương ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú tại Công văn số 95/CV-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004, của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 355/CV-SVHTT ngày 23 tháng 02 năm 2004, của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tại Công văn số 182/TDTT ngày 24 tháng 02 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 53/TTr-SNV ngày 03 tháng 3 năm 2004
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể dục Thể thao quận Tân Phú, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Trung tâm Văn hóa-Thể dục Thể thao quận Tân Phú là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Thể dục Thể thao thành phố.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể dục Thể thao quận Tân Phú sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 28/1998/TTLT-VHTT-TCCP ngày 13 tháng 01 năm 1998 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục Thể thao, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ); Công văn số 5031/VHTT-TCCB ngày 28 tháng 11 năm 1998 của Bộ Văn hóa-Thông tin và Công văn số 67/UBTDTT-TC ngày 16 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện Thông tư nêu trên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú phê duyệt.

Điều 3. Trung tâm Văn hóa-Thể dục Thể thao quận Tân Phú do Giám đốc phụ trách chung, có hai Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc theo chuyên ngành. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú bổ nhiệm.

Biên chế của Trung tâm do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận Tân Phú.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú và Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể dục Thể thao quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND. TP
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành Ủy
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Kho bạc Nhà nước TP  
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ TP (2b)  
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/N)        

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể dục thể thao quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status