Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 479/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 06/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THI
ÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP, các CV (gửi qua mạng)
- Lưu VT, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 479/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình Methadone, để hoạt động thu dung điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở điều trị Methadone đạt các chỉ tiêu cấp trên giao.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo đúng quy định.

3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

4. Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan.

5. Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại địa phương.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. Sở Y tế

a) Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định của pháp luật.

b) Căn cứ các văn bản chỉ đạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và kế hoạch cấp trên giao, chủ trì, phối hợp với các ban ngành, các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai theo nhiệm vụ được phân công.

c) Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu lập kế hoạch chi tiết để triển khai điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn và đánh giá hiệu quả của Kế hoạch triển khai điều trị Methadone.

- Chuyển tiếp bệnh nhân đang điều trị Methadone có các bệnh lý kèm theo tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, tâm lý, xã hội phù hợp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường tập huấn hướng dẫn công tác chăm sóc điều trị cũng như tổng quan điều trị Methadone cho các ban ngành tham gia phối hợp thực hiện Quy chế này.

- Hàng tháng phối hợp với các ban, ngành tại xã, phường có người nghiện chích ma túy tổ chức các cuộc truyền thông nhằm quảng bá, giới thiệu thủ tục và đăng ký tham gia điều trị Methadone.

- Triển khai các hoạt động của cơ sở điều trị điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định khác của nhà nước, đúng kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên giao.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trực thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

- Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo hoạt động của cơ sở điều trị cho Sở Y tế, UBND tỉnh và Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

- Cơ sở điều trị chịu sự kiểm tra, theo dõi của Sở Y tế và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

- Cơ sở điều trị có trách nhiệm thu dung điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở điều trị Methadone theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

d) Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe tăng cường quảng bá giới thiệu Cơ sở điều trị Methadone trên các kênh thông tin thích hợp.

đ) Chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện/ thị xã/ thành phố Huế:

- Đẩy mạnh công tác tư vấn xét nghiệm HIV đồng thời giới thiệu các đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện đến tư vấn cho cơ sở điều trị Methadone.

- Giao nhiệm vụ tiếp cận và giới thiệu người nghiện chích ma túy trên địa bàn đến cơ sở Methadone cho Nhân viên tiếp cận cộng đồng tại các địa phương.

- Chỉ đạo các Trạm y tế phường/ xã/ thị trấn:

+ Phối hợp với các Thành viên Tổ cai nghiện cộng đồng thường xuyên rà soát, cập nhật người nghiện chích ma túy trên địa bàn.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông và truyền thông lồng ghép phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng có hành vi nguy cơ cao, ưu tiên truyền thông vận động tiếp cận cơ sở điều trị Methadone cho người nghiện chích ma túy trên địa bàn

+ Tăng cường quản lý và phối hợp hỗ trợ tuân thủ điều trị Methadone cũng như các hỗ trợ tâm lý, xã hội khác cho các bệnh nhân đang tham gia điều trị Methadone.

2. Công an tỉnh

a) Thường xuyên cập nhật thông tin danh sách người nghiện hiện đang quản lý trên địa bàn giới thiệu cho Cơ sở điều trị Methadone để được tiếp cận điều trị.

b) Chỉ đạo các phòng liên quan: PC47 phối hợp với Trung tâm PC HIV/AIDS rà soát danh sách và đối chiếu hồ sơ nhằm tránh bỏ sót các đối tượng nghiện tiếp cận cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp phối hợp với các cơ quan thuộc ngành Y tế và Lao động-Thương binh và xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động giới thiệu người nghiện đến cơ sở điều trị Methadone. Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn có cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

d) Chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

e) Chỉ đạo Công an các huyện/thị xã/ thành phố Huế:

- Rà soát danh sách và đối chiếu hồ sơ người nghiện đang quản lý trên địa bàn giới thiệu cho cơ sở điều trị Methadone cũng như các hình thức cai nghiện phù hợp khác.

- Phối hợp với cơ sở điều trị Methadone triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp ngăn ngừa các biểu hiện móc nối buôn bán ma túy ở những bệnh nhân tham gia điều trị Methadone.

- Chỉ đạo Công an phường/ xã/ thị trấn:

+ Phối hợp với các thành viên của Tổ cai nghiện cộng đồng thường xuyên rà soát cập nhật danh sách người nghiện đang quản lý trên địa bàn.

+ Phối hợp với TTPC HIV/AIDS và các ban, ngành tuyên truyền, vận động giới thiệu người nghiện tại địa phương đến cơ sở điều trị Methadone.

+ Công an phường An Hòa, Hương Sơ cần tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở điều trị Methadone hiện đang đóng trên địa bàn.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Y tế tạo điều kiện cho người nghiện hiện đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội được tiếp cận điều trị Methadone.

b) Truyền thông quảng bá và hướng dẫn các thủ tục đăng ký cho những người nghiện đang ở các Trung tâm quản lý tham gia Chương trình điều trị Methadone.

c) Củng cố và chỉ đạo các Tổ công tác cai nghiện ma túy hoạt động theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BYT của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công An, Bộ Y tế nhằm hỗ trợ cho công tác tư vấn tuân thủ điều trị, chăm sóc hỗ trợ xã hội cho người nghiện tham gia điều trị Methadone tại cộng đồng.

d) Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Quảng bá chương trình và giới thiệu người nghiện các chất dạng thuốc phiện tiếp cận cơ sở Methadone thông qua các kênh thông tin khác nhau.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với các ban ngành phối hợp cùng cấp.

- Chỉ đạo Trạm y tế các xã, phường, thị trấn:

+ Phát huy vai trò thường trực của Tổ cai nghiện ma túy cộng đồng, tăng cường cập nhật thông tin người nghiện chích ma túy trên địa bàn, tuyên truyền, vận động, giới thiệu những người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang quản lý tại cộng đồng đến Cơ sở điều trị Methadone.

+ Tham mưu cho UBND xã, phường cũng như các ban, ngành tại địa phương tăng cường hỗ trợ tâm lý, tuân thủ điều trị và các hỗ trợ xã hội khác cho người tham gia điều trị Methadone.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của điều trị Methadone.

b) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghiện ma túy và gia đình của họ, tăng cường phổ biến các văn bản hướng dẫn để chính quyền đại phương và người dân hiểu đúng các quy định hiện hành liên quan đến người nghiện ma túy.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận

a) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan trong công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội về việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

b) Tham gia công tác quản lý, hỗ trợ người nghiện tham gia điều trị Methadone và tái hòa nhập cộng đồng.

6. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện (gọi chung là UBND cấp huyện)

a) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, vận động giới thiệu người nghiện tham gia điều trị, quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tham gia chương trình.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông, tạo môi trường đồng thuận cho việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, xét chọn người nghiện tham gia điều trị, quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tham gia điều trị.

Điều 5. Đơn vị đầu mối phối hợp thực hiện Quy chế

- Sở Y tế: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS - Thường trực;

- Công an tỉnh: phòng PC 47;

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chi cục PC Tệ nạn xã hội.

Điều 6. Xây dựng kế hoạch và thông tin báo cáo

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone..

2. Thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp thông qua giao ban Quý.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, được sao y gửi đến các cơ sở Y tế, Công an và Lao động-Thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh để thống nhất thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc chưa phù hợp, đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phản ánh về Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.095
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68