Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4338/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Bình Định 2016 2017 2018

Số hiệu: 4338/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4338/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP NĂM 2017 - 2018 VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ VIII NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Theo Hướng dẫn số 2556/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 06/TTr-SVHTT ngày 01/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2017 - 2018 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc như đã nêu tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP NĂM 2017 - 2018 VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ VIII NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Đại hội Thể dục thể thao các cấp tập trung tổ chức hoạt động thi đấu thể dục thể thao quần chúng, gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

- Phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung vào các đội tuyển thể thao của tỉnh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

- Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao các cấp.

- Thông qua Đại hội Thể dục thể thao các cấp tổng kết, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng của tỉnh giai đoạn 2014 - 2018; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức và tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp; khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao 100% cấp xã và huyện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đúng theo kế hoạch chung của tỉnh về đối tượng tham dự, nội dung, thời gian tổ chức và bảo đảm nguyên tắc: hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp dưới mới được tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao cấp trên.

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải thật sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức và an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành để tổ chức Đại hội.

- Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.

II. QUY MÔ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Cấp xã (xã, phường, thị trấn)

a. Quy mô tổ chức

Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và các đơn vị cơ sở thuộc ngành Quân đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ đội Biên phòng tổ chức từ 5 môn trở lên trong đó có ít nhất 03 môn bắt buộc trong 17 môn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII, các môn còn lại cần tập trung các môn trọng điểm và truyền thống của địa phương, đơn vị.

b. Thời gian tổ chức: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018.

2. Cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố)

a. Quy mô tổ chức

Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện; lực lượng vũ trang tỉnh bao gồm: Quân đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ đội Biên phòng; các Trường Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang Trung, Cao đẳng Bình Định tổ chức từ 8 môn trở lên trong đó có ít nhất 6 môn bắt buộc trong 17 môn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII, các môn còn lại cần tập trung các môn trọng điểm và truyền thống của địa phương, đơn vị.

b. Thời gian tổ chức: Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018.

3. Cấp tỉnh

a. Các môn thi đấu chính thức của Đại hội

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII tổ chức 17 môn: bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, điền kinh, việt dã, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bơi lội, bi da, võ thuật cổ truyền, quyền anh, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và phóng lao.

b. Thời gian tổ chức

- Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018: thi đấu các môn trước khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh;

- Từ ngày 28/8/2018 đến ngày 02/9/2018: tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII tại thành phố Quy Nhơn.

4. Các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ đặc điểm, tình hình của từng đơn vị để quyết định nội dung, hình thức tổ chức, đồng thời gửi kế hoạch về Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để sắp xếp thời gian tổ chức tránh sự trùng lắp giữa các hoạt động. Thời gian tổ chức Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội Thể dục thể thao của các sở, ngành, đoàn thể bắt đầu từ tháng 4 năm 2017 và kết thúc trong tháng 5 năm 2018.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước được phân cấp; kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóaThể thao

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII; là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Lập dự toán kinh phí cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII;

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và chủ trì phối hợp tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII;

- Ban hành Điều lệ chung và Điều lệ từng môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII;

- Chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính trong việc bố trí ngân sách cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp theo quy định.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóaThể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc bố trí ngân sách thực hiện hàng năm, đảm bảo theo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp đã được phê duyệt.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng: Có kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và thành lập đội tuyển các môn tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia các nội dung, chương trình Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trong đó đội ngũ giáo viên, sinh viên, học sinh là lực lượng nòng cốt của Đại hội.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định: Có kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp, kịp thời đưa tin công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; biểu dương những đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao, các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở cũng như toàn quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

6. Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: trách nhiệm xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp bảo đảm mục đích, yêu cầu và thời gian quy định trong Kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi tỉnh theo chức năng của mình phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4338/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2017-2018 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!