Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 43/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2000/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG VÀ KHUYẾN KHÍCH NHÂN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá;
Để cung cấp đầy đủ máu và các sản phẩm máu có chất lượng tốt cho nhu cầu điều trị người bệnh trên cơ sở cho máu tình nguyện và bảo đảm an toàn truyền máy trong các cơ sở y tế.
Theo đề nghị của Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 07 tháng 4 hàng năm là ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện".

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền ý nghĩa nhân đạo và vận động toàn dân hiến máu tình nguyện; tổ chức ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" hàng năm.

- Bảo đảm cơ chế, điều kiện kỹ thuật cho tiếp nhận, cung cấp máy và an toàn truyền máu; củng cố các cơ sở an toàn truyền máu từ Trung ương tới địa phương để tiếp nhận hiến máu tình nguyện thường xuyên cũng như trong ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện".

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về an toàn truyền máu.

Điều 3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, hỗ trợ và tạo điều kiện tổ chức tốt ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện".

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 43/2000/QD-TTg

Hanoi, April 7, 2000

 

DECISION

ON MOBILIZING AND ENCOURAGING PEOPLE TO VOLUN-TARILY DONATE THEIR BLOOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 90/CP of August 21, 1997 on the orientation and policy of socialization of educational, medical and cultural activities;
In order to adequately supply high-quality blood and blood products for hospitalization of patients on the basis of voluntary blood donation and ensuring safety in blood transfusion at medical establishments;
At the proposal of the Ministry of Health,

DECIDES:

Article 1.- To take the 7th of April every year as "The entire people voluntarily donate blood" day.

Article 2.- The Minister of Health shall have the responsibility:

- To coordinate with the concerned ministries and branches in propagating the humane significance of the voluntary blood donation and mobilizing all people to voluntarily donate their blood; to organize "The entire people voluntarily donate blood" day every year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To control and inspect the observance of the regulations on blood transfusion safety.

Article 3.- The ministries, branches and the People’s Committees at all levels shall take initiative in coordinating with the Vietnam’s Fatherland Front Committees at all levels and its member organizations to mobilize the entire people to voluntarily donate blood, provide support and create conditions for the organization of "The entire people voluntarily donate blood" day.

Article 4.- This Decision takes effect after its signing for promulgation.

Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/04/2000 về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204