Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4273/QĐ-BYT năm 2014 thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4273/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4273/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP 04 ĐỘI ĐÁP ỨNG NHANH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT EBOLA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola có nhiệm vụ:

1. Thường trực công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Ebola xảy ra trên địa bàn.

2. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola khu vực miền Bắc ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc đồng thời có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola có diễn biến phức tạp.

3. Đội trưởng các Đội phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợp mắc bệnh Ebola xảy ra để chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.

Điều 3. Kinh phí ăn, ở, đi lại phục vụ công tác và thường trực phòng, chống dịch bệnh được sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch, kinh phí của đơn vị cử cán bộ tham gia Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Đội đáp ứng nhanh Phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur; Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

DANH SÁCH

ĐỘI ĐÁP ỨNG NHANH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT EBOLA
(Kèm theo Quyết định số 4273/QĐ-BYT ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola khu vực miền Bắc:

1. Ông Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - Đội trưởng;

2. Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Đội phó;

3. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - Đội phó;

4. Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Đội phó;

5. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế - Thành viên;

6. Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược bệnh viện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Trưởng phòng Kiểm dịch y tế biên giới, Cục Y tế dự phòng - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Trung cấp, Phụ trách Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Thành viên;

10. Ông Đoàn Quang Hà, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Thành viên;

11. Ông Vũ Đình Thiểm, Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Thành viên;

12. Ông Ngũ Duy Nghĩa, Khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Cơ Thạch, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Khoa An toàn sinh học và quản lý chất lượng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Thành viên;

II. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola khu vực miền Nam:

1. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh - Đội trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh - Đội phó;

3. Ông Phan Công Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh - Đội phó;

4. Ông Nguyễn Thanh Trường, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh - Thành viên;

5. Ông Đinh Nguyên Huy Mẫn - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh - Thành viên;

6. Bà Vũ Thị Quế Hương, Trưởng Khoa vi rút, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Quốc Huy, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Khoa Vi rút, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh - Thành viên;

III. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola khu vực miền Trung:

1. Ông Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - Đội trưởng;

2. Ông Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - Đội phó;

3. Ông Đỗ Thái Hùng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - Đội phó;

4. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Pasteur Nha Trang - Thành viên;

5. Ông Lê Trung Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh và kiểm dịch, Viện Pasteur Nha Trang - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Hiếu, Khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh và kiểm dịch, Viện Pasteur Nha Trang - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Bảo Triệu: Phó Trưởng khoa Vi rút, Viện Pasteur Nha Trang - Thành viên;

8. Ông Phan Trung Tiến, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế - Thành viên;

9. Ông Trần Hữu Luyện - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế - Thành viên.

IV. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola khu vực Tây Nguyên:

1. Ông Phạm Thọ Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Đội trưởng;

2. Ông Viên Chinh Chiến, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Đội phó;

3. Ông Nguyễn Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Đội phó;

4. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Thành viên;

5. Ông Phạm Công Tiến, Trưởng khoa Côn trùng - Kiểm dịch, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Thành viên;

6. Ông Lê Văn Tuấn, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hai, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Thành viên;

8. Ông Phan Đình Thọ, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Thành viên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4273/QĐ-BYT năm 2014 thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0