Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3896/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 19/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

COVID-19 chính thức trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B từ 20/10/2023

Bộ Y tế ban hành Quyết định 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 về điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

COVID-19 chính thức trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B từ 20/10/2023

Theo đó, điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

Trước đó, ngày 29/01/2020, Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Giảm thời gian ủ bệnh trung bình đối với bệnh COVID-19

Tại Quyết định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã giảm thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 như sau:

- Thời gian ủ bệnh trung bình đối với bệnh COVID-19 là 04 ngày;

- Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới là 08 ngày.

So với quy định cũ tại Quyết định 07/2020/QĐ-TTg thì thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 được quy định như sau:

- Thời gian ủ bệnh trung bình đối với bệnh COVID-19 là 14 ngày;

- Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới là 28 ngày (tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách lý tại cơ sở y tế).

Như vậy, thời gian ủ bệnh trung bình đối với bệnh COVID-19 đã giảm từ 14 ngày xuống còn 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới giảm từ 28 ngày xuống còn 8 ngày.

Quyết định 3896/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2023

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

 

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3896/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA (COVID-19) TỪ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THUỘC NHÓM A SANG BỆNH TRUYỀN NHIỄM THUỘC NHÓM B CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong của COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Điều 2. Các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2023. Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 3896/QD-BYT

Hanoi, October 19, 2023

 

DECISION

DOWNGRADING CLASSIFICATION OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) FROM CLASS A TO CLASS B UNDER THE 2007'S LAW ON PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES

THE MINISTER OF HEALTH OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21st 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2022/ND-CP dated November 15th 2022 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

In consideration of the danger, transmission and fatality rate of Covid-19;

At request of the Director of General Department of Preventive Medicine, Minister of Health.

DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. Covid-19 prevention and control activities shall be carried out in accordance with regulations on Class-B infectious diseases of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases.

Article 3. This Decision enters into force from October 20th 2023. Decision No. 219/QD-BYT dated January 29th 2020 of the Ministry of Health on addition of the novel Coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) to the list of Class-A infectious diseases under the 2007's Law on Prevention and Control of Infectious Diseases ceases to be effective from the effective date of this Decision.

Article 4. The Chief of the Ministry Office; the Ministerial Chief Inspector, Directors of Departments of the Ministry of Health; Directors of Epidemiology Institutes, Pasteur Institutes; Directors of health facilities affiliated to the Ministry of Health; Directors of Departments of Health of provinces and centrally affiliated cities; heads of health units of other Ministries and central authorities; heads of relevant units are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Lien Huong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 về điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiêm năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.656

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.176.111
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!