Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3723/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 - 2015”

Số hiệu: 3723/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 25/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2447/2012/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2448/2012/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 - 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT (để chỉ đạo);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC) (để b/c);
- Như Điều 3;
- SYT các tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để t/hiện);
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3723/QĐ-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2020.

- Quyết định số 2448/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 4615/QĐ-BYT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2013.

2. Cơ sở thực tế:

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế còn một số tồn tại như: công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với kế hoạch hàng năm; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một nội dung mới trong khi Bộ Y tế đang quản lý nhiều thủ tục hành chính và hầu hết cần được đơn giản hóa thông qua việc sửa đổi và ban hành mới các Nghị định của Chính phủ hoặc sửa đổi các Luật nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn và việc thực hiện các nội dung đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kinh phí dành cho xây dựng văn bản còn hạn chế; một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm ban hành so với kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến kết quả công tác cải cách hành chính là nhận thức chưa đầy đủ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, cán bộ, công chức về nhiệm vụ và ý nghĩa của cải cách hành chính, một số nơi còn nhận thức sai lệch về giao tiếp hành chính từ các cấp quản lý, đội ngũ cán bộ công chức và cả công dân khi tiếp xúc với thủ tục hành chính. Để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch Thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 - 2015, cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung:

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, của công chức, viên chức ngành y tế trong quá trình thực thi công vụ; của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vào tiến trình cải cách hành chính góp phần tạo dựng nền hành chính công trong sạch.

b. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là công chức, viên chức ngành y tế; cá nhân, cơ quan, tổ chức nhằm thúc đẩy việc nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan và của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Mục tiêu 3: Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế ở tất cả các cấp với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và nâng cao nhận thức trong giám sát hoạt động hành chính nhà nước của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Đối tượng thực hiện:

a) Lãnh đạo Bộ Y tế;

b) Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế; công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế, đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính;

c) Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ Y tế,

3. Giải pháp thực hiện:

a. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách cải cách hành chính nói chung và truyền thông về cải cách hành chính nói riêng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế.

b. Tăng cường phối hợp với các đơn vị truyền thông, các cơ quan báo, đài, các tổ chức đoàn thể để xây dựng các tin bài về cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

c. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo 06 lĩnh vực chính: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính (trên các website, báo, tạp chí, bản tin v.v…) để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch.

d. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO GIAI ĐOẠN

1. Giai đoạn 1: 2013-2014

a. Phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ngành y tế; các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Y tế về cải cách hành chính.

b. Xây dựng văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế và Đảng bộ cấp cơ sở, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế tại tất cả các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.

c. Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị.

d. Thông tin về việc triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011-2015 tại Cơ quan Bộ Y tế.

đ. Tuyên truyền về việc triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính trong lĩnh vực y tế.

e. Sơ kết, đánh giá công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013-2014.

2.Giai đoạn 2: 2014-2015

a. Tiếp tục thông tin tuyên truyền và tập huấn nội bộ về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020; về những thành tích đã đạt được và bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc triển khai Chương trình.

b. Thông tin, tuyên truyền về Đề án xây dựng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ y tế công.

c. Giám sát tiến trình cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế.

d. Tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải cách hành chính.

đ. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về việc đăng ký các thủ tục cấp phép qua mạng đối với các lĩnh vực y tế.

e.Tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013-2015.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ CHI TIẾT CỦA TỪNG GIAI ĐOẠN (phụ lục kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các tổ chức Đảng và Đoàn thể của Cơ quan Bộ Y tế

a. Đảng ủy Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Y tế có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc Bộ thực hiện chương trình truyền thông về cải cách hành chính có hiệu quả.

b. Người đứng đầu của các cấp ủy Đảng trong cơ quan Bộ trực tiếp lãnh đạo chính quyền và tổ chức đoàn thể quần chúng quán triệt mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 và Quyết định số 2448/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế trong cơ quan đơn vị mình triển khai thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế

a. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền thuộc 6 lĩnh vực cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách.

b. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm trong kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị và bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

c. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm.

d. Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị, các báo, đài, tạp chí và các ấn phẩm truyền thông của đơn vị thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính xác.

đ. Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). Đồng thời, ban hành quy chế để tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

e. Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, về hành chính nhà nước thực hiện theo dõi, hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của đơn vị.

3. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

a. Đầu mối theo dõi, báo cáo công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế. Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế hàng năm.

b. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động truyền thông cải cách hành chính của Cơ quan Bộ.

c. Lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm của Vụ Tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết định kỳ hàng quý.

d. Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng đưa công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc công tác truyền thông cải cách hành chính.

đ. Phối hợp với các đơn vị tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải cách hành chính.

e. Tổ chức các hoạt động truyền thông, cập nhật liên tục việc triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 - 2015 tại Cơ quan Bộ Y tế.

h. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Bộ Y tế trong việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính. Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất các chương trình về cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

4. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

a. Phối hợp với Văn phòng Bộ đưa nội dung truyền thông cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của Bộ Y tế.

b. Cung cấp các nội dung liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cho Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

c. Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

5. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính

a. Căn cứ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và các chế độ tài chính hiện hành, hướng dẫn các cơ quan đơn vị xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện công tác truyền thông cải cách hành chính.

b. Căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013-2015 đã được phê duyệt, khả năng ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Bộ Y tế, các nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác, Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục liên quan tham mưu báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

c. Cung cấp các nội dung liên quan đến cải cách tài chính công, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công, đơn vị khoa học công nghệ và đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và khoa học công nghệ công lập cho Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

6. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a. Cung cấp các nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước; Chủ trì tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật; Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; Công tác quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế; Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi và tính hợp lý để Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

b. Cung cấp các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính gồm: hoạt động và kết quả kiểm soát thủ tục hành chính đến cá nhân và tổ chức; khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính cho Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

7. Trách nhiệm của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

a. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác truyền thông cải cách hành chính trong việc cấp phép hành nghề Y dược tư nhân, cấp số đăng ký thuốc, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, tuyên truyền cải cách hành chính tại bệnh viện; lồng ghép vào các hoạt động truyền thông chung của Bộ Y tế.

b. Làm đầu mối xây dựng văn bản trình Lãnh đạo Bộ ban hành tiêu chí bắt buộc để bình xét thi đua, khen thưởng liên quan đến thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

c. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổng hợp và đưa kế hoạch triển khai truyền thông cải cách hành chính cơ quan Bộ Y tế vào Kế hoạch truyền thông hàng năm của Bộ Y tế.

8. Trách nhiệm của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội

a. Tích cực, chủ động đưa tin về các hoạt động triển khai cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, hiệu quả của các chương trình cải cách hành chính trong nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

b. Thiết lập và duy trì các chuyên mục định kỳ về cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác kết quả tình hình thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế phù hợp với phạm vi, đối tượng được tuyên truyền.

c. Tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, điển hình tiêu biểu thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời phản ánh những trường hợp tiêu cực, còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính.

d. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và tích cực tham gia việc đăng ký các thủ tục cấp phép qua mạng đối với các lĩnh vực như khám, chữa bệnh; xuất nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị; thực phẩm … để quảng bá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt thủ tục và thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3723/QĐ-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Giai đoạn thực hiện

Nội dung hoạt động

Hoạt động

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Giai đoạn 1
(2013-2014)

1. Phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến sự phát triển KT-XH của đất nước và ngành y tế; các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Y tế về CCHC.

- Tổ chức hội thảo tập huấn phổ biến các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Chính phủ, của Bộ Y tế về CCHC; tập huấn về ISO, văn hóa công sở cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Bộ Y tế

2013-2014

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

Văn phòng Bộ

- Vụ TCCB

- Các đơn vị có liên quan

Tổ chức viết bài tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính, Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành chương trình CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành chương trình CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2015 trên VTV1, O2TV, TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, một số Báo.

2013-2014

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

- VPB,

- T5G

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

2. Xây dựng văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế và Đảng bộ cấp cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành y tế các cấp đối với việc triển khai thực hiện cải cách hành chính nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng

- Thành lập Ban soạn thảo xây dựng văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế và Đảng bộ cấp cơ sở

- Hội thảo góp ý văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế và Đảng bộ cấp cơ sở:

- Hội thảo phổ biến văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành y tế các cấp đối với việc triển khai thực hiện cải cách hành chính nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng

2013-2014

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

- Văn phòng Bộ

- VP Đảng ủy

- Các đơn vị có liên quan

3.Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Xây dựng chuyên mục tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

2014

Kinh phí thường xuyên

 

- VPB,

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

Sửa đổi quy chế quy định thực hiện kênh tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải cách hành chính:

+ Thành lập Ban soạn thảo sửa đổi quy chế

+ Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi quy chế

+ In ấn tài liệu phổ biến

-Thành lập tổ tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải cách hành chính.

2014

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

-VPB,

- T5G

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

4. Thông tin về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giai đoạn 2011- 2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến; giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giai đoạn 2011- 2015 Cơ quan Bộ Y tế

2013-2014

Ngân sách thường xuyên

Báo SKĐS, Báo Gia đình - Xã hội

-VPB

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

Hội thảo biểu dương và chia sẻ kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể thực hiện tốt, có sáng kiến trong việc triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giai đoạn 2011- 2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

2014

Kinh phí thường xuyên

VPB, T5G

5.Tuyên truyền về việc triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực y tế

Viết bài về việc triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính công trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế trên một số Báo: Nhân dân, Lao động, SK&ĐS, GĐ&XH, Cổng TT Điện tử Bộ Y tế

2014

Kinh phí thường xuyên

VPB, T5G

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

6.Sơ kết giai đoạn I thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ Y tế ( 2013-2014)

- Hội thảo sơ kết thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2013-2014

- Tổ chức xây dựng và phát sóng các phóng sự chương trình tuyên truyền về những kết quả bước đầu 1 năm triển khai thực hiện CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020 trên Đài TH Việt Nam, Kênh TTXVN, VOV

2014

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

- VP Bộ

- Vụ TTCB

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn II (2015)

1.Tăng cường thông tin, tuyên truyền và tập huấn nội bộ về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020; về những thành tích đã đạt được và bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc triển khai Chương trình trong giai đoạn 1.

Hội thảo tập huấn về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và chia sẻ kinh nghiệm từ việc triển khai Chương trình.

2014-2015

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

VPB

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

Tuyên truyền trên kênh VTV1, O2TV, TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, một số Báo về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và những kết quả đã đạt được trong Chương trình CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2015; việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 - 2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

Hình thức: Đưa tin, bài, ảnh; tọa đàm

2014-2015

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

VPB, T5G

-Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

- Viết bài về những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến; giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, điển hình tiên tiến trong công tác CCHC trên các Báo, Đài Trung ương và ngành Y tế

2014-2015

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

- VPB

- Báo SKĐS, Báo Gia đình-Xã hội

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

2.Thông tin, tuyên truyền về Đề án xây dựng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ y tế công.

Tổ chức tọa đàm, viết bài Đề án xây dựng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ y tế công trên các báo ngành y tế và một số Báo, Đài Trung ương

2014

- Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

- VPB

- Báo SKĐS, Báo Gia đình-Xã hội

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

3.Giám sát tiến trình CCHC tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế

Hội thảo thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC trong lĩnh vực y tế.

2014

Ngân sách thường xuyên

VPB,

Vụ TTCB

- VụTTKT

- Các đơn vị có liên quan

4.Tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải cách hành chính.

Duy trì đều đặn việc cập nhật ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị

2014-2015

Kinh phí truyền thông Bộ Y tế

VPB

 

- Vụ TCCB,

Vụ TTKT

- Các đơn vị có liên quan

 

5.Tiếp tục thông tin, tuyên về việc đăng ký các thủ tục cấp phép qua mạng đối với các lĩnh vực y tế

Viết bài tuyên truyền về tiến độ triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính công về khám, chữa bệnh; xuất nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị; thực phẩm... trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế trên một số Báo lớn.

2014

Kinh phí thường xuyên

VPB, T5G

- Vụ TCCB, TTKT

- Các đơn vị có liên quan

6.Tổng kết thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ Y tế ( 2013-2015)

Hội thảo tổng kết thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ Y tế ( 2013-2015)

2015

Kinh phí truyền thông Bộ

VPB, Vụ TTCB

- VụTTKT,

- Các đơn vị có liên quan

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3723/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 - 2015”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.526
DMCA.com Protection Status