Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018

Số hiệu: 369/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TỈNH HÀ NAM NĂM 2017 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển th dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, th dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Th dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 14/TTr-SVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Đại hội Thể dục Ththao các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017 - 2018.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Trưởng Ban chđạo Đại hội TDTT các cấp tnh Hà Nam, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL; (để b/c);
- BCĐ ĐH TDTT toàn quốc (đ b/c);
- Thường trực T
nh ủy; (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Ch
tịch UBND tỉnh (đ/c Cm);
- Như Điều 3;
- L
ưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TỈNH HÀ NAM NĂM 2017 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tnh Hà Nam)

A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đại hội Thể dục Thể thao (Đại hội TDTT) các cấp được tổ chức theo chu kỳ 04 năm một lần nhm đánh giá tổng kết phong trào thể dục thể thao (TDTT), động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT vì mục tiêu tăng cường sức khỏe, nâng cao thlực tầm vóc người Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 31/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với sự nghiệp phát triển thdục, thể thao đến năm 2020; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017 - 2018 là hoạt động TDTT tiêu biểu của tỉnh trong 2 năm liên tục, cần có sự thống nhất xuyên suốt về công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành. Vì vậy, việc xây dựng Đề án tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017 - 2018 là hết sức cần thiết.

B. ĐÁNH GIÁ CÁC KỲ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP TỈNH HÀ NAM

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội TDTT các cấp vào các năm 2002, 2006, 2010, 2014. Qua các kỳ tổ chức Đại hội TDTT các cấp đã đạt được một số kết quả, nổi bật như:

- Về công tác chỉ đạo: Chỉ đạo bài bản, thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền. Các BCĐ, BTC được thành lập và ban hành kế hoạch, hướng dẫn kịp thời, hiệu quả.

- Về công tác tổ chức: 100% các đơn vị xã, phường, thị trấn và huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức tốt Lễ khai mạc, Đại hội TDTT đã thực sự trở thành ngày hội của qun chúng nhân dân.

- Tác động đối với phong trào TDTT quần chúng:

+ Số người tập luyện TDTT thường xuyên trong toàn tỉnh đạt 29,7%, tăng 16,7% so với năm 2002; Số gia đình thể thao đạt 23,4%, tăng 11,4% so với năm 2002; Số câu lạc bộ TDTT đạt 610 CLB, tăng 358 CLB so với năm 2002; số môn ththao được nhân dân yêu thích và thường xuyên tập luyện ngày càng tăng, so với năm 2002 tăng lên trên 10 môn (Bóng đá, Bơi lội, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Cờ tướng, Cờ vua, Đá cầu chinh, Đi bộ, Điền kinh trong sân, Dưỡng sinh, Vật, Việt dã, Võ Karatedo, Võ c truyn, Võ Taekwondo, Võ Vovinam, Xe đạp, Yoga, Quần vợt, Thể dục thẩm mỹ, Thể dục th hình, Billard snooker, Canoeing, Dancesport, Golf, Patin...).

- Tác động đối với Thể thao thành tích cao: Tạo điều kiện, cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng, đầu tư các lứa vận động viên và các môn th thao có thế mạnh, có thành tích cao để thi đấu các giải ththao của quốc gia, quốc tế.

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Qua 4 kỳ tổ chức Đại hội TDTT các cấp, bên cạnh những kết quả đạt được vn còn một số khó khăn, hạn chế cn khắc phục như:

- Việc đầu tư thiết chế, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT ở cấp huyện (huyện, thành phố) và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) còn hạn chế, chưa rõ nét.

- Công tác tuyên truyền về vai trò, tác dụng của TDTT trong cộng đồng chưa thực sự hiệu quả dẫn đến nhận thức, thói quen tập luyện TDTT trong nhân dân còn hạn chế, chưa thường xuyên, bền vững.

- Đội ngũ những người làm công tác TDTT ở một số đơn vị còn thiếu về số lượng, hạn chế về kinh nghiệm và yếu về chuyên môn.

C. NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP TỈNH HÀ NAM NĂM 2017-2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 31/7/2012 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tổng kết, đánh giá, định hướng phát triển phong trào TDTT các cấp, các hoạt động TDTT cho mọi người trong toàn tnh giai đoạn 2014 - 2018 và các năm tiếp theo; phấn đấu đạt 100% đơn vị xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố tổ chức Đại hội TDTT.

Sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết chế TDTT đã được đầu tư xây dựng; tiếp tục đy mạnh công tác xã hội hóa TDTT nhằm huy động mọi nguồn lực tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT; Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, hun luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài TDTT các cấp.

Phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.

2. Yêu cầu

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác TDTT và việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp; Huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Tổ chức Đại hội TDTT các cấp an toàn, tiết kiệm, hiệu quvà phù hợp điều kiện thời tiết, tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

Ưu tiên lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống, có thể mạnh và thu hút nhiều người tham gia tập luyện ở địa phương.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đại hội TDTT cấp cơ s

- Quy mô: Tổ chức thi đấu từ 03 môn thể thao trở lên theo riêng từng xã, phường, thị trấn. Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tổ chức riêng theo từng xã, phường, thị trấn, hoặc liên xã, phường, thị trấn, tùy điều kiện cụ thể của cơ sở và do BCĐ huyện, thành phố chỉ đạo cụ thể

- Thời gian, địa điểm: Lễ khai mạc, bế mạc tổ chức trong quý III và đầu quý IV năm 2017; tại khu trung tâm xã, phường, thị trấn.

2. Đại hội TDTT cấp huyện

- Quy mô: Tổ chức thi đấu từ 06 môn thể thao trở lên

- Thời gian, địa điểm: Lễ khai mạc, bế mạc tổ chức trong quý IV năm 2017 tại Sân vận động của huyện, thành phố.

3. Đại hội TDTT ngành Công an, Quân sự

Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

4. Đại hội TDTT cấp tỉnh

- Quy mô: Thi đấu 12 môn trở lên, gồm: Vật, Bơi, Cờ, Võ, Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Việt dã, Điền kinh trong sân, Thuyền chải, Kéo co...

- Thời gian, địa điểm: Lễ khai mạc, bế mạc tổ chức trong quý III năm 2018 tại Nhà thi đu TDTT tỉnh.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Trong năm 2017

- Quý I: Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT.

- Quý II: Thành lập Ban Tổ chức và ban hành Điều lệ chung của Đại hội TDTT các cấp; hướng dẫn cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức Đại hội TDTT.

- Quý III, đầu quý IV: Chỉ đạo, tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở; ban hành Điều lệ và tổ chức thi đấu môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh.

- Quý IV: Chỉ đạo, tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện; phát động cuộc thi sáng tác màn đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh; ban hành Điều lệ và tổ chức thi đấu môn Bóng đá trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh.

2. Trong năm 2018

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Chỉ đạo, tổ chức các môn thi đấu; tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh; tổng kết công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018.

- Ban Tổ chức cấp tỉnh:

+ Quý I: Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh; thành lập và triển khai nhiệm vụ các Tiu ban tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh

+ Quý I - III: Ban hành Điều lệ và tổ chức thi đấu môn Vật, Cầu lông, Bơi, Cờ, Võ, Bóng chuyền, Việt dã, Điền kinh trong sân, Thuyền chải, Kéo co trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh.

+ Quý III: Tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh; tổng kết công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

- Nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017 - 2018 được thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp: Cấp cơ sở, tối thiểu 30 triệu đồng/đơn vị; cấp huyện, thành phố, tối thiểu 300 triệu đồng/đơn vị; Đại hội TDTT ngành Công an, Quân sự theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; cấp tỉnh, theo dự toán riêng, đưa vào kế hoạch chi ngân sách năm 2018.

- Huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện Đề án; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp, Đặc biệt quan tâm, hướng dẫn BCĐ cấp huyện lựa chọn số lượng, nội dung môn thi đấu phù hợp với địa phương, cơ sở;

Tổng hợp kinh phí, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018.

Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam đúng quy định hiện hành.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phối hợp với S Văn hóa, Ththao và Du lịch tham mưu ban hành các văn bn chđạo tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh; đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018.

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội TDTT.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng, cng thông tin điện tử tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng phương án và chỉ đạo việc bố trí lực lượng học sinh tham gia các hoạt động phục vụ tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT các cấp.

7. Công an tỉnh

Xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh.

Tổ chức Đại hội TDTT theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Chỉ đạo và thành lập các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018.

8. Bộ Ch huy quân sự tỉnh

Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh.

Tổ chức Đại hội TDTT theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Chỉ đạo, thành lập. Bồi dưỡng các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018.

9. Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Ban Chđạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã đề ra.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT đm bảo yêu cầu, tiến độ, chất lượng.

Bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện và hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và các phòng, ban, đơn vị liên quan: Đy mạnh việc tuyên truyền và hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở; xây dựng, sa cha, nâng cấp hoàn thiện các công trình ththao, tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp huyện; thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh.

Ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia tổ chức Đại hội TDTT trên địa bàn./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam năm 2017-2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


840
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68