Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 357/2000/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 17/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/2000/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO SỐ 357/2000/QĐ-UBTDTT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH HƯỚNG DẪN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN; HUẤN LUYỆN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6.1.1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục Thể thao;
Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17.11.1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức;
Theo thoả thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại công văn số 120/BTCCBCP- CCVC ngày 9 tháng 3 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên; huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính ngành Thể dục Thể thao".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Hà Quang Dự

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH HƯỚNG DẪN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN; HUẤN LUYỆN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT ngày 17 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Quy định này áp dụng cho các kỳ thi nâng ngạch hướng dẫn viên (mã số 18182) lên ngạch huấn luyện viên (mã số 18181) và các kỳ thi nâng ngạch huấn luyện viên lên ngạch huấn luyện viên chính (mã số 18180).

Điều 2.

2.1. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

2.2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính là các Bộ.

Điều 3.

3.1. Uỷ ban Thể dục Thể thao có trách nhiệm tổ chức thi nâng ngạch huấn luyện viên lên ngạch huấn luyện viên chính cho thí sinh ở các tỉnh.

3.2. Các Bộ nếu chưa có điều kiện tổ chức thi hoặc số lượng thí sinh dự thi ít thì đăng ký về Uỷ ban Thể dục Thể thao để tổ chức thi chung.

Điều 4.

Việc tổ chức thi và chọn cử người dự thi thực hiện theo Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ THI

Điều 5.

Điều kiện dự thi

5.1. Người được cử đi dự thi (gọi là thí sinh) nâng ngạch hướng dẫn viên lên ngạch huấn luyện viên phải có đủ các điều kiện sau:

5.1.1. Là hướng dẫn viên (mã ngạch 18182) đang trực tiếp vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng tập luyện, thi đấu các môn thể dục thể thao tại các Câu lạc bộ hoặc Trung tâm thể dục thể thao; đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch hướng dẫn viên quy định tại Quyết định số 408/TCCP - VC ngày 29 tháng 05 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

5.1.2. Có phẩm chất đạo đức và ý thức kỷ luật tốt, có năng lực vận động, tổ chức và hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao.

5.1.3. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu trình độ của ngạch huấn luyện viên:

+ Đại học thể dục thể thao

(nếu tốt nghiệp cao đẳng Thể dục Thể thao thì phải có chứng nhận là vận động viên cấp I).

+ Đào tạo được tối thiểu 6 vận động viên đạt cấp II hoặc hai vận động viên cấp I.

5.1.4. đã có thời gian tối thiểu 6 năm ở ngạch hướng dẫn viên.

5.1.5. Cơ quan có nhu cầu, vị trí làm việc và được Hội đồng sơ tuyển xét duyệt theo chỉ tiêu được phân bổ.

5.2. Người dự thi nâng ngạch huấn luyện viên lên ngạch huấn luyện viên chính phải có đủ các điều kiện sau:

5.2.1. Là huấn luyện viên (mã ngạch 18181) đang làm công tác tổ chức, huấn luyện các vận động viên năng khiếu thể thao, các đội tuyển thể thao Bộ, tỉnh...; đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch huấn luyện viên quy định tại Quyết định số 408/TCCP - VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

5.2.2. Có phầm chất đạo đức và ý thức kỷ luật tốt, có năng lực, trình độ tổ chức và huấn luyện TDTT.

5.2.3. Có đầy đủ văn bàng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu trình độ của ngạch huấn luyện viên chính:

+ Tốt nghiệp Đại học TDTT trở lên.

+ Ngoại ngữ trình độ B trở lên.

+ Đã qua lớp bồ dưỡng nghiệp vụ HLV do Uỷ ban TDTT tổ chức.

5.2.4. Đã chủ trì hoặc tham gia soạn thảo kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện.

5.2.5. Đã có thời gian tối thiểu 9 năm ở ngạch huấn luyện viên.

5.2.6. Cơ quan có nhu cầu, vị trí làm việc và được Hội đồng sơ tuyển xét duyệt theo chỉ tiêu được phân bổ.

Điều 6.

Hồ sơ đăng ký dự thi:

6.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên ngạch huấn luyện viên (Theo mẫu số 1) hoặc ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính (Theo mẫu số 2).

6.2. Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, kỷ luật lao động, năng lực và hiệu quả công việc, quan hệ hợp tác với đồng nghiệp... (Theo mẫu số 3 và số 4).

6.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch HLV hoặc HLV chính, có xác nhận của cơ quan quản lý và sử dụng công chức.

6.4. Giấy chứng nhận về thành tích đào tạo vận động viên.

6.5.2 Ảnh cỡ 4 x 6 cm, 2 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ liên lạc.

Hồ sơ của thí sinh cho vào một túi hồ sơ có kích thước 23 cm x 32 cm và được gửi về Hội đồng sơ tuyển.

Hội đồng sơ tuyển lập danh sách các thí sinh đã qua sơ tuyển (Theo mẫu số 5, số 6) và báo cáo với Bộ hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh để có văn bản gửi kèm theo hồ sơ thí sinh về Hội đồng thi của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi.

Các bộ chưa có điều kiện tổ chức thi, căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng sơ tuyển, tổng hợp và có văn bản chính thức (kèm theo hồ sơ của thí sinh) gửi về Hội đồng thi của Uỷ ban Thể dục hể thao để tổ chức thi theo chỉ tiêu phân bổ.

Chương 3

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

Điều 7.

Hình thức thi: gồm các phần thi bắt buộc

1. Phần thi viết

+ Phần thi vấn đáp

+ Phần thi ngoại ngữ (đối với ngạch HLV lên HLV chính)

Điều 8.

Nội dung phần thi viết:

8.1. Nội dung yêu cầu chung cho thi lên ngạch huấn luyện viên và ngạch huấn luyện viên chính:

+ Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao.

+ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

+ Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan (ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn).

+ Nội dung quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao.

+ Mục đích, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của huấn luyện thể thao.

+ Các nguyên tắc về phương pháp và các phương pháp giáo dục thể chất.

+ Tổ chức và điều hành thi đấu thể thao.

+ Công tác kiểm tra y học sư phạm trong quá trình huấn luyện.

8.2. Ngoài những quy định chung, khi tổ chức thi nâng theo các ngạch được bổ sung thêm yêu cầu:

a. Thi nâng ngạch HDV lên ngạch HLV:

+ Phương pháp tuyển chọn VĐV vào các lớp năng khiếu thể thao.

+ Phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và các tố chất thể lực (sức nhanh, sức mạnh, bền bỉ, mềm dẻo, và khéo léo) cho những người mới tập luyện thể thao.

b. Thi nâng ngạch HLV lên HLV chính:

+ Phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và các tố chất thể lực cho VĐV trong thời kỳ chuyên môn hoá thể thao (theo môn chuyên sâu).

+ Giáo dục phẩm chất tâm lý - ý chí và đạo đức cho VĐV môn chuyên sâu.

+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện và điều khiển quá trình thực hiện kế hoạch huấn luyện (Theo môm thể thao chuyên sâu).

+ Phương pháp tuyển trọn vận động viên cấp cao (môn chuyên sâu).

Điều 9

Nội dung phần thi vấn đáp:

a. Nội dung chung cho cả thi nâng ngạch lên HLV và thi nâng ngạch lên HLVC.

+ Những vấn đề về kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương liên quan đến sự phát triển của môn thể thao chuyên sâu.

+ Thành tích của vận động viên trong nước, khu vực và thế giới về môn thể thao chuyên sâu.

+ Những vấn đề cơ bản trong quản lý đội tuyển.

+ Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của huấn luyện viên.

+ Vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng cho vận động viên.

+ Cách giải quyết một số tình huống nảy sinh trong huấn luyện (chấn thương, VĐV vô tổ chức kỷ luật, chán tập, trốn khối lượng vận động được giao. dụng cụ huấn luyện hỏng...).

+ Các vấn đề về luật của môn thể thao chuyên sâu.

+ Tổ chức và tiến hành thi đấu thể thao.

b. Nội dung bổ sung thi vấn đáp cho thi nâng ngạch HLV lên HLV chính:

+ Đánh giá xu thế phát triển thành tích thể thao của Việt Nam (theo môn chuyên sâu).

+ Đánh giá thực trạng và xu thế phát triển của việc ứng dụng các thành tựu khoa học y - Sinh trong công tác huấn luyện môn chuyên sâu.

+ Đánh giá hệ thống tuyển chọn và đào tạo VĐV của tỉnh, thành, ngành (theo môn chuyên sâu).

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10.

Hàng năm, các Bộ, các tỉnh xây dựng đề án thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên, huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính theo quy định tại điểm 3 mục 5 của Thông tư số 04/1999/TT.TCCP ngày 20/03/1999 của Ban Tổ chức Cán bộ - Chính phủ: gửi đề án về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thống nhất ý kiến và chỉ tiêu dự thi đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Thể dục Thể thao để tổ chức thi.

Điều 11.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên và thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính nếu có khó khăn vướng mắc gì, các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi và các cơ quan, đơn vị cử thí sinh đi dự thi gửi văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Uỷ ban Thể dục Thể thao (Vụ Tổ chức Cán bộ - Đào tạo) để giải quyết.

Điều 12.

Cơ quan, đơn vị và cá nhân nào vi phạm việc thi nâng ngạch theo quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ..... năm.....

ĐƠN XIN DỰ THI
Nâng ngạch hướng dẫn viên lên ngạch huấn luyện viên

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch hướng dẫn viên

lên ngạch huấn luyện viên.

Bộ (tỉnh)...........................................................

Họ và tên (chữ in hoa) .................................................. Nam (nữ)..............

Ngày sinh: ...................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................

Chức vụ: ........................................................... Mã số công chức:.............

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:........................................

Ngạch công chức:...................................................... Mã số ngạch: 18182

Hệ số lương: .......................................... được hưởng từ ngày: / /20....

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức; Quyết định số /2000/QĐ-UBTDTT ngày / /2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT ban hành Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên, huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính và các văn bản hiện hành khác có liên quan, tôi tự đánh giá bản thân đạt các tiêu chuẩn quy định đối với ngạch huấn luyện viên.

Kính đề nghị Hội đồng xem xét và chấp thuận cho tôi được tham dự kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên.

Tôi xin trân trọng cám ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ..... năm.....

ĐƠN XIN DỰ THI

Nâng ngạch huấn luyện viên lên ngạch huấn luyện viên chính

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch huấn luyện viên

lên ngạch huấn luyện viên chính.

Bộ (tỉnh)...........................................................

Họ và tên (chữ in hoa) .............................................. Nam (nữ)................

Ngày sinh: ..................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..........................................................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................

Chức vụ: ............................................................... Mã số công chức:........

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ......................................

Ngạch công chức:....................................................Mã số ngạch: 18181

Hệ số lương:.............................................. được hưởng từ ngày: / /20....

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức; Quyết định số: /2000/QĐ-UBTDTT ngày / /2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT ban hành Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên, huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính và các văn bản hiện hành khác có liên quan, tôi tự đánh giá bản thân đạt được các tiêu chuẩn quy định đối với ngạch huấn luyện viên chính.

Kính đề nghị Hội đồng xem xét và chấp thuận cho tôi được tham dự kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC

(Dùng cho thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên)

1. Phẩm chất đạo đức:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Năng lực chuyên môn:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

.................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ công tác ở ngạch huấn luyện viên, đơn vị chúng tôi cử ông (bà).................................. là hướng dẫn viên dự kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên.

Đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch xét duyệt.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC

(Dùng cho thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính)

1. Phẩm chất đạo đức:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Năng lực chuyên môn:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

.................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ công tác ở ngạch huấn luyện viên chính, đơn vị chúng tôi cử ông (bà).................................. là huấn luyện viên dự kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính.

Đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch xét duyệt

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 357/2000/QĐ-UBTDTT ngày 17/03/2000 về thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên, huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính do Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209