Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 3537/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 28/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 877/TTr-SYT ngày 22 tháng 5 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 309/TTr-SNV ngày 24 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoạt động theo quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động, giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Ninh Thuận.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS;

c) Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định;

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa, cộng tác viên và các cán bộ khác;

e) Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức.

1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và từ 1 - 2 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế về toàn bộ hoạt động của đơn vị;

b) Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc được giao.

2. Các phòng chức năng và khoa chuyên môn:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

- Quản lý tài sản của Trung tâm.

- Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết, việc thực hiện các kế hoạch.

- Tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các khoa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới.

- Đầu mối tổng hợp các dự án trong nước và ngoài nước của Trung tâm;

b) Khoa Truyền thông và Huy động cộng đồng:

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông; thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS;

c) Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI:

Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về sàng lọc HIV đảm bảo an toàn truyền máu; phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện.

- Phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá hoạt động tuyến dưới;

d) Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS:

Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV tại Trung tâm, cộng đồng và gia đình.

- Làm đầu mối quản lý công tác điều trị HIV/AIDS.

- Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật đối với đội ngũ cộng tác viên tham gia thực hiện công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV;

đ) Khoa Xét nghiệm:

Nhiệm vụ:

- Xét nghiệm giám sát và phát hiện nhiễm HIV.

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn trước và sau xét nghiệm.

- Đầu mối quản lý công tác xét nghiệm HIV, chẩn đoán AIDS trên địa bàn tỉnh.

Các phòng chức năng và khoa chuyên môn có Trưởng, Phó trưởng phòng, khoa và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó trưởng phòng, khoa thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

Điều 6. Biên chế.

Biên chế của Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trên cơ sở định mức quy định và được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Quản lý viên chức và người lao động.

1. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm (theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành), miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Trưởng, Phó Trưởng phòng và khoa thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm (theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành), miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ BÁO CÁO

Điều 8. Mối quan hệ công tác.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

b) Quản lý cán bộ lãnh đạo của Trung tâm theo quy định hiện hành.

c) Đầu tư kinh phí cho các hoạt động xây dựng cơ bản; phòng, chống HIV/AIDS, nghiên cứu khoa học; chi trả lương và các chế độ cho viên chức, người lao động.

d) Thanh tra, kiểm tra mọi hoạt động của Trung tâm.

2. Sở Y tế trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Mối quan hệ khác:

a) Quan hệ của Trung tâm với các đơn vị khác trực thuộc Sở Y tế là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao;

b) Quan hệ giữa các phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm là quan hệ phối hợp công tác, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ chung.

Điều 9. Chế độ hội họp.

1. Lãnh đạo Trung tâm mỗi tuần hội ý một lần vào ngày đầu tuần để kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, lập chương trình công tác trong kỳ tới.

2. Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo các phòng, khoa và đại diện các đoàn thể họp mỗi tháng một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, của từng bộ phận và triển khai kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Khi cần thiết Giám đốc Trung tâm có thể tổ chức họp đột xuất với các thành viên nêu trên.

3. Hằng năm Trung tâm tổ chức hội nghị viên chức nhằm đánh giá, công bố kết quả hoạt động trong năm, rút ra ưu, khuyết điểm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho năm sau.

Hội nghị tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai với tinh thần phê và tự phê bình trên cơ sở xây dựng và kiến nghị các giải pháp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của đơn vị.

Điều 10. Chế độ báo cáo.

1. Lãnh đạo Trung tâm báo cáo hằng quý, 6 tháng và cả năm về các cơ quan cấp trên về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định hiện hành.

2. Các phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm thực hiện chế độ thống kê, báo cáo bằng văn bản công tác hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cả năm lên lãnh đạo Trung tâm.

Chương V

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 11. Quản lý và sử dụng tài sản.

1. Trung tâm quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đất đai, nhà cửa, trang thiết bị, tài sản, ... để đảm bảo các hoạt động của đơn vị.

2. Hằng năm Trung tâm phải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tài chính.

1. Trung tâm thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn tài chính của Trung tâm do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và từ các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 14. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

1. Phổ biến Quy chế này đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị biết và thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa hợp lý thì báo cáo với Giám đốc Sở Y tế để thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật hiện hành của Đảng và Nhà nước./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171